GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iktisadi analiz yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapmak, alan araştırmaları yoluyla Türkiye’deki iktisadi ve toplumsal gelişmeleri tespit etmek ve veri toplamak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışında ortak çalışmalar yürütmek, bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin iktisadi araştırmalar konusunda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlarıyla ilişkiye geçip, ortak projeler hazırlamak,

c) Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma yapmak, kurs, seminer, eğitim programları düzenlemek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve paneller düzenlemek,

d) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, gerektiğinde kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı seçebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulun başkanı olarak toplantıyı yönetmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri ile araştırma, yayın, bilimsel toplantı ve eğitim programı gibi çalışmaların düzenlemesini sağlamak ve bunları denetlemek,

d) Merkezin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyelik için yeniden aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün çağrısı üzerine ve Müdür başkanlığında, en az altı ayda bir toplanıp Merkezin araştırma, yayın, bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, gözden geçirmek ve bu amaçla gereken kararları almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde, üzerinde araştırma yapılan konularda çeşitli çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarını denetlemek,

ç) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.