OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

Kuruluş ve Kapsam:

Madde 1: Bu yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları "Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin 17.maddesi uyarınca, Osmangazi Üniversitesi Spor Birliğinin kuruluşu, örgütlenme, yönetim ve çalışmaları ile görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Madde 2: Osmangazi Üniversitesini  yurt içinde ve yurt dışında  yapılacak her türlü resmi ve özel spor karşılaşmalarında, Üniversite Spor Birliği temsil eder.

Madde  3: Osmangazi Üniversitesi Spor Birliğinin amaçlarını taşıyan ikinci bir birlik kurulamaz.

Madde  4: Osmangazi Üniversitesi'ni "Sarı-Lacivert" renkler temsil eder.

Amaç:

Madde 5: Üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne, yöneltmek ve boş zamanlarını değerlendirmektir.

Üniversite Spor Birliği:

Madde  6: Spor Birliğinin Başkanı Osmangazi Üniversitesi Rektörüdür.

Madde 7: Spor Birliğinin başkan yardımcısı, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısıdır.

Organlar:

Madde 8: Üniversite Spor Birliğinin organları şunlardır:

a)Üniversite Spor Birliği Genel Kurulu

b)Üniversite Spor Birliği Yönetim Kurulu

Üniversite Spor Birliği Genel Kurulu:

Madde 9: Genel Kurul, Üniversite Spor Birliği Başkanının başkanlığında Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile her Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca   iki yıl için seçilen bir öğretim  elemanı veya bir memur ve bir öğrenciden oluşur.

a)Spor Birliği Genel Kurulu, her yıl Ekim ayı içerisinde başkanın çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar.

b)Genel Kurul, Spor Birliği Yönetim Kurulunun kararı, üyelerden 1/3'ünün teklifi veya  başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

c)Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Üniversite Spor Birliği Genel Kurulunun Görevleri:

Madde 10: Üniversite Spor Birliği Genel Kurulunun Görevleri Şunlardır:

a)Genel Kurul Spor Birliği Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyet raporunu inceler, görüşlerini belirtir ve gerekli direktifleri verir.

b)Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından  hazırlanan faaliyet programı ve bütçe tekliflerini görüşür ve onaylar.

Üniversite Spor Birliği Yönetim Kurulu:

Madde 11: Üniversite Spor Birliği Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile birlikte genel kurulca seçilen 4 asil üyeden oluşur ve aşağıda yazılı olan şekilde görev bölümü yapar.

a)Başkan: Spor Birliği Başkanı, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

b)Başkan Yardımcısı

c)Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

d)Genel Kaptan

e)Yazman

f)Sayman

g)Malzeme Sorumlusu

Genel Kaptan: Üniversitede tüm spor dallarında  faaliyetlerde bulunulmasını ve spor dalları arasında işbirliğini sağlar.

Yazman: Birliğin her türlü yazışmalarını yapar.

Sayman: Birliğin her türlü para ve hesap işlerini yürütür.

Malzeme Sorumlusu: Birliğin her türlü spor malzemelerinin alım, dağıtım ve korunmasını sağlar.

Madde  12: Spor Birliği Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunda görevli üyelerden görev süresi dolan veya görevinden çekilen üyelerin yerlerine yenilerinin seçimi, seçmeye yetkili makam veya organ tarafından 15 gün içerisinde yapılır.

Madde 13: Üniversite Spor Birliği Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan olarak toplanır.

Madde 14: Birlik Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

a)Üniversiteler arasında düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı spor temaslarına katılmaya karar vermek, bununla ilgili kuruluşlara gönderilecek üniversite temsilcilerini seçmek,

b)Üniversiteler arasında düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı spor temaslarına üniversite adına katılacak takımları kurmak üzere teknik komiteleri seçmek, bu komitelerin kararlarını ve bu kararlara karşı yapılan itirazları sonuçlandırmak,

c)Üniversite içi veya üniversitelerarası spor  yarışmaları düzenlemek ve ödül vermek,

d)Gerekli gördüğü her spor dalında faaliyet gösterecek alt komiteler kurmak ve bunları denetlemek,

e)Yıllık bütçeyi ve sonuç hesaplarını hazırlayarak, her yıl Eylül ayı başında  birliğin geçen yıla ait çalışma programını bir raporla başkanlığa sunmak,

f)Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ve buna benzer spor kuruluşları ve diğer Yükseköğretim Kurumlarıyla işbirliği yapmak,

g)Sporcuların gelişimlerini sağlamak amacıyla kamplar açmak, kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemek,

h)Branşında yurt içinde ve yurt dışında dereceye giren veya milli olan sporcu öğrencilere olanaklar ölçüsünde yardımlar (Burs,kredi vb.) sağlamak,

ı)Sporcu öğrencilere, sportif çalışmalar veya karşılaşmalar sırasında yaptıkları disiplin dışı davranışları nedeniyle Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereği ceza verilmesi gerekiyorsa, durumlarını ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine bildirmek,

i)Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübüne, spor tesislerini, spor malzemelerini kullanma iznini vermek,

j)Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübüne, öğrenci sporcu desteği vermek,

k)Görevin gerektirdiği her çeşit kararı almak.

Üniversite Spor Birliğinin Gelir ve Giderleri:

Madde 15: Üniversite Spor Birliğinin gelir ve giderleri şunlardır:

a) Spor Birliğinin Gelirleri Şunlardır:

1-Cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden spor için ayrılan fonlar,

2-Bağış ve benzeri diğer gelirler;

Bu gelirler, resmi bir bankada açılacak hesapta toplanır. Zorunlu harcamalar için saymanın üzerinde ne miktar para bulundurabileceğine Spor Birliği Yönetim Kurulu karar verir.

b) Spor Birliğinin giderleri şunlardır:

1-Spor malzemeleri alımı,

2-Spor faaliyetlerine katılacakların seyahat giderlerinin ödenmesi,

3-Üniversite içinde düzenlenecek sportif faaliyetler için gerekli masrafların yapılması,

4-Sporcu sakatlıklarında  tedavi ve ilaç masraflarının ödenmesi,

5-Başarılı sporculara burs, kredi vs. ödenmesi,

6-Spor Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilen Osmangazi Üniversitesi  Spor  Kulübünün her türlü sportif giderlerinin ödenmesi,

Harcamalar için bankadan para çekilmesi, Spor Birliği Yönetim Kurulunca belirlenecek üç kişiden ikisinin imzasıyla gerçekleştirilir. Bu iki imzadan birinin sayman imzası olması zorunludur. Harcamalar Üniversite Spor Birliği Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Üniversite Spor Birliği Defterleri:

Madde 16: Üniversite Spor Birliği tarafından şu defterler tutulur.

a)Yönetim Kurulu karar defteri,

b)Gelen-giden evrak defteri,

c)İşletme hesabı defteri,

d)Ayniyat defteri,

e)Yarışma sonuçları defteri,

Denetleme:

Madde 17: Üniversite Spor Birliği hesapları Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek üç kişilik komisyon tarafından her zaman denetlenebilir. Hazırlanacak rapor  Rektörlüğe verilir.

Disiplin Cezaları:

Madde 18: Fakülte, Yüksekokul yada Üniversite takımlarında oynayan oyunculara  sadece spor faaliyetlerini ilgilendiren  davranışları nedeniyle eylemin niteliğine ve ağırlığına göre Gençlik ve Spor  Genel Müdürlüğü ceza yönetmeliği  hükümleri de saklı kalmak üzere  geçici yada kesin olarak müsabakalardan  men cezası verilir. Disiplin cezaları, Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği anlamında bir disiplin cezası sayılmaz ve öğrencinin siciline geçirilmez. Ancak öğrencinin  davranışı Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde de uygulanmasını gerektiriyorsa, ilgili fakülte veya yüksekokul disiplin kurullarında öğrenci disiplin yönetmeliğine göre de işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 19: Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20: Bu yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü  yürütür.


(1)‘‘Osmangazi Üniversitesi’’ ibaresi; 01/07/2005 tarihli ve 5379 sayılı kanunun 1. maddesi ile ''Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'' olarak değiştirilmiştir.