SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş ve Dayanak

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı ile bir merkez kurulmuştur.

 

Amaç
                Madde 2-
Merkezin amacı Türk Gençliğini milli, insani, manevi ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek üzere Türk İnkılabı Tarihi; Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri; Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetler konularında faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

Görevleri
                Madde 3-
Merkez 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak;

b) Atatürk ve Türk İnkılabı Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak;

c) Yukarıda amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler, her türlü ilmi toplantılar düzenlemek;

d) Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders amacı şekline sokmak,

e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve ilmi dayanışmayı sağlamak.


Organlar
Madde 4-
Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

 

a) Müdür

b) Genel Kurul

c) Yönetim Kurulu

 

Müdür
                Madde 5-
(Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.


Genel Kurul

Madde 6- a) Genel Kurul, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.


b) Genel Kurula Müdür Başkanlık eder.


c) Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, yönetim kuruluna 3 üye seçer.


Yönetim Kurulu

Madde 7- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.


                Kadrolar
                Madde 8-
Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.


Yürürlük
Madde 9-
Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 10-
Bu yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.