EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇOCUKLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM PARKI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve  Dayanak

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 4 – (1) Bu Merkezin amacı; engelli çocukların rehabilitasyonu, bu çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması ile ailelerin bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 5 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

                a) Engelli çocukların rehabilitasyonunu sağlamak,

                b) Bu çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunu sağlamak,

                c) Aileleri bilinçlendirilip eğitmek,

                ç) Özür gruplarına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak,

                d) Bireysel ve grup eğitimleri, aile eğitimi yapmak,

                e) Günlük yaşam aktivite becerileri için programlar oluşturmak ve uygulamak,

                f) Sosyal aktivite programları hazırlamak,

                g) Spor ve yaratıcı drama etkinlikleri planlamak ve uygulamak,

                ğ) Bu amaçlara uygun olarak Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak. Bu alanda yapılacak araştırma ve uygulamalara destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Yönetim organları

                Madde 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevinde kendisine yardımcı olmak üzere en az bir ve en çok iki müdür yardımcı görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda görevlerine yardımcısı vekalet eder. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

                Merkez müdürün görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

                a) Merkez faaliyetlerini düzenli olarak yürütmek, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu olmak,

                b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

                c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütmek,

                ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezi ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini  sağlamak,

                d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

                Merkez yönetim kurulu

                MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için, Merkez Müdürü tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan biri müdür yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez yönetim kurulunun görevleri

                MADDE  10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a)  Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanarak, Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.

                b)  Merkezin çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ve Merkezdeki elemanların tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini inceler ve Rektöre önerilmesine karar verir.

                c) Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar, araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

                Yürürlük             

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.