UŞAK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ABEAUM): Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim ve araştırma alanlarında dünyada, AB ülkelerinde ve Türkiye'de meydana gelen değişim ve gelişimleri takip etmek, AB ülkeleri ile Üniversite arasında öğrenci ve eğitimcilerin değişimlerini sağlayacak akademik ve hukuki altyapının hazırlanmasında destek sağlamak, AB eğitim programlarının Üniversite bünyesinde yürütülmesini sağlamak, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanlarında projeler hazırlamak, Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki diğer eğitim kurumları ile ikili ve çoklu ortak araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarına dayalı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Avrupa Birliğine uyum sürecinde ülkemizde eğitimle ilgili öngörülen değişikliklere yönelik uluslar arası ortaklı projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

b) Socrates, Da Vinci, Mundus, Youth, Arion gibi AB eğitim programları ve AB çerçeve programlarına etkin katılımı sağlamak üzere akademik ve hukuki altyapı oluşturmak,

c) Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer yayınları tespit ve temin etmek,

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay/worskhop, sergi ve kurslar düzenlemek,

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içinde ve AB ülkelerinde araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

f) Eğitim sistemindeki sorunların çözümüne, öğretmen eğitimi ve alan eğitimi ile eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının gelişimine katkıda bulunmak,

g) Eğitimde disiplinler arası işbirliğini geliştirmek,

ğ) Eğitim araştırmaları için gerekli doküman bulma, ölçme aracı geliştirme, veri çözümleme ve benzeri destek hizmetleri vermek,

h) Üniversitede yapılacak araştırmaları desteklemek üzere öğretim elemanlarına araştırma yöntemleri hakkında eğitim danışmanlığı sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürü; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına, müdür yardımcısı olmadığında da Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanına vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (Değişik:11/12/2014-29202)

(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin çalışmaları için gerektiğinde çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, eğitim bilimleri, öğretmen eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası ilişkiler ve Avrupa hukuku ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az beş, en fazla yirmi üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanır ve toplantıya Danışma Kurulu başkanı başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni tekliflerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2008

26907

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/12/2014

29202

2.       

 

 

3.