EGE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,

b) Alt Birim Yöneticileri: Laboratuvar yöneticilerini,

c) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezi, araştırma laboratuvarları, yapım, bakım, onarım atölyesi ve pilot tesisler gibi birimleri,

ç) Merkez (EGE-MATAL): Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü: EGE-MATAL Müdürünü,

e) Merkez Yönetim Kurulu: EGE-MATAL Yönetim Kurulunu,

f) Merkez Danışma Kurulu: EGE-MATAL Danışma Kurulunu,

g) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve İş Birliği Esasları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri ve benzer birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarı, araştırma grupları ve benzer birimler arasındaki test-analiz ve laboratuvar iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla disiplinler arası çalışma ortamını oluşturmak,

c) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak, birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerinin ve cihaz altyapısının belirlenmesi, temini ve çalıştırılması sonucu araştırma ortamının geliştirilmesine destek olmak,

ç) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek test-analiz ve laboratuvar kullanımı taleplerinin karşılanmasına yönelik teknik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

d) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumları ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik, iş birliği projelerinin Merkezi Laboratuvar imkânları ile yürütülebilmesine yönelik gerekli zemini oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite birimleri ile iş birliği içinde laboratuvar cihazlarının envanterinin güncel tutulması ve merkez bünyesinde yapılamayan analiz ve testler için birimlere yönlendirme yapmak,

b) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek talepler doğrultusunda, Merkez bünyesinde verilecek olan test-analiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarını değerlendirmek,

c) Üniversite içi, kamu kuruluşları ve diğer üniversitelerden gelen talepler için özel ücret politikası oluşturmak ve uygulamak,

ç) Üniversitedeki birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerinin belirlenmesi ile temin edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Teknolojik gelişmelerin sürekli izlenerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak,

e) Mevcut kalkınma planlarının öngördüğü öncelikli alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarının çözümlerine yönelik gerekli altyapının oluşması için girişimlerde bulunmak,

f) Merkezin (TS EN ISO/IEC 17025) ve yapılan analizlerin ilgili standartlarına uygun akreditasyon belgesi alabilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

g) Merkez bünyesindeki teknik personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Teknik konularda eğitim seminerleri, konferans, kurs ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

h) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni alt birimler kurmak,

ı) Merkezin tanıtımını yapmak,

i) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,

j) Merkezin tüm araştırmacılara 7/24 hizmet verebilmesi için gerekli düzenleme ve uygulama araçlarını oluşturmak.

İş birliği esasları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde gerek akademik gerekse sanayi çalışmaları için daha iyi hizmet ortamı yaratmak amacıyla Üniversite, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. İş birliği yapılması halinde, merkezde nitelikli uzman personel istihdamı, laboratuvar-makine-teçhizatın sarf/bakım giderlerinin karşılanması konusunda üniversiteye ek bir maddi yük gelmemesi, daha kaliteli hizmet üretilmesi ana hedeftir. İş birliği koşulları üniversitenin maddi bakımdan kazançlı olacağı şekilde düzenlenerek ortak bir protokol ile kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Araştırma Grupları,

Alt Gruplar ve Laboratuvarlar

Merkezin organları

MADDE 8 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden sorumlu kişidir.

(2) Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör yeniden görevlendirme yapar. Merkez Müdürü merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirilmelerinde Merkez Müdürü yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkeze ait araç gerecin maksimum verimle kullanımını, mesai saatleri içinde ve dışında sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

e) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuruluna bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayını da alarak Rektörün oluruna sunmak,

g) Merkez personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

ğ) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içinde yürütülmesi halinde, burada belirtilen yetki ve sorumlulukları iş birliği yapılan kurum/kuruluşun yetkilisi ile birlikte yürütmek,

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Bunlardan biri test ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere laboratuvar çalışmalarında deneyimli öğretim üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Merkez Müdürüne yardımcı olacak ve tercihen üniversite mevzuatını iyi bilen öğretim üyeleri arasından belirlenir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 12 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkez Müdürünün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c) Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu; iki üyesi Fen Fakültesi, iki üyesi Mühendislik Fakültesi ve iki üyesi diğer fakültelerin öğretim üyelerinden olmak kaydıyla Merkez Müdürü tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Oyların eşit çıkması halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirmek,

c) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini görüşerek karara bağlamak,

ç) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkez Müdürlüğünce hazırlanan personel ihtiyaçlarını görüşerek karara bağlamak,

d) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,

e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde yürütülmesi halinde işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan kurum ve kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 11, en çok 15 kişiden oluşur. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurularak en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının da katılımıyla yılda en az 2 kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler (Laboratuvarlar)

MADDE 17 – (1) Laboratuvarlar; Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olup, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

(2) Laboratuvarlar, Merkez müdürüne karşı sorumlu olan ve Merkez müdürü tarafından görevlendirilen laboratuvar yöneticileri tarafından yönetilir. Laboratuvar yöneticileri ilgili laboratuvar konusunda yetkin ve uzman öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Laboratuvar yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Ancak, başka kurum veya kuruluş ile iş birliği yapılması durumunda merkezde Rektörlük tarafından personel görevlendirilmesine gerek kalmayabilir ve bu durum taraflar arasındaki protokolde net olarak belirtilir.

Hizmet değerlendirmesi

MADDE 19 – (1) Merkezin verdiği hizmetlerden Ar-Ge niteliği olanlar 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge niteliği olmayanlar da Üniversitenin döner sermaye mevzuatı kapsamında değerlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Analiz esaslarının düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, oluşup göreve başladığı tarihten itibaren, Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları en geç 6 ay içerisinde hazırlayarak Senatoya sunar.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.