EGE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1- Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVREMER), Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23/1/1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30/11/1989 tarihli onayı ile, “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin ek 1 inci maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2- a) Çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlara, bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, soruların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün çevre sorularıyla ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, standartlar belirlenmesinde katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek,

b) Ege Üniversitesi’nin farklı birimlerinde, Çevre Sorunları’nın çözümü ile ilgili, çeşitli alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek,

c) Üniversitede Çevre Sorunları alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkanları hazırlamak,

d) Yurt içindeki ve dışındaki benzer kuruluş ve merkezlerle işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

e) Çevre Sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak,

f) İlgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak yada görgü ve bilgisini geliştirmek üzere kısa yada uzun süreli yurt içi ve dışına eleman göndermek yada yurt içi ve dışından bu amaçla ilgili kişileri davet etmek,

g) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

Organlar

Madde 3- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin organları şunlardır;

a)                  Merkez Müdürü

b)                  Merkez Yönetim Kurulu

c)                  Merkez Koordinasyon Kurulu

Müdür

Madde 4- Merkez Müdürü Çevre Konusu ile tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından 3yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan ayını şekilde görevden alınabilir.

Ayrıca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan iki Müdür Yardımcısı bulunur.

Madde 5- Müdür görev başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. 6 aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür’ün yerine yenisi atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 6 – a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını ve bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak maca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

Yönetim Kurulu

Madde 7- Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil 7 kişiden oluşur. Diğer 4 üye, Merkezin çalışma alnı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri olmak üzere, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Müddeti bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine müddeti doldurmak üzere yeniler seçilir.

Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir. Oy eşitliğinde Müdürün oyunun bulunduğu taraf esas alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8- a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili karaları almak,

c) Mevcut imkanları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı, telif ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkanlara göre karara bağlamak,

g) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Madde 9- Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile ayda en az 1 defa toplanır. Müdür veya en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de 2 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır.

Koordinasyon Kurulu

Madde 10- Koordinasyon Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Çevre sorunlarıyla doğrudan ilişkili kamu ve özel teşebbüsün ilgili temsilcilerinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile, 3yıl süreli seçilen ve en çok 15 üyeden meydana gelen Koordinasyon Kurulu, Rektörün yada Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, yılda en az bir kez toplanır. Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı gündemle toplanan ve Müdür’ün raportörlük yaptığı bu toplantılarda Müdür Yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de bulunurlar.

Koordinasyon Kurulunun Görevleri

Madde 11- Koordinasyon Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklar, yeni çalışma konuları üzerinde önerilerde bulunur. Merkezin çalışma alanındaki ilkelere uygun istişari nitelikte kararlar alır. Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun çevre sorunlarında belirtildiği çözüm yollarının uygulama alanına duyurulması ve gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı olurlar. Koordinasyon Kurulu, ayrıca Merkezin araştırma ve çalışmalarında kullanılmak üzere maddi destek sağlanmasıyla ilgli olanakları araştırır ve temini için gerekli çalışmalarda bulunur.

Destek Hizmetleri

Madde 12- Merkezi idari ve teknik hizmetleri Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından gönderilen elemanlarca yürütülür.

Madde 13- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin malıdır.

Madde 14- Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Ege Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 16- Bu Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 17- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.