SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

                Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

                Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

                Merkez: Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

                Merkezin amacı

                Madde 5 — Merkezin amacı; Halkın sağlığını ilgilendiren bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

                Çalışma alanları

                Madde 6 — Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

                a) Halkın sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak,

                b) Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak,

                c) Sakarya Üniversitesi öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü

                Madde 8 — Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

                Merkez müdür yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi bittiğinde Merkez müdür yardımcısının da görevi sona erer. Merkez müdür yardımcısı Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapar.

                Merkez müdürünün görevleri

                Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

                b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunda görüşüldükten ve Rektörün olurunu aldıktan sonra uygulamak,

                c) Bir öğretim elemanının müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

                d) Merkezin proje grup veya birimleri ile başkanlarının seçimi için Merkez Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

                e) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak,

                f) Personel ihtiyacını belirleyip Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

                g) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

                h) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

                Merkez yönetim kurulu

                Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

                Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez yönetim kurulunun görevleri

                Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Rektörün birini seçerek görevlendireceği üç Merkez Müdürü adayını belirlemek,

                b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak,

                c) Merkez Müdürünün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar alarak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

                d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen çalışma alanlarında kararlar almak,

                e) Merkez Müdürünün getireceği konular hakkında karar vermek,

                f) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını Üniversite Senatosunun bilgisine sunulacak biçimde bir rapora bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.