KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, yönetimine, çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney kontrol ve test amacıyla kullanılan veya kullanılacak omurgalı hayvanları,

ç) Laboratuar: Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için deney hayvanlarına müdahale yapılan birimi,

d) Merkez (KTÜ CAM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: KTÜ Rektörünü,

g) Tesis: Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere omurgalı hayvanların üretildikleri, yetiştirildikleri veya barındırıldıkları yerleri,

ğ) Üniversite (KTÜ): Karadeniz Teknik Üniversitesini,

h) Yerel Etik Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel içerikli hayvan deneyi araştırmaları için çalışma ruhsatında belirtilen alt yapıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) Bilimsel araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımı için gerekli ortamı sağlamak.

c) Araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak araştırmacılara yardım ve teşvik için kurs ve seminerler düzenlemek.

d) Üniversitenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmak ve gerektiğinde Merkezde yapılacak çalışmaları birlikte denetlemek.

e) Üretim yapılmayan deney hayvanlarını gerektiğinde yasal üretici firmadan temin etmek ve bakımını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür: KTÜ Tıp Fakültesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna ve ilgili birimlere bilgi vermek.

e) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayının ilk haftasında, o yıla ait eğitim, araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayının ilk haftasında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak ve istenildiğinde ve uygun görüldüğünde kendi kayıtlarını onaylayarak araştırıcıya vermek.

ğ) Yerel Etik Kurul ile eşgüdümü sağlamak.

h) Yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak.

j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) KTÜ Tıp Fakültesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Müdürün ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ile üç yıl için bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı usul ile yeni Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, ilgili mevzuat hükümleri gereğince istihdam edilen Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp bilimlerinden birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyelikleri son bulur.

(3) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan, Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Toplantı en az dört üyenin katılımı ile yapılır. Müdürün katılmadığı toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulunda tüm kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve tavsiyeleri içeren rapor KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak.

b) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara göre düzenlemek.

ç) Merkez bünyesinde düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili kurs ve seminerler planlamak ve yürütmek.

d) Her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Dekanlığa sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Araştırıcıların çalışma şekli ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen araştırıcıların çalışma şekli ve sorumluluklarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalar Yerel Etik Kurul onayı ile yapılır.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, Yerel Etik Kurul tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği Yerel Etik Kurulca kabul edilmiş sertifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

c) Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yükümlülük araştırıcıya aittir.

ç) Araştırıcılar, çalışmalarını Yerel Etik Kurulun çalışma ilkeleri ve Merkezin çalışma koşullarına uygun olarak yürütür.

d) Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uygun davranırlar.

e) Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine tabidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.