İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRETİM VE SINAV YÖNETMELİGİ

 

BİRİNCİ KISIM

Öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1- İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu temel sağlık bilimlerinde yeterli bilgiler verilmiş, dalında beceri ka­zandırılmış, birey ve toplumun sağlık sorunlarını çağdaş düzeyde çözebilecek, Atatürk İlkeleri ve İnkipları doğrultusunda düşünceye sahip sağlık elemanı ye­tiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğretim Süresi

MADDE 2- Meslek Yüksekokulu iki eğitim-öğretim yılı (Güz ve Bahar

yarıyılı olmak üzere toplam 4 yarıyıl) ve yaz pratiklerinden oluşur. Öğrenciler 2 yıllık ön lisans öğrenimini 4 yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu Yönetmeliğin

12. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere bu süre içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin yüksekokuldan kaydı silinir.

Eğitim-öğretim yılına, yetkili kurullarca aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlanır. Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret ara sınavla­rının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi-Pa­zar, resmi tatil günler eğitim-öğretim günleri sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav gün­leri bu günlerin dışındadır. Yarıyıl sonu sınavları yarıyıl bitiminden sonra yapı­lır.

Öğretim Şekli

MADDE 3- Ön lisans eğitim-öğretim programında dersler, teorik, laboratuvar çalışmaları, sağlık kuruluşlarında ve alanda öğrenim şeklinde yapılır.

Öğretimin Düzenlenmesi

MADDE 4- Her yıl Ağustos ayı içinde bir sonraki ders yılının öğretim ve sınav programları ile görevli öğretim elemanlarının isimleri ilgili program baş­kanının başkanlığında, verilecek derslerin öğretim elemanlarının görüşleri alına­rak hazırlanır ve program başkanı tarafından i. Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yük­sekokulu Kurulunda onaylanan programlar ders yılı başlamadan önce ilan edilir. Program başkanları bu programların en yararlı şekilde uygulanmasını ve yürü­tülmesini sağlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

MADDE 5- 4 yarıyılda okutulacak dersler ile Yeksek öğretim Kanunu­nun öngördüğü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersle­rin zorunlu, Beden eğitimi veya güzel sanat dallarından biri de seçmeli ders ola­rak bu Yönetmeliğe ekli ders programlarında belirtilen süre ve programa göre okutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Yazılma ve Devam

Derslere Yazılma İşlemleri

MADDE 6- Meslek Yüksekokuluna kabul ve yazılma İstanbul Üniversi­tesi Öğrenci Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır. Öğrencilerin her öğretim yılı veya yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde izleyeceği derslere kayıt ve yenileme işlemlerini yaptırmaları, öğrenim katkısını/ücretini yatırıp öğrenci bürosuna teslim etmeleri ile tamamlanır. İşlemini bu süre içinde tamamlamayanlar kayıt yenilememiş sayılırlar. Bu öğrenciler, derslere pratikle­re ve sınavlara alınmaz. Kimlik kartı ve İETT kartları onaylanmaz.

Kayıt silme, yatay ve dikey geçiş işlemleri ile burada zikredilmeyen diğer hususlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Özel durumlarda İ. Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan esaslar da­hilinde karar verir.

Derslere Devam

MADDE 7- Yüksekokula kayıtlı öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulunun tesbit edeceği .esaslar çerçevesinde dersIere, laboratuvar ve pratiklere devamı zorunludur.

Meslek Yüksekokuluna kayıtlı her öğrenciye İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci bürosu tarafından öğrenci ders fişleri hazırlanır ve öğrencinin dosyasında saklanır. Öğrenci bürosu, derslerden sorumlu bilim dalla­rına öğrencilerin listesini yarıyıl başında gönderir. Öğrencinin devam çizelgele­ri, yarıyıl içi sınav başarıları ve uygulamaları, o dersten sorumlu bilimdalı tara­fından izlenir ve sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin isimleri, yarıyıl so­nunda öğrencilerin ders başarı notu ve derecesi liste halinde ve her öğrenci için düzenlenecek bir fiş şeklinde, İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci bürosuna gönderilir. Ders başarı fişleri, her öğrenci için İ.Ü. Şişli Sağ­lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Bürosunda mevcut dosyada sakla­nır mezuniyet tarihinde tek tek kontrol edilir.

Ara Sınavları

MADDE 8- Bir dersin her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilan edilir.

İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının yapılacağı tarih ve yerlerin tesbit ve ilanı her iki yarıyıl içinde birlikte yapılabilir. Bir günde ilgili eği­tim-öğretim programının yarıyıl/yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara sınavlara Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Yönetme­liğin 9'uncu maddesinde yazılı haklı ve geçerli nedenlerle katılmayanlar için mazeretlerini sınavı izleyen 7 gün içinde bildirmek kaydıyla mazeret sınavı açı­lır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihlerde açılacağını Yüksekokul yöne­tim Kurulu tesbit ve ilan eder. Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sı­fır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.

Yüksekokul Yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayanlara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğren­ciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilirler.

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış oldu­ğu notların toplamanın, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Uygulaması olan dersler­de, teori ve uygulama birlikte değerlendirildiğinden ara sınav not ortalamasına uygulama notu (en az elli olmak kaydıyla) eklenip, ikiye bölünerek elde edilir.

Kayıt Dondurma

MADDE 9- Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse­kokuluna girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yö­netim Kurulu kararı ile belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğ­renciler izinli sayılırlar; ancak "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık du­rumlarında tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabi­lir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelen­mek suretiyle öğrenime devam edemeyeceklerine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler:

a) Öğrencinin üniversite veya devlet hastanesi raporuyla belgelenmiş bu­lunan sağlıklı ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 . maddesinin dl2 fıkrasının üçüncü bendi uyarınca, öğretiminin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nede­niyle, öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhi hısımlarının ağır hastalığı halinde, baka­cak başka kimsenin bulunmaması nade ile öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belge verilmesi ve tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yük­sekokulunun Yönetim Kurulunca makbul addedilmesi,                .

e) Ekonomik nedenlerle tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku­lunun Yönetim Kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara veril­miş olması,

f) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya İhracım gerek­tirmeyen mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecillinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

h) Öğrencinin tutukluluk hali,

ı) tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun

mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Ancak, bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl yıl sonu ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarı­yıl/yıl sonu ve bütünleme mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenci­liğine devam eder.

İKİNCİ KISIM

Sınavlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Sınava girebilme Koşulları

MADDE 10- Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme için;

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak

b) Pratiği olan derslerde pratiklerin yüzde seksenine katılmak 

c) Pratiklerde başarılı olmak zorunludur. Pratik sınavı uygulamalı, sözlü ya da yazılı yapılabilir. Pratik notunun verilmesinde "öğrenci klinik değerlen­dirme formları" da gözönüne alımr.

Sınav Dönem

MADDE 11- Ders bitirme sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyılın veya yılın sonunda yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde sağlanmak şartıyla, ayrıca bir bütünleme sınavı hakkı tanınır.

Sınav Hakkı

MADDE 12- tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ders geçme sistemi uygulanır.

Birinci sınıfa yazılan öğrenciler takip eden yıllarda ikinci sınıfa yazılsalar bile birinci sınıfın bütün derslerini başarıncaya kadar birinci sınıf öğrencisi sayı­lırlar ve birinci sınıfa ait dersleri en çok üç eğitim-öğretim yılı içinde başarmak zorundadırlar. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir. Ancak derse devam yükümlülüklerini yerine getirip de girdiği yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında en fazla bir dersten başarısız olanlara, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yarıyıl veya yıl sonu sınavı hakkı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde Yük­sekokul Yönetim Kurulunca her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınava alı­nırlar; sınavın bütünlemesi yoktur. Sınavda başarılı olanların kaydı yenilenir ve öğrenimIerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğ­renciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

10 ve II inci maddelerde yazılı şartları yerine getirip,te girdiği yarıyıl/yıl ­sonu sınavı veya bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciye, bu maddede ön­görülen süreler içinde, derslere kaydolmak şartıyla yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Başarısız olunan ders uygulamalı ise, sınava girme koşulla­rını yerine getiren öğrenciler, bir üst sınıftaki uygulamalı derslere kaydını yaptı­rabilir. Ancak uygulamalı dersi tekrar etme durumunda olan öğrenciler, bir üst sınıftaki uygulamalı derslere kayıtlarını yaptıramazlar. (Öğrenciler 2 yıllık ön lisans öğrenimini en çok dört yılda bitirmek zorundadırlar.)

Bu süre sonunda mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınav hakkı veri­lir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş dersten başarısız olanlara 4 yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları dersler­den açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya ara­lıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç giremeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışında­ki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten (sınava girme koşullarını yerine getirip de girdiği yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavında) başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait sınav hakları­nı, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

Durumları ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavı notuna göre belirlenir.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sözü geçen sınavlara girecek öğ­rencilerden, sınava girecekleri yılla ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi uyarınca öğrenim katkısı/ücreti alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavların Yapılması ve Şekli

MADDE 13- Ara Bitirme ve Bütünleme sınavları yazılı, sözlü ve uygula­malı olarak yapılır. Öğrenci, sınava belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen ve hangi sebep ve mazeretle olursa ol­sun bu zorunluluklara uymayan ve öğrenim katkı sınav ücretini yatırmayan öğren­ciler o sınava alınmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonuçları

Sınavlarda Değerlendirme

MADDE 14- Başarı notu, ara sınav not ortalamasının ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edi­lir. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında en az elli almak zorunluluğu var­dır.

Ara sınav not ortalamasının yüzde otuzu, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun yüzde yetmişi toplanarak, başarı notu tespit edilir. Başarı notu yüz üzerinden, tam not olarak değerlendirilir ve tam notu en az yüzde ellisidir.

Sınavlara İtiraz

MADDE 15- Sınav sonuçları İ.Ü. Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. Sınavlara itiraz, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca yapılır.

Başarı ve Mezuniyet Derecesi

MADDE 16- Başarı notu değerlendirilmesi şu şekilde yapılır :

50-65 ORTA

66-85 İYİ

86-100 PEKİYİ

İlgili öğretim elemanı ders geçme notunu yüz üzerinden puanlı ve aynı zamanda "geçmez", "orta", "iyi", "pekiyi" olarak belirtir.

Mezuniyet derecesi, eğitim-öğretim süresinde alınan başarı notlarının toplamı, okutulan ders sayısına bölünerek hesaplanır. Derecelendirmede yukarı­daki rakamlar esas alınır. Mezuniyet derecesini gösteren resmi yazı, öğrencinin isteği halinde, tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce kendisine verilir.

Diploma

MADDE 17- İki eğitim-öğretim yılında okutulan derslerin, pratiklerin ve sınavların tümünü başaranlara, başardıkları programın adını içeren Önlisans diploması verilir.

Meslek Yüksekokulundan Ayrılma ve Kayıt Silme

MADDE 18- Meslek Yüksekokulundan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile tüm Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Mes­lek Yüksekokuluna girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Dip­lomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Şişli Sağ­lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖNLİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

 

BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI                              KURAMSAL (Hafta/Saat)              UYGULAMA (Hafta/Saat)

 

 

Hemşirelik Esasları                                               6                                                          12

Anatomi                                                                 2                                                         

Fizyoloji                                                                 2

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Biyokimya           2

Psikolojiye Giriş                                                    2

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Türk Dili        2

Yabancı Dil                                                            2

Güzel Sanatlar                                                       4

Beden Eğitimi                                                        2

 

Toplam:                                                25                                                           12

 

BAHAR YARIYILI                                              KURAMSAL (Hafta/Saat)              UYGULAMA (Hafta/Saat)

 

 

Patoloji                                                                   2

Farmakoloji                                                            2

İç Hastalıkları Hemşireliği                                   4                                                          8

Cerrahi Hastalıklar Hemş.                                    4                                                          8

Hemşirelikte Kişiler arası İlişkiler                       2

Beslenme İlkeleri                                                  2

Yabancı Dil                                                            4

 

Toplam:                                                20                                                           16

 

Mesleki Staj : (20 iş günü)

İç Hastalıkları Hemşireliği (10 iş günü)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (10 iş günü)

 

İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI                                KURAMSAL (Hafta/Saat)              UYGULAMA (Hafta/Saat)

 

 

Doğum ve Kadın Hast. Hemş.                            4                                                          12

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş.                            4                                                          12

Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi                      2

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği                          2

 

Toplam:                                                12                                                           24

 

BAHAR YARIYILI                                              KURAMSAL (Hafta/Saat)              UYGULAMA (Hafta/Saat)

 

Halk Sağlığı Hemşireliği                                      4                                                          8

Psikiyatri Hemşireliği                                           4                                                          8

Epidemiyoloji ve Sağlık İstatistikleri                 2

Hemşirelikte yönetim                                           2

Afetlerde İlk Yardım                                             2

Güzel Sanatlar                                                       2

Beden Eğitimi                                                        2

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Türk Dili             2

 

                            Toplam:                                      20                                                        16

 

Mesleki Staj : (20 iş günü)

Halk Sağlığı Hemşireliği (LA iş günü)

Psikiyatri Hemşireliği (10 iş günü)