İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇEYBAM): İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve  Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak çevre ve yer ile ilgili her türlü araştırma ve inceleme yapmak; Üniversite-sanayi işbirliğini özel sektör ve kamu kuruluşları nezdinde sağlamak, özel sektör ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Yurtiçi ve yurtdışı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çevre, jeoloji, hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doğal gaz analizleri; göl, akarsu ve deniz kirlenmesi analizleri ve önleme projeleri; hava, kara ve suda ulaştırma ve sanayi kaynaklı kirlilik analizleri ve önleme projeleri; toprak erozyonunun ve sellerin önlenmesi, dere yataklarının ıslahı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar analizleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

b) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Çalışma alanları doğrultusunda analiz laboratuvarı, atölye ve gözlem yerleri kurmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, her türlü bilimsel yayın yapmak,

ç) İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

d) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi konularında işbirliği yapmak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin mühendislik alanındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.  Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.  Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanlarından ve ilgili disiplinlerden olan çevre mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği, jeofizik mühendisliği, maden mühendisliği, makine mühendisliği, jeoloji mühendisliği bölümleri ve denizbilimleri ve işletmeciliği enstitüsü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ve Merkez Müdüründen oluşur.  Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.  Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.  Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların çalışma esaslarını belirler.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda araştırma ve eğitim programları hazırlamak ve planlamak, çalışmaları yürütecek birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını değerlendirmek,

c) Merkez Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,

ç) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek; Üniversite ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri konusunda Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.