Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma  ve Uygulama Merkezi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 7d/2. maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

Madde 2- Bu merkezin amacı; İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde özellikle ceviz başta olmak üzere kestane, badem, antepfıstığı ve fındık gibi meyve türlerinin bölge için yetiştiriciliğini teşvik etmek, bölgedeki gen kaynaklarını bir merkezde toplayıp kaybolmalarını önlemek, ülkemiz ve yabancı ülkelerde yetiştiriciliği yapılan standart çeşitleri bölge ekolojisinde adaptasyon çalışmalarına almak, yöre üreticisine son yıllarda bulunan ve pratiğe intikal etmiş yeni bilgi ve uygulamaları getirmek, yörede aşılı ceviz fidanı üretimini sağlamak amacıyla yöre üreticisine yetiştiricilik ve çoğaltma konularında yardımcı olmak, yöreye uygun fidanları belirlemek, üreticilere fidan temini konusunda yardımcı olmak, yörede mevcut sert kabuklu meyve türlerine ait folkloru yaşatmak, yetiştirilen ürünlerin pazarlanma aşamasında yetiştiricilere yardımcı olmak ve yörede ilgili meyve türlerinde şenlikler ve sempozyumlar düzenlemektir.

 

Merkezin Görevleri:

- Çalışma alanındaki  bölgelerde mevcut sert kabuklu meyve türleri envanterini çıkartır,

- Nokta seleksiyon metodu kullanılarak, bölgedeki sert kabuklu meyve türlerine ait üstün nitelikli olan ağaçların tamamını gen kaynağı olarak koruma altına alır,  

- Adaptasyon çalışmaları planlar ve yapılan araştırmaların sonuçlarını en kısa zamanda üreticiye en uygun metodlarla iletir,

- Sert kabuklu meyve türlerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar planlar ve bu konuda bölgenin ekolojik şartları dikkate alınarak araştırmalar yapar,

- Merkez, bölge üreticisinin fidan ihtiyacının karşılanmasında danışmanlık yapar,

-  Değişik amaçlı çeşit  ve anaç ıslahı çalışmaları yapar,

- Bölgede faaliyet alanları ile ilgili sempozyum ve şenlikler düzenler.

 

Madde 3-  Merkezin Yönetim ve Organları

a)  Genel Kurul

b) Merkez Müdürü

c)  Yönetim Kuruludur,

 

Madde 4- Merkezin Genel Kurulu,

- Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün uygun görüşleriyle Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı alanlarındaki öğretim elemanları arasından belirlenecek on üye,

- Ayrıca Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, usta öğrenci temsilcisinin oy hakkı olmaksızın katılımlarıyla oluşur.

- Genel Kurul Başkanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörüdür.

 

Madde 5- Her öğretim yılı başında, başkanın daveti üzerine toplanan Genel Kurulun görevleri şunlardır;

- Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma, proje ve çalışmalar ile ilgili örüş bildirmek,

- Merkezin çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak, yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirerek karara bağlamak.

 

Madde 6- Genel Kurul’un toplantısında nisap altıdır. Görüş ve öneriler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile oluşturulur.

 

Merkez Müdürü

Madde 7- Merkez Müdürü, Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür altı ayı geçmeyen ayrılmalarda Müdür yardımcısını ya da Yönetim Kurulu üyesini Müdür vekili olarak görevlendirir ve Rektörlüğe bilgi verir.

 

Madde 8- Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üç yıl için en çok iki müdür yardımcısı atayabilir. Müdür gerektiğinde yardımcısı veya yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi bitince yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

- Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, merkezin çalışmalarını denetler.

- Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirir.

- Yurtiçi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapar, projeler götürür ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlar.

- Merkez Müdürü, Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, sonuçların alınmasında Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 9- Merkez Müdürü, aynı zamanda Yönetim Kurulununda başkanıdır. Müdür Yardımcıları da Yönetim Kurulunun üyesidir. Ayrıca Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ve Üniversite Rektörünün uygun görüşü ile tespit edilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süre için aynı usulle yenileri atanır.

 

Madde 10- Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır., Merkezin amaç ve görevleri doğrultusunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını gözden geçirir. İlgili konularda kararlar alır. Gerektiğinde konu ile ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği için alt kurullar oluşturur. Faaliyet dönemi sonunda yine Merkez Müdürünce düzenlenen dönem sonu raporlarının esaslarını tespit eder.

 

Madde 11- Yönetim Kurulunu toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye sayısının yarısından bir fazladır. Yönetim kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik olması halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

 

Mali Hükümler

Madde 12- Merkezin gelir kaynakları;

- GOP Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslından ayrılacak ödenekler,

- Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bütçelerinden Merkeze     aktarılacak ödenekler,

- Özel kuruluşlar ile uluslar arası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar,

-  Kongre, sempozyum, seminer, konferans, kurs gibi toplantılardan sağlanan gelirler,

-   Döner sermaye gelirleri, 

-  Yurt içi ve yurt dışı araştırma faaliyetleri ve uygulamalı projelerden elde edilecek gelirler,

-     Her türlü yardım, bağış vasiyet ve sair gelirler,

 Madde 13- Merkezin giderleri;

-   Eğitim, uygulama ve geliştirme giderleri,

- Yayın giderleri,

- Üyesi bulunduğu ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ödenen aidatlar,

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,

- Ulaştırma ve haberleşme giderleri,

- Sosyal faaliyet giderleri,

- Yönetim Kurulu Kararlarıyla yapılacak diğer harcamalar.

Madde 14- Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör, İta Amirliği yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Kadrolar

Madde 15- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanuna göre Rektör tarafından görevlendirilecek elamanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversite Rektörü yürütür.