CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ  ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (CÜ-UASTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Müdür: Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

             d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; baraj altında kalacak, sulama göletleri yapılacak alanlar ile sulama kanalları ve petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçeceği güzergâhlarda arkeolojik çevrenin korunmasına yönelik yüzey araştırmaları ile kurtarma kazıları yapmak ve bunları yürütmek, arkeolojik kazı organizasyonlarını gerçekleştirmek, karayolu yapılacak güzergâhlardaki arkeolojik ve tarihi çevrenin korunmasına yönelik projeler üretmek ve yürütmek, yüksek gerilim ve enerji nakil hatları güzergâhlarında tarihi ve arkeolojik dokuların tespit edilmesi ve bunların zarar görmesini engellemek için alternatif güzergâhlar önermek veya kurtarma kazıları yapmak, eski devirlere ait toprak üstünde kalmış mimari kalıntıların onarım ve koruma çalışmaları konusunda projeler üretmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından talep edilecek Merkezi ilgilendiren konularda araştırma, inceleme ve fizibilite raporları hazırlamak, danışmanlık yapmak,

             b) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından talep edilecek, yüzey araştırması, kurtarma kazısı, tarihi eser onarımı ve koruması gibi alanlarda projeler üretmek ve yürütmek,

             c) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili; teknik eleman yetiştirmek, bu amaç için, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

             ç) Tarihi eser ve arkeolojik sit alanlarının tanım, tespit ve değerlendirmeleri konusunda bilirkişilik yapmak,

             d) Yurtdışında benzeri faaliyetleri yürüten, üniversiteler, enstitüler, vakıflar gibi resmi ve özel kuruluşlar ile ortak projeler ve organizasyonlar yürütmek,

             e) Merkez bünyesinde dokümantasyon birimleri kurmak,

             f) Kültürel ve tarihsel mirasla ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, paneller, geziler, sergiler ve sempozyumlar düzenlemek, yayınlar yapmak,

             g) Sivas ili ve çevresinin arkeolojik ve tarihi-kültürel varlıklarının envanterini çıkarmak, arkeolojik ve tarihi-kültürel değerlerin korunmasını sağlamak,

             ğ) Merkezin kuruluş amacına yönelik olarak, araştırmacıları ve lisansüstü öğretim öğrencilerini teşvik edici imkanlar sağlamak,

             h) İlgili mevzuatla verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine mensup öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görevi bittiğinde sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri değişik bilim alanlarından belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre önermek,

             b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

             d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan konularda gerekli protokol ve sözleşmeleri yapmak,

             e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla ayda en az bir defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma programını bu Yönetmelik hükümlerine ve kuruluş amacına göre planlamak, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

             b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

             c) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma ve hizmet esasları ile harcamaları ilgili mevzuata göre tespit etmek,

             ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek adayları tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak,

             d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

             e) Merkezin dönemler halindeki çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

             f) Yurt içi ve yurt dışında; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki kişi ve kuruluşlarla, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

             g) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve onaylamak,

             ğ) Müdür tarafından önerilen diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.