UFUK ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (UFSEM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kapsam
            Madde 1-
Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve değişiklikleri ile, 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliği gereğince  Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş bulunan Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM)’ne ilişkin esasları kapsar.

             Amaç
             Madde 2-
Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM)’in  amacı; Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve topluma hizmet amacıyla,  kamu ve özel sektörün çeşitli  kesimlerine  çeşitli bilgi düzeyinde eğitim programları düzenlemektir.

 

              Tanımlar

               Madde 3- Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

               Üniversite                    :Ufuk Üniversitesini,

               Mütevelli Heyet          :Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

               Başkan                          :Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

              Rektör                            :Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

              UFSEM                          :Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

              Yönetim Kurulu            :Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

               Müdür                          :Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

                                                     ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri


Çalışma Alanı ve Görevleri

Madde 4- Merkez’ in çalışma alanları ve görevleri şunlardır;

a) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek.

b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak. Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak.

c) Araştırma ve uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

d) Ufuk Üniversitesine bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, anketler yapmak,  yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek.

f) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışı  çeşitli kurumlardan destek sağlayarak  proje ve teklifler hazırlamak.

g) Üniversite dışı  kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak.

h) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun  amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları

 

Organlar
Madde 5-
Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.

a.Merkez Yönetim Kurulu

 b. Merkez Müdürü


Yönetim Kurulu

Madde 6- Yönetim Kurulu Merkez Müdürü ile,  her fakülte, yüksekokul ve enstitülerden önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. 

Yönetim Kurulu toplantısı salt çoğunluk ile yapılır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere ilgili birimce önerilen aday Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 7- Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bu yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalışmaları yapmak,

d) Üniversite çapında bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla tanıtım ve eğitim programları düzenlemek, bu konularda Üniversitenin birimlerine danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak

f) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite senatosuna önermek,

g) Merkezin bir sonraki döneme ait programlarını düzenleyerek Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

h) Merkezin yönetmelik değişikliklerini görüşerek onaylanmak üzere Senatoya sunmak.

Merkez Müdürü
                  Madde 8-
Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkez  Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür  tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim kurulunun başkanıdır.

Müdür görevi başında bulunmadığı  zaman Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim kurulu Üyelerinden birisini vekil bırakır. Göreve vekalet 4 ayı aştığı takdirde Rektör yeni bir Merkez Müdürü görevlendirir.
                    Merkez Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Kadrolar

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı öncelikli olarak Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitenin tam zamanlı elemanları tarafından karşılanır. Mümkün olmadığı takdirde Merkez Yönetim Kurulunun talebi ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör, Mütevelli Heyetin onayını almak suretiyle programlarda çalışmak üzere üniversite dışından uzman eleman görevlendirebilir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kanunu, bu kanunla ilgili yönetmelikler ile Ufuk Üniversitesi Yönetmelikleri ve yürürlükte olan genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

 

                                                          BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

 

Yürürlük
                  Madde 12-
Bu yönetmelik Resmi Gazetede  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


                   Yürütme
                  Madde 13-
Bu yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.