ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÖZHUAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Engelli bireylere ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Engelli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak engelli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) Engelli bireyler ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle çalışan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlemek.

(2) Merkez bu amaçları gerçekleştirmek için Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla işbirliği içinde çalışır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanlarından olan engellilik ve özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Başta Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun bütün kesimlerindeki engelli bireylere ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Engelli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin yükseköğretim dâhil eğitim kademelerinin hepsinden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli imkân ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Engelli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akademik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve sürdürmek.

d) Engelli bireylerle ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle çalışmakta olan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler hakkında eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

e) Engelli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu konularla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

f) Farklı disiplinlerden engellilik ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Engellilik ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

ğ) Engelli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı bilimsel bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Birimlerarası işbirliği yaparak engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda toplumumuzun her kesiminden bireylere eğitim hizmetleri vermek.

ı) Engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin özel eğitim ve destek hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını sağlamak, sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından biri, üç yıl için rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ve resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, müdür yardımcısı ve müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aynı zamanda akademik bir organ olup Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri, bu faaliyetlerle ilgili esasları planlar, kararlaştırır ve Merkezin yönetimiyle ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri yapmak.

d) Müdürün Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği bütün işler hakkında karar almak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili Çalışma Grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Merkez elemanlarının, eğitim uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek sivil toplum örgütlerinin ve resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek insan kaynakları ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.