YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÜBİTAM): Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversitedeki araştırmacılar için verimli ve yaratıcı bir ortam sağlayarak Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek,

c) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak,

ç) Üniversiteler, merkezler, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler vermek, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak,

d) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

e) Üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Avrupa Birliği  arasında bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkezin laboratuvarları bünyesinde toplanmasını sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,

f) Merkezde görev alan teknik personelin eğitimini ve sürekli görev yapacak personel tahsisini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,

g) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek,

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak,

h) Merkezdeki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme ile uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

c) Üniversiteler ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek,

ç) Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve benzeri ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek eğitim seminerleri, kurs, sertifika programları, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek,

e) Merkez laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

f) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmek,   

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitüleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerince önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda bir kere toplanır. Acil durumlarda olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun esasları belirlemek,

c) Türkiye’nin kalkınmasına, bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayan öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek,

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve prosedürlerini hazırlamak,

f) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen üyeler ile Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.