EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına; bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EGE-SOBAM): Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalarının gelişmesi için bilimsel ve akademik nitelikte araştırma, yayın, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek ve yürütmektir. 

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını geçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmaları geliştirmek.

b) Disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek.

c) Araştırmacılara danışma ve koordinasyon desteği sağlamak.

ç) Sosyal ve beşeri bilimler alanında iletişim ve etkileşime katkıda bulunmak.

d) Paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek.

e) Üniversitedeki diğer uygulama ve araştırma merkezleriyle etkileşime girmek.

f) Sosyal ve beşeri bilimler alanında uygulama ve çalışmalar yürütmek.

g) Sosyal ve beşeri bilimler alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurs ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Üniversite içi ve dışı platformlarda Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Merkezin finansman durumunu ve taleplerini belirlemek.

e) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yönetim Kuruluna Onur Üyeliği için önerilerde bulunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından onaylanan dört üye olmak üzeri toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin sahip olduğu imkânlar dâhilinde araştırma projelerinin ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi için karar almak.

c) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin yaşama geçmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak.

ç) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Onur üyelerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversitede görevli oniki öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu Müdürün çağırısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

Onur üyeliği

MADDE 15 – (1) Onur üyeliği; sosyal ve beşeri bilimler alanında temayüz etmiş ve her biri kendi alanında genç araştırmacılar için örnek teşkil edebilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişilere verilen payedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.