ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi dışında, Acıbadem Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışında kalan tüm birimlerine ilişkin, öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, diploma ve unvanlarla, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarını,

c) Mütevelli Heyet: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Acıbadem Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Acıbadem Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrencinin Ücreti, Yatay ve Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti ve Özel Öğrenciler

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararı çerçevesinde tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Yabancı uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu kararı ile Senatoca kabul edilen esas ve kurallar çerçevesinde işlem yapılır.

Kesin kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) İngilizce Hazırlık Okulu ile Meslek Yüksekokulu ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olması.

b) Öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması.

(2) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olanların Senatoca belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde eksiklik ve tahrifat olduğu tespit edilenlerin ve/veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları, yapılmış olsa bile iptal edilir. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yılbaşında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludur ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdür. Ders programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrencinin, mazereti Rektörlükçe kabul edildiği takdirde, ders ekleme silme süresi içinde geç kayıt yaptırabilir. Ancak, bu durumdaki öğrencinin Mütevelli Heyetince belirlenen kanuni gecikme faizini de ödemesi zorunludur. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yıl/yarıyılın başında kaydını yenileyebilir. Kayıt yaptırdığında kanuni gecikme faizi alınır ve bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadıkları derslere devam edemez ve sınava giremez. Kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrencilik statüleri devam eder, ancak diğer haklardan yararlanamaz.

(3) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt olacakları dersler için, kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.

Burslar

MADDE 8 – (1) Üniversite, öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak burs verir.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl itibarıyla Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz veya yenilenmez. Bu hüküm, özel öğrenciler için de geçerlidir.

(2) Öğrenim ücreti, yaz eğitimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.

Üniversite dışından yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölüm veya programına geçişler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan ön lisans ve lisans programlarında dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu husus, Senato tarafından belirlenir, İngilizce Hazırlık Okulu Koordinatörlüğünce değerlendirilerek Senatonun onayına sunulur. Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelenlerin ve uluslararası dil sınavlarından birine katılmış olanların belgelerinden hangilerinin kabul edileceğine Senato karar verir. İngilizce dilbilgileri yeterli görülenler, İngilizce yeterlik sınavlarına girmez, ancak İngilizce yeterlik belgeleri olmayan öğrenciler Üniversite tarafından yapılan yeterlilik sınavına katılmak zorundadırlar. (AYES) başarı notu 70’tir.

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak öğrenci geçişi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanır.

c) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri hesaplanırken, geldiği kurumda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Toplam süre, 2547 sayılı Kanunla belirlenen süreleri aşamaz.

ç) Adayların başvuruları, her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce yatay geçiş yapmak istediği birimin ilgili kurullarınca incelenir, ilgili yönetim kurulunca 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Üniversite içinden yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler için, bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve genel not ortalamaları en az 2.50 olan öğrenciler, disiplin cezası alınmamış olması şartıyla akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği birimin ilgili kurulunca incelenir ve ilgili yönetim kurulunca, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 12 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Sınavlarda başarılı olanlar, ÖSYM tarafından, öğrencilerin tercihlerine göre fakültelere/yüksekokullara yerleştirilir. Kesin kayıt işlemlerinde bu konu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders muafiyeti

MADDE 13 – (1) Üniversite dışından veya içinden yatay veya dikey geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden hangilerinin, geçiş yaptığı programdaki hangi derslere eşdeğer sayıldığını gösteren intibak işlemi, bölümünün önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve yatay geçiş yapacak öğrenciye kesin kayıttan önce tebliğ edilir.

(2) Öğrenciler, yatay veya dikey geçişin gerçekleştiği yıl/yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, geçiş kredilerinde ve intibak işlemlerinde değişiklik isteyebilirler. Değişiklik başvuruları ilgili yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllara ait olup muaf sayılmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

(3) YGS/LYS sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler daha önce okudukları bölümde aldıkları ve geçtikleri derslerden muaf sayılırken; öğrenci; Üniversite içinde bölüm değiştiriyorsa bu dersler notlu ve kredili, Üniversite dışından geliyorsa (T) notu olarak değerlendirilir. Buna göre Üniversite içi yatay geçişlerde ilgili fakülte ve bölümlerce eşdeğerleri kabul edilmiş, Üniversiteye ait derslerin not ve kredileri aynen geçerli olur ve öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yapan veya ilgili yönetim kurulu kararıyla ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin içeriklerinin Üniversitenin programıyla aynı, ancak kredisinin daha düşük olması durumunda, ilgili bölüm tarafından eşdeğerliliğine ilgili fakülte kurulu karar verir.

Özel öğrenciler

MADDE 14 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite ön lisans ve lisans programlarında sunulan derslerden, bir yıl/yarıyılda en çok iki derse her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, o statüde ders aldıkları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Düzeyleri ve Diploma

İngilizce destek ve hazırlık sınıfları

MADDE 15 – (1) Lisans ve ön lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik sınavı sonucunda belirlenebileceği gibi, ayrıca bir düzey belirleme sınavı ile de belirlenebilir. Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelenlerle, uluslararası nitelikteki dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyleri, Senatonun öngördüğü puanlar doğrultusunda İngilizce Hazırlık Okulu Koordinatörlüğünce değerlendirilerek Senatonun onayına sunulur.

(2) İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Ön lisans ve lisans programlarının hangilerinde yabancı dil hazırlık sınıfı olacağı Senato kararı ile belirlenip Mütevelli Heyet kararıyla onaylandıktan sonra YGS/LYS kılavuzunda ilan edilir.

Ön lisans öğretimi

MADDE 16 – (1) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık (en az dört yarıyıl) bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin ön lisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Lisans öğretimi

MADDE 17 – (1) Lisans eğitim-öğretimi ortaöğretime dayalı dört yıl (en az sekiz yarıyıllık) bir programı kapsayan Yükseköğretimi ifade eder. Yaz okullarında alınacak derslerle bu süre kısaltılabilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 18 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.50-3.75 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.76-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

Lisans diplomasının verilme şartı

MADDE 19 – (1) Ön lisans/Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün ön lisans/lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'ın altında olmaması gerekir. Diploma bir defaya mahsus verilir. Kaybı halinde, dilekçe ile Rektörlüğe, Türkiye genelinde baskısı olan bir gazete ilanı eklenerek başvurulması ve gereken işlemlerin yapılması halinde diploma yerine geçen diploma sureti verilir.

(2) Fakülteler ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde Senato tarafından kabul edilen örneğe göre düzenlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinin kaybı halinde, mezuniyet belgesi sureti verilir. Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun onay tarihidir.

(4) Başka bir üniversiteden yatay geçiş ile gelen öğrencilerin, Üniversitede lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı/son ders yılını Üniversitede okumuş olması şarttır.

(5) Dört yıllık lisans programından ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibari ile ağırlıklı genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.00’ye ulaşmış olup kendi isteği ile üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrencilere ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almayla ilgili olarak; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Not belgeleri

MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları talep edildiği takdirde öğrenciye elden verilir.

(2) Not belgelerinin düzenlenmesi, onaylı kopyalarının hazırlanıp öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilme işleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Üniversiteden ayrılma

MADDE 21 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, o zamana kadar olan tüm öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenim gördükleri fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenciye, isterse Üniversitedeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Kayıt dondurma-izinli sayılma

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk dört yarıyıl/iki yılda en çok iki yarıyıl/bir yıl, daha sonraki yıllarda da iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili kurullarca kabul edilmek kaydıyla, toplam dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst üste kayıt dondurulamaz. Ön lisans öğrencileri için belirtilen bu sürelerin yarısı kadar olan süre kayıt dondurulabilir.

(2) Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

(3) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması durumunda, eğitim-öğretim süresi içerisinde fakülte veya yüksekokulun ilgili kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayıyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne gerekçeli bir dilekçeyle ve gerekli belgelerle birlikte başvurması gerekir. Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu, takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(4) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırmak kaydıyla öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler sağlıklarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler. İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde yabancı dil hazırlık programındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili dekanlıklara veya müdürlüklere başvurmaları gerekir.

(5) Kayıt dondurmada ve izinli sayılmada geçen süreler bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresine dahil değildir.

(6) İzinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraatla sona eren veya rapor alan öğrencilerin izinli veya raporlu olduğu sürece öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin tamamını öder.

İzinden dönüş

MADDE 23 – (1) İzin kullanan öğrencilere Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır.

İlişik kesme

MADDE 24 – (1) Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması.

(2) Yukarıda belirtilen nedenlerle kaydı silinen öğrencilerin yeniden Üniversiteye geri dönme hakları bulunmaz.

(3) Mali Yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin öğrencilikleri devam eder diğer haklardan yararlanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 25 – (1) Üniversitede öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğretimi gerekli görüldüğü durumlarda yapılır.

(2) Bir yarıyıl, yarıyıl sonu sınavları hariç, en az yetmiş işgünüdür (ondört hafta). Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt dönemleri bu sürenin dışındadır. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir. Yaz dönemi ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim, akademik yılın başlamasından önce Senatonun onayıyla yürürlüğe girer ve ilan edilir. Üniversitede tek bir akademik takvim uygulanır. Ancak Tıp Fakültesi ayrı bir düzenleme yapabilir.

(4) Gerekli hallerde Senato kararıyla cumartesi günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Eğitim programı

MADDE 26 – (1) Bir lisans eğitim ve öğretim programı, mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında uluslararası standartlara uygunluk sağlanmasına özen gösterilir. Bölümlerin hazırladıkları bu programlar ve içerikleri, ilgili kurulların teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kesinleşen programlar en erken, izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 27 – (1) İlgili bölüm başkanı her öğrenci için bir danışman görevlendirir. Danışman, öğrenciyi izler, öğrencinin devam etmekte olduğu eğitim programları, çift ana dal-yan dal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yıl/yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler.

Ders programları

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sistemi uygulanır.

(2) Ön lisans/lisans öğretimi süresince izlenecek derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölüm/program başkanları tarafından ilgili kurula önerilir. İlgili kurulca kabul edilen programlar Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Dersler zorunlu ve seçmeli olup her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Öğrencinin kaydolacağı seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce/programca kararlaştırılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm tarafından fakülte kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir.

Dersler

MADDE 29 – (1) Kredili veya kredisiz dersler, zorunlu, seçmeli, meslek, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi bir yarıyıl içinde teorik ders, seminer, laboratuvar çalışması, ödev, kütüphane çalışması ve benzeri öğrenme sürelerini ifade eder. Her dersin kredisi ve AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. Derslerden;

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan;

1) Programa bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için öngörülen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz ve alındığında başarılı olunması gereken derslerdir.

c) Meslek dersleri, mesleğe ilişkin yeterlilikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.

ç) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

d) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil dersleri kredi hesabına dahil edilir.

Değişim programları

MADDE 30 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir. Uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte; eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not belgesine işlenir. İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not belgesine işlenir.

(2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Değişim programları çerçevesinde öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

Derse devam

MADDE 31 – (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur. Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir. Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, derse devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız kabul edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından derslerin bitiminden itibaren üç gün içinde ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile o derse kayıt olmak ve ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir.

Ders yükü

MADDE 32 – (1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölümün programında belirtilen yüktür.

(2) Derslerin kredi değeri esasına göre bu yük, bölüm ve fakülte/yüksekokul, meslek yüksekokulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl veya genel not ortalamaları en az 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükü; kendi istekleri, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla iki ders arttırılabilir. Bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddeleri kapsamına giren bir öğrenci için bu sınır aşılabilir.

(4) Yarıyıl ve genel not ortalamaları 2.00'dan az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz. Ancak kendi istekleri, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile söz konusu ders yükü azaltılabilir. Bu durumda dahi öğrenci, en az iki ders almak zorundadır.

Çift ana dal programları

MADDE 33 – (1) Öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda takip edebilir. Çift ana dal programının uygulanması Yükseköğretim Kurulunun kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal programları

MADDE 34 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte/yüksekokul içinden veya dışından, başka bir bölümün ön lisans/lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yan dal programı denir. Yan dal programı, ayrı bir ön lisans/lisans programı anlamını taşımaz. Yan dal programları ile ilgili hususlar Senato tarafından tespit edilir.

(2) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu Programı tamamlamak için iki dönem, yandal programını bitiremeyen öğrencilere ise bir dönem süre tanınır. Ek süre boyunca öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Stajlar

MADDE 35 – (1) Eğitim-öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajlar, ilgili kurullarca belirlenecek esaslara göre yapılır. Stajların 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl içinde sürdürülen çeşitli çalışmalardan başka bir de yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca yarıyılın/yılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranda olacağına ilişkin başarı değerlendirme sistemi, dersi verecek öğretim üyesi tarafından önerilir, ilgili ana bilim dalının ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine fakülte kurulu kararı ile kesinleşir. Yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(3) Yarıyıl/yılsonu sınavları, Senato tarafından yapılan akademik takvimde belirlenen zaman diliminde ve dekanlıkça ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(4) Öğrencinin bir dersteki başarı değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl/yılsonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve gerektiğinde sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki derece ve katsayılara göre belirlenir.

(5) Ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce saptanır, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl/yılsonu ders notu, öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(6) Yarıyıl/yılsonu notları öğrenci işlerinden sorumlu birime iletilir. Yarıyıl/yılsonu ders notu bölüm başkanlıklarınca bu birime verildiği anda kesinleşir.

(7) Hastalık ve geçerli bir nedenle ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

(8) Sınav evrakları Rektörlüğün göstereceği yerde en az iki yıl süreyle saklanır.

Notlar

MADDE 37 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak, yarıyıl/yılsonu ders notu olarak takdir olunur.

(2) Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

a)

Ders Notu       Puan Aralığı                                      Değeri                    Katsayı

AA                   90-100                                                Pekiyi                      4.00

BA                   85-89                                                   İyi-Pekiyi                3.50

BB                   80-84                                                   İyi                            3.00

CB                   70-79                                                   Orta-İyi                   2.50

CC                   60-69                                                   Orta                         2.00

DC                   55-59                                                   Orta-Zayıf              1.50

DD                   50-54                                                   Zayıf-Başarılı       1.00

FF                    49 ve altı                                            Zayıf-Başarısız     0.00

FG                    Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi  Başarısız                0.00

NA                   Devamsız                                           Başarısız                0.00

T                      Transfer

S                       Seçmeli kredisiz derste başarılı

U                      Seçmeli kredisiz derste başarısız

W                                                                                  Dersten çekilme

b) Ortalamaya katılmayan not (T) notudur.(T) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir, ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya YGS/LYS sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip bu Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (T) notu verilmez.

c) (W) Notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencinin bu şekilde dersten çekilmesine aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemezler. Bir öğrenci, FG, FF veya daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok dört dersten, ön lisans öğrencilerine ön lisans eğitimi boyunca en çok iki dersten, danışmanının önerisi, bölüm başkanının olumlu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile çekilme izni verilir.

Sınav notuna itiraz ve maddi hata

MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav notları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili bölüm tarafından ilan edilir. İlan edilen sınav notlarına maddi hata iddiasıyla itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen yedi gün içerisinde ilgili fakülte dekanlığına veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. İtiraz başvurusu, dekanlık/müdürlük tarafından dersin ilgili öğretim üyesine gönderilir. İlgili öğretim üyesinin yazılı olarak değerlendirme sonucunu dekanlığa/müdürlüğe bildirmesinden sonra gereken düzeltme yapılır.

(2) Notlarla ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir maddi hatanın olduğu ders sorumlusu tarafından belirlendiği takdirde düzeltme istemi yapılabilir. İlgili öğretim elemanı tarafından not düzeltme istemi, notun ilanından itibaren on beş gün içerisinde yapıldığında bölüm başkanlığınca; daha geç olduğunda ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların, en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel ağırlıklı not ortalamaları (GANO) hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar verilen bütün notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, daima tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Başarı denetimi

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları, başarılı bir şekilde ve zamanında bitirebilmeleri için her yarıyıl sonundaki, dönem not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir.

Akademik yetersizlik

MADDE 41 – (1) İlk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarıyıllardaki not ortalamaları herhangi iki yarıyılda üst üste 1.70’in altında kalan öğrenciler, genel not ortalamaları da (1.70)’in altında ise, akademik yetersizlik durumuna düşerler.

(2) Akademik yetersizlik durumundaki öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla on beş olabilir. Akademik yetersizlik durumundaki öğrenciler, genel not ortalamalarını (l.70)’e yükseltinceye kadar öncelikle DC, DD, FF, FG notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır.

(3) Bu öğrenciler, ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının onayı ile programda bulunan diğer derslerden de alabilir. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere öncelik verilir. Böylece geçen süre toplam öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin güz dönemi başındaki akademik yetersizlik durumları, yaz öğretimi bitimi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir. Yaz öğretiminde alınan derslerin ortalaması, yaz öğretimi bir yarıyıl olmadığından yarıyıl not ortalaması olarak kullanılmaz. Ancak öğrencinin genel not ortalamasına dahil edilir.

(5) Ders tekrarı ile genel not ortalamalarını 1.70 veya üzerine getiren öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam eder.

(6) Kayıtlı olduğu programın toplam minimum kredi gereğinin en az % 75’ini tamamlamış olan veya normal öğretim süresinin son iki yarıyılında bulunan öğrencilere bu madde hükmü uygulanmaz.

(7) Akademik yetersizlik durumunda iken, diğer bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler, eş değerlikleri kabul edilmiş bile olsa, Üniversitede kredili olarak sayılmaz.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 42 – (1) Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler tekrarlanır. İkincisinde ise öğrenci, bazı dersleri not yükseltmek için alır. Akademik yetersizlik durumunda olmayan öğrencilerin, başarısız oldukları dersler için ilgili yönetim kurullarınca devam koşulu aranmaksızın sınavlara girme hakkı verilir ve bu dersler öğrencinin ders yükünden sayılmaz.

(2) Bir dersten FG, FF, W notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Ancak bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.

(3) Öğrenciler, not yükseltmek için daha önce geçer not aldıkları dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Başarısızlık ve/veya not yükseltmek amacıyla ders tekrarı durumundaki öğrencilerin alabilecekleri yarıyıl kredi toplamı, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen sınırlamalara tabidir.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler

MADDE 43 – (1) Lisans programlarında mezuniyeti için gerekli bütün derslerini alarak not ortalamalarına katılan en çok dört dersten, ön lisans programlarında mezuniyet için en çok iki dersten FG veya FF notlarıyla başarısız olan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyıl sonu sınavlarının ve bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içerisinde kullanılmak üzere, bu derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Girilen sınavlarda alınan not, tek başına değerlendirilir ve buna göre harf notu takdir edilir.

(2) Öğrenci verilen ek sınav hakkını kullandığı halde mezun olamazsa, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde söz konusu derslere öncelikle kaydolmak ve bu dersleri tekrarlamak zorundadır.

(3) Mezuniyeti için gerekli bütün derslerini alarak, başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere, CC, DC ve DD notu aldıkları en çok dört dersten, bu duruma düştükleri yarıyılın/yılın final sınavlarının ve bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içerisinde kullanılmak üzere, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, bundan sonraki sınav dönemlerinde kullanılmak üzere, aynı derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanı sıra, başka dersleri de seçerek ek sınav hakkından yararlanabilirler.

(4) Her tür ve sayıda sınav hakkı kullanan öğrencilerin, ödeyecekleri ücretin koşulları ve miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlar için kayıt yaptırmak zorundadır. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrenciye sehven not verilmiş ise, bu not geçersiz sayılır.

(6) Daha önce alınmış ve uygulamalı olmayan derslerde, devam şartı aranmaz. Sınırsız sınav hakkını kullanmak durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Azami süresi içinde mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(8) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca geçerli kabul edilen sağlık raporları ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları dışında sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim ve genel görünüş

MADDE 44 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Disiplin

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 46 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.