ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Merkez (Acıbadem Üniversitesi Hastanesi): Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Tıbbi Koordinatörü ve Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,

c) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

ç) Tıp Fakültesi: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; halkın sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ile ilgili alanlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamaları yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

b) Tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) İdari Koordinatör.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Merkez Müdürü, İdari Koordinatör ile Üniversitede görevli iki öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir kez, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetine sunulmak üzere teklif hazırlamak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektörün bilgisine sunmak.

Merkez Müdürü

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez bünyesindeki sağlıkla ilgili tüm ünite ve birimlerin başkanıdır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak.

c) İdari koordinatörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ç) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

d) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Üniversite bünyesinde oluşturulacak yeni sağlık ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkez bünyesindeki proje grup, ünite veya birimler ile yeni kurulacak diğer ünite ve birimlerin yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

g) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen Merkez ile ilgili işleri yapmak.

h) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

i) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

j) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

k) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

İdari koordinatör

MADDE 12 – (1) Rektör; Merkez Müdürünün önerisi ile en az lisans düzeyinde eğitim almış, sağlık sektöründe deneyimli bir kişiyi, İdari Koordinatör olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevinin sona ermesini izleyen üç ay içinde İdari Koordinatörün görevi de sona erer. İdari koordinatör, Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerin Yönetim Kurulu üyesidir.

İdari koordinatörün görevleri

MADDE 13 – (1) İdari Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı diğer ünite veya birimlerin işletilmesini sağlamak, bunların kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

b) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; ünite veya birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.