İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HÜCRE, DOKU, ORGAN NAKLİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Merkez (İKÇÜ-YAŞAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olanlara tedavi amaçlı kullandırmak, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, konuda yeni teknikler geliştirmek, hücre, doku ve organ sağlamak ve toplumun her kesiminin hücre, doku ve organ nakli konularında bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik eder ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlar.

b) Merkez ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman gönderir, yurt dışından bu amaçla gelenleri kabul eder.

c) Merkez alanıyla ilgili üniversite öğretim üyeleri, üniversite ile ortak kullanım protokolü olan Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki uzman hekimler merkezde görevlendirilebilir ve merkez amacına uygun olarak çalışmalarını sürdürürler.

ç) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik eder.

d) Merkez ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verir ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapar.

e) Hücre, doku ve organ nakliyle ilgili Üniversitede yapılacak bilimsel çalışmalara, araştırma ve tez çalışmalarına, projelere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği dahilinde destek verebilir ve proje takibini gerçekleştirir.

f) Merkez araştırma, uygulama için gerekli laboratuvarları kurar ve diğer olanakları sağlar. Kurulan bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için çalışmalar yapar.

g) Hastalara transfer edilecek olan hücre ve dokuların dünyadaki en üst standartlara uygun GMP koşullarına göre üretilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bulunur ve işbirliği yapar.

h) Yükseköğretim Kanunu amaç ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapar.

ı) Alanıyla ilgili çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Proje Çalışma Grupları

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; hücre, doku ve/veya organ nakli alanında çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında olmadığında yardımcısı kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan proje çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amacına uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, idari personel üzerinde gözetim ve denetim yapmak.

e) Merkez için bir arşiv kurmak.

f) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.

g) Merkez için proje desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek elde etmek amacıyla yapılacak başvuru çalışmalarını organize etmek.

ğ) İstendiğinde ve yıl sonunda bilimsel aktivite faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer dört üye, Müdür tarafından önerilen; konu itibarıyla özellikle hücre, doku ve organ nakli alanlarından en az birinde çalışmış, Üniversitenin öğretim üyeleri ve gerektiğinde Üniversitenin ortak kullanım protokolü yaptığı Sağlık Bakanlığı hastanelerinin eğitim görevlileri arasından Rektör tarafından seçilir ve üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu; gerektiğinde Müdürün çağrısı ve hazırlayacağı gündemle olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda ise Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Danışma Kurulunun üyelerini önermek.

c) Hücre, doku ve organ nakli konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş uluslararası düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici veya sürekli proje çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) İlgili mevzuat gereğince merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

e) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen en az biri hukukçu öğretim üyeleri arasından ve diğerleri hücre, doku ve organ nakli alanında projeler yapmış, bu alanda uluslararası yayınları olan ve Üniversitenin bu konuda ki çalışmalarına destek verebilecek olan yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından belirlenen en az on kişi ile proje çalışma gruplarında yer alan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.

Proje çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında proje çalışma grupları kurulabilir. Her bir proje çalışma grubunun üyeleri tarafından seçilen bir öğretim elemanı, Danışma Kurulunda doğal üye olarak görev alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek ve Üniversitenin birlikte kullanım veya işbirliği protokolü yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları gereğince görevlendirilmesinde sakınca bulunmayan elemanlarca karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez elemanları tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.