CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulu'nun ve Üniversiteler Arası Kurul'un kararları ve "Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nde "Diş hekimi" ünvanı almak üzere eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve fakülte ile ilişkilerinde uyulacak esasları tespit etmektir.

Madde 2- Bu Yönetmelikte belirtilmemiş konularda, "Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Eğitim-Öğretim Türü, Dönemleri ve Dersler

Madde 3- Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır.

Devam zorunludur. Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğretim programı iki dönemden oluşur: I- Temel Diş hekimliği Bölümleri Ön Lisans Dönemi, II- Klinik Bilimler Yüksek Lisans Dönemi. Öğretim programının bu dönemlerinde bulunan Klinik Bilimler Bölümü'ndeki meslek derslerinin ve Temel Bilimler Bölümü'ndeki Temel Tıp ve Temel Diş hekimliği derslerinin esasta birbirinin ön şartı olmaları nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim sınıf geçme sistemine göre yapılır. 

Sınıflara göre dersler ve süreleri, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen "Diş hekimliği Fakülteleri Lisans Öğretim Programı" gereğince uygulanır. 

Klinik Uygulamalar (Stajlar)

Madde 4- Klinik uygulamalar (stajlar) ile ilgili bütün prosedürler, Fakülte Kurulu'nun belirleyeceği esaslara ve sürelere göre belirlenir ve uygulanır. 

Sınavlar

Madde 5- Sınavlar; ara, tamamlama, yıl sonu, mazeret ve ek sınavlardır. Bir dersin tamamlama sınavına girebilmek için;

1- Devam şartını yerine getirmiş olmak,

2- Her yarıyılda yapılacak en az bir (1) ara sınavına katılmış olmak,

3- Varsa dersin pratik veya klinik uygulamalarını ilan edilen sayı ve türde eksiksiz

ve başarılı olarak tamamlamış olmak gereklidir.

Öğrenciler, tamamlama ve yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, 5. sınıf öğrencileri, "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" alabilmek için mesleklerinin özelliği yönünden, klinik uygulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludur.

Ara Sınavlar

Madde 6- Her yarıyıl için en az bir (1) ara sınav yapılır. Ara sınav programı akademik takvime uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar teorik, pratik veya teorik ve pratik olarak yapılabilir. 

Tamamlama Sınavları

Madde 7- Bir dersin tamamlama sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl-yıl sonunda yapılır. Tamamlama sınavından geçen, yıl sonu sınavına girmez.

Yıl Sonu Sınavı, Tek Ders Sınavı

MADDE 8 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-22/7/2009-27296)

Yıl sonu sınavı ve tek ders sınavlarından;

a) Yılsonu sınavı ikinci dönem sonunda yapılır.

b) (Değişik:RG-30/9/2012-28427)(1) Mezuniyet için pratik zorunluluğu olmayan teorik derslerden tek derse kalan öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, yılsonu sınavlarını takip eden bir ay içerisinde Fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Devamını aldığı teorik derslerin sadece birinden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler ve takip eden sınav döneminde bu dersin sınavına girerler. Bu dersin sınavlarından başarısız olmaları durumunda yeniden bir üst sınıfa geçemezler.

Başarı Notu ve Katkı Puanı 

Madde 9- Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde her türlü sınav değerlendirmesi için tam not 100' (yüz) dür. 

Başarı notu 60 (atmış)tır. Uygulaması olmayan dersler için ara sınav not ortalamasının %40 (kırk)ı ile, tamamlama-yılsonu sınav not ortalamasının %60 (atmış)'ı toplanarak hesaplanır. Uygulaması bulunan dersler için ise; teorik ve pratik sınav notlarının aritmetik ortalamasının °/o 50 (elli)'si alınarak hesaplanır. Tamamlama ve Yılsonu pratik ve teorik yıl sonu sınavlarında geçer not en az 60 (atmış)'tır. Pratikten 60 (atmış) not alamayan öğrenciler tamamlama-yıl sonu teorik sınavına alınmazlar. Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan sonraki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır. 

Ders Tekrarı 

Madde 10 — (Değişik: RG -17/07/2004-25525)

Öğrenci, devamsız veya dönem sonu sınavında başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız olarak tamamlayan 4 üncü sınıf öğrencileri yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak bu öğrenciler 4 Klinik Uygulama miktarını aşmamak (20 günden kısa süren stajlar bu sınırlama dışında tutulur) kaydı ile Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak telafi staj uygulamalarında başarılı oldukları takdirde dönem sonu sınavına girme hakkını kazanırlar. Telafi stajlarında ya da dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler o ders veya dersleri takip eden öğretim yılında tekrar ederler.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız tamamlayan 5 inci sınıf öğrencileri yaz döneminde telafi stajına katılırlar ( Yıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz staj yapmayan öğrenciler bu telafi stajından yararlanamaz). Telafi stajında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında stajlara katılırlar. Stajlarında başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına girer ve tüm stajlarını bitirdikleri tarihte mezun olmuş sayılırlar.

5 inci sınıf öğrencilerinden klinik uygulamada (staj) başarılı olup da, staj sonu sınavından başarısız olanlar, o stajın staj sonu sınavına, dönem sonu ve takip eden öğretim yılındaki ilgili her staj sonunda katılırlar.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer ve tüm öğrencileri kapsar. 

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________

(1)     Bu değişiklik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.