KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

                b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk inkılâp tarihi, Atatürk ilkeleri ve hedefleri, Atatürk’çü düşüncenin çağımızdaki yeri ve önemi konularında araştırma, inceleme ve eğitim-öğretimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

                a) Türk tarihi ve Atatürk’le ilgili bilgi, belge ve kaynaklar için bir kitaplık ile birlikte arşiv oluşturmak,

                b) Faaliyet alanıyla ilgili konularda konferanslar, seminerler düzenlemek ve sergiler açmak,

                c) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi konusunda araştırma ve inceleme yapan kuruluşlarla görüş alış-verişinde ve ilmi dayanışmada bulunmak,

                ç) Milli bayramlar, kurtuluş günleri ve önemli günlerde toplantılar düzenlemek,

                d) Öğrenciler arasında; Merkezin amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenlemek ve bunları ödüllendirmek,

                e) Atatürk ile ilgili yerli veya yabancı kaynak eserler ile Merkez tarafından yapılan inceleme ve araştırmaları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu,

                c) Merkez Danışma Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Bu Yönetmelikle Merkeze verilmiş olan görevleri yerine getirmek, Merkezi temsil etmek,

                b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıları yönetmek,

                c) Çalışma programlarını yürütmek,

                ç) Her yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait çalışma programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından  üç yıl için görevlendirilecek dört üyeden oluşur.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında en az üç ayda bir defa toplanarak, Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar alır, faaliyet raporu ile çalışma programını değerlendirir.

                (3) Merkez Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez danışma kurulu ve görevleri

                MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün teklifi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından faydalanılabilecek kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

                (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına teklif ve uygulamalarıyla katkıda bulunan bir organdır. Her yıl en az bir kere, Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek bir tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 11 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.