ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesine bağlı olarak kurulan Acıbadem Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tüm organ nakli uygulamalarını gerçekleştirmek için gerekli alt yapı ve kadroyu kurmak, eğitim vermek, eleman yetiştirmek,

b) Doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri izleyerek Türkiye’ye aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler geliştirmek,

c) Organ bağışını artırabilmek amacıyla,  toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak bilim insanı ve yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesini sağlamak,

b) Merkezin ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurtdışına kısa ya da uzun süreli eleman göndermek, yurtdışından bu amaçla gelenleri kabul etmek,

c) Üniversitede doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

d) Merkezde uygulama ve araştırma için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer imkânları sağlamak,

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki, organ nakli konusunda çalışmaları ile bilinen kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere seçer. Merkez Müdür Yardımcısının görev süresi Merkez Müdürüyle aynıdır. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olmaz. Bu takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek,

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) İdari personelin gözetim ve denetimini yapmak,

e) Yıllık bütçe teklifini hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

g) Yurtiçi ve yurtdışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

ğ)  Merkeze bağlı organ nakli ekiplerinin  koordinasyonunu sağlamak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve konu ile doğrudan ilgili Üniversitede tam zamanlı çalışan üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı dışındaki üyeler Merkez Müdürünün önereceği altı öğretim üyesi arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyelik süresi biten, ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür. Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak toplanır, gerektiğinde Merkez Müdürü tarafından olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır. Merkez Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Organ nakli koordinatör veya koordinatörleri Merkez Müdürünün yetkisi ile bu toplantılara raportör olarak katılabilirler.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda gerekli kararları almak,

b) Merkezin bütçesini yapmak,

c) Merkezin çalışma planını ve programını yapmak,

ç) Merkez Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma gruplarında görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık bütçe, yılsonu faaliyet raporu ve gelecek yıl yapılması planlanan faaliyet raporlarını inceleyerek Rektörlüğe sunmak,

e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların projelerine yapılacak mali katkıları karara bağlamak,

f) Bütçe imkânları göz önüne alınarak, teşvik, bilim ve hizmet ödülleri vermek,

g) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, önlemler almak, gelir dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,

ğ) Organ nakli konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

h) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları karara bağlamak,

ı) Merkez Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yapmak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen çalışma gruplarından oluşur. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile toplanır. Merkez Danışma Kurulu başkanı Rektördür. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir defa Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplantılarda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve organ nakli koordinasyon birimi sorumlusu hazır bulunur. Koordinasyon birimi sorumlusu,  toplantıların raportörlüğünü yapar.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak,

b) Merkez Müdürü tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezde; organ nakli ile tedavisi mümkün olan böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kemik iliği, akciğer ve benzeri her organ için birer ve diyaliz, immunoloji, diagnostik radyoloji, terapötik radyoloji ve laboratuvarlar için hematoloji, mikrobiyoloji ve patoloji birimlerinden birer çalışma grubu kurulur.

(2) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma esaslarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve çalışmalarını onaylanan esaslara göre yürütmek,

b) En az yılda iki kez toplanmak ve hazırlanan raporları Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetinin kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.