SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

    Amaç

    Madde 1- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  (KTÜ-SEM)'nin amacı, genellikle Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında, sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün uygun gördüğü alanlarda yapacağı, sürekli eğitim hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

    Çalışma Alanı

    Madde 3- KTÜ-SEM, amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

    Kuruluş ve Yönetim

    Madde 4- KTÜ-SEM, aşağıdaki organlardan oluşur:

    a) Müdür,

    b) Yönetim Kurulu.

    Müdür

    Madde 5- KTÜ-SEM Müdürü, Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer, yerine yenisi görevlendirilir.

    Rektör, SEM müdürüne yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi, müdürün önerisi ile müdür yardımcılığı için görevlendirebilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve gerektiğinde müdüre 6 aya kadar vekalet edebilir.

    Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 6- KTÜ-SEM Müdürü yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular ve aşağıdaki görevleri yapar;

    1- Yönetimi altındaki birimleri SEM amaçları doğrultusunda yönetir.

    2- Her faaliyet dönemi sonunda, SEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

    Yönetim Kurulu

    Madde 7- KTÜ-SEM yönetim kurulu, SEM Müdürü ve yardımcıları ile her fakülteden, Rektör tarafından görevlendirilecek birer temsilciden oluşur. SEM Müdürü yönetim kurulu başkanıdır.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri atanır.

    Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

    Madde 8- Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine her ay en az bir kere toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kurul ayrıca, SEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir. SEM müdürü ile birlikte SEM bütçesini hazırlar.

    Yürürlük

    Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10- Bu Yönetmeliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.