SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORGAN VE DOKU NAKLİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin olanakları çerçevesinde her türlü organ ve doku nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek.

b) Organ ve doku nakli için ilgili birimler ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.

c) Organ ve doku teminini arttırmak için çalışmalar yapmak.

ç) Toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Üniversitede organ ve doku naklini yapacak ve geliştirecek öğretim üyesi ve diğer elemanların yetiştirilmesini teşvik etmek.

b) Organ ve doku nakli için eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli gitmek isteyen elemanlar ile görüşmeler yapmak ve uygunluk konusunda Rektöre görüş bildirmek, yurt dışından bu amaçla gelenlerin kabulüne karar vermek.

c) Üniversitede organ ve doku nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

d) Merkezde uygulama ve araştırma için gerekli laboratuvarların kurulması faaliyetlerini desteklemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak.

f) İlgili diğer mevzuatlarla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin organ ve doku nakli konusunda çalışmaları ile tanınan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için bir yardımcı görevlendirir. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olamaz. Bu takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin amacına yönelik çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin düzenli çalışması için gerekli görevlendirmeleri ve idari personelin gözetim ve denetimini yapmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

g) Yurt içi ve dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

ğ) Organ ve doku naklini gerçekleştiren birimlerin faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere göre gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izlemek, gerekli gördüğünde bu birimlerin yapmakla yükümlü oldukları toplantılara katılmak ve başkanlık yapmak, Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği üç kişi, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Toplantılara Müdürün bilgisi dışında üç kez katılmayan üyelerin görevleri sona erer. Üyelik süresi sona eren veya ayrılan üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak toplanır, gerektiğinde Müdür tarafından olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak.

b) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma gruplarının grup başkanlarını ve bu gruplarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

c) Müdürün hazırladığı yılsonu faaliyet raporunu ve ileriye dönük olarak yapılması planlanan etkinliklerle ilgili raporları inceleyerek Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin imkânları ölçüsünde, hazırlanan araştırma projelerine teşvik, bilim ve hizmet ödülleri verilmesini karara bağlamak.

d) Organ ve doku nakli için eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurtdışına kısa ya da uzun süreli gitmek isteyen elemanlar ile görüşmeler yapmak ve uygunluk konusunda rektöre görüş bildirmek, yurtdışından bu amaçla gelenlerin kabulüne karar vermek.

e) Organ ve doku naklini gerçekleştiren birimlerin faaliyetlerini ilgili mevzuata göre gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izlemek, gerektiğinde uyarmak, gerektiğinde Merkez sorumlu uzman ve yardımcısının değiştirilmesi için Rektöre önerilerde bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak Müdürün diğer önerilerini karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma gruplarının başkanları ile Tıp Fakültesi Dekanından oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Rektör başkanlığında toplanır. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulunurlar. Rektör gerekli gördüğü öğretim üyelerini veya ilgilileri bu toplantıya davet edebilir. Toplantıda alınan kararlar tutanak haline getirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, ihtiyaç duyulan yeni çalışma konularının ortaya konulması ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Üniversitede yapılması planlanan veya yapılan organ ve doku nakli ile ilgili alanlarda çalışma grupları oluşturulabilir. Ayrıca nakil programlarının yürütülmesi için gerekli olan alanlarla (görüntüleme, patoloji, diyaliz, immünoloji gibi) ilgili de çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının üye sayısı grupların özelliğine göre değişebilir.

(2) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Yapılması planlanan organ veya doku nakli programları için ilgili mevzuata göre hazırlıkları başlatmak ve her ay gelinen noktayı Yönetim Kuruluna bildirmek.

b) Yapılmakta olan organ veya doku nakli programlarının işleyişi ile ilgili çalışma raporlarını en az altı ayda bir Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından görüş istenen konularda çalışma raporlarını en geç bir ay içerisinde sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.