EGE ÜNİVERSİTESİ HİV/AİDS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi HİV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi HİV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi HİV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü:Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) HİV/AİDS’e ilişkin bölgesel verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

b) Konuya ilişkin araştırmalar yapmak veya koordine etmek,

c) Hasta ve hasta yakınları ile başta risk grupları olmak üzere, toplumu bu hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve eğitmek,

ç) HİV/AİDS gibi enfeksiyonlara ilişkin, seminer, kurs, konferans ve kongre düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,

d) HİV/AİDS enfeksiyonuna ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek,

e) Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek,

f) Danışmanlık hizmetleri sunmak ve  test yaptırabilecekleri Merkez hakkında bilgilendirmek,

g) Psikolojik destek hizmeti sunmak,

ğ) Beslenme danışmanlığı hizmeti sunmak,

h) Hasta ve ailelere eğitim vermek,

ı) Klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak ve bunların yayınlanmasını ya da tebliğ edilmesini sağlamak, konu ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek,

i) Ulusal ve uluslar arası HİV/AİDS Merkezleri ile işbirliğini sağlamak, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile  işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek,

j) Güncel bilgiler ışığında, HİV tanı ve tedavi kılavuzları hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek,

k) Epidemiyolojik verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak, klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılacak verileri sunuma hazırlamak,

l) Tıp mensuplarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,

m) HİV/AİDS ile ilgili konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve  bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek konusunda ilgili birimlere önerilerde bulunmak,

n) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü    

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında görevli,  HİV/AİDS konusunda deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü bir öğretim üyesini kendisine yardımcı olarak atar. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman Merkez müdür yardımcısını yerine vekil bırakır. Merkez müdür yardımcısı da görevde bulunmadığı zaman, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak görev yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu kişi olarak Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki  ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler gerçekleştirmek,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve  uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   

Merkez yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler Enfeksiyon Hastalıkları, İç Hastalıkları/Göğüs Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Dermatoloji anabilim dalları öğretim üyeleri arasından görevlendirilirken bir üye Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyim sahibi akademik veya sağlık kurumlarının tercihen öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Bir branşı en fazla üç üye temsil edebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile salt çoğunlukla en az dört ayda bir toplanır. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir; oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu  yönünde karar verilmiş sayılır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Varolan imkanları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

ç) Yılsonu faaliyet raporunu görüşmek,

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak,

e) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,

f) Merkez Müdürünün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak,

g) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak, 

ğ) Uygun görülmesi halinde Merkez Danışma Kurulu oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ve Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri ile ilgili konularında;  25/1/2000 tarihli ve 23944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.