KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HASTA HAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

                Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

                Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

                Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                Madde 5 — Merkezin amacı; herkesin sağlıklı doğup, sağlıklı kalabilmesi; sağlığını koruyup, geliştirebilmesi; daha sağlıklı bir dünyaya ulaşılabilmesi; hastalık veya sakatlığın oluşması durumunda ise, sağlığını geri alabilmek için gereksinim duyduğu her türlü desteği alabilmesi, sağlık hizmetlerinde çağdaş normlara ulaşılabilmesi ve hasta haklarıyla ilgili evrensel standartların uygulamaya geçirilmesi için araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                Madde 6 — Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere hasta hakları ile ilgili aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

                a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri yürütecek grupları oluşturmak ve finansman kaynakları bulmak,

                b) Yurt içi ve yurt dışındaki sağlık, bilim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak,

                c) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak,

                d) Hasta hakları ile ilgili sağlık politikalarına yönelik görüş ve öneriler geliştirmek, raporlar hazırlamak,

                e) Yaptığı bilimsel çalışmaları, hazırladığı raporları ve görüşleri yayınlamak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, afiş, CD, video, kaset gibi her türlü eğitim amaçlı yayınlar yapmak, internet sitesi hazırlamak, elektronik dergi çıkarmak,

                f) İlgi alanına giren ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve uzman kişilerle işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

                g) Hasta hakları ile ilgili yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık çalışmalarına destek olmak,

                h) Hasta hakları ve sağlıklı yaşam konularında basın–yayın organları kanalıyla eğitim programları düzenlemek,

                i) Kamu ve özel sektördeki sağlık kurumlarına danışmanlık yapmak ve eğitim hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu,

                c) Merkez Danışma Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                Madde 8 — Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün vereceği işleri yürütür ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Merkez Müdürlüğüne vekalet altı aydan fazla süremez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Merkez Müdürünün görevi sona erer ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

                Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

                b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

                c) Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

                d) Personel ihtiyacını belirleyip Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

                e) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

                f) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

                g) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı ile Merkez Müdürünün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği beş kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Beş kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin azami görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenle görevi sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

                Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

                b) Merkez Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

                c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunulmak üzere karara bağlamak,

                d) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

                Merkez danışma kurulu ve görevleri

                Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörlükçe uygun görülen, Merkezin faaliyet alanları ve çalışma konularıyla ilgili, Üniversite içinden ve/veya dışından kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve uzmanlardan olmak üzere en çok on kişiden oluşur, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

                Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak, rapor hazırlamak ve sunmak, Merkez tarafından çıkarılacak süreli yayınlar ile düzenlenecek kongre ve sempozyumlar konusunda Merkez çalışmalarına yardımcı olmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.