UŞAK ÜNİVERSİTESİ HALI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Halı Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Halı Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Halı Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Halı Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür:  Halı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Halı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Uşak Üniversitesinin bulunduğu başta Uşak ili olmak üzere Türk kültürü için önemi büyük olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan Türk Halı Sanatı alanında bilimsel araştırmalar ve üretim yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Lisans ve lisansüstü düzeyde, el sanatları alanında eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

b) Etkinlik alanı için kitaplık ve arşiv oluşturmak,

c) Genel anlamda Türk Halı Sanatı ve yöresel olarak da Uşak halıları ve doğal boyalar konusunda kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,

d) Alan araştırmaları raporu, gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile Türk halılarında kullanılan doğal boyalarla ilgili yapılan araştırmaları duyurmak,

e) Öğrencilere ve halka yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek,

f) Türkiye’deki belli başlı halı merkezlerinde dokunan halılarla ilgili olarak doğal boyalar konusunda özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

g) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Geleneksel sanatlar alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir ya da iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektör onayına sunar.

(3) Müdür yardımcısı/yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekil bırakmadan ayrılma durumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden öğretim görevinde en kıdemli olanı, Başkana vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(4) Müdür Yardımcısı/Yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısı/yardımcılarının görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Kurul Başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c)  Her yıl Eylül ayında, Merkezin bir yıllık çalışma programını ve bir önceki yıla ilişkin faaliyetler hakkındaki raporunu Rektöre sunmak,

ç) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversiteye bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Müdürün önerisi doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

ç) Merkezin plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Türk halılarında kullanılan doğal boya konusunda araştırmaları, yayınları ve çalışmaları ile tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından üç yıl için seçilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu en az altı en fazla yirmi beş kişi ile Müdürden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kurulu Başkanı Rektör tarafından görevlendirilir.

(2)  Kurul yılda en az iki defa Danışma Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Danışma Kurulu, merkezin danışma organı olup alınan kararlar üzerinde fikir yürütür ve görüşler ileri sürer,

b) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –  (1)  Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  Bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.