EGE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Madde 1- Ege Üniversitesi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından ortaklaşa olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ege Üniversitesi-Sanayi İşbirliği Merkezi kurulmuştur.

Amaç :

Madde 2- Üniversite ile Sanayi arasında işbirliğini teşvik etmek,  arttırmak ve düzenlemektir.

Organlar  :

Danışma Kurulu  :

Madde 3- a) Kuruluş ve İşleyişi;  Danışma Kurulu EBSO Yönetim Kurulu tarafından meslek komitelerinden her birinden iki yıl için seçilmiş birer temsilci üye ile merkez yürütme kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Kurulun sanayici üyeleri arasından iki yıl için seçilir.

Danışma Kurulu  olağan olarak yılda en az iki defa salt çoğunlukta toplanır. Başkan gerektiğinde danışma kurulunu toplantıya çağırır. Kurulun sekreterlik işleri EBSO tarafından yapılır.

b) Görevleri : Danışma Kurulu  Üniversite ile Sanayi çevreleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için merkez yürütme kuruluna  önerilerde bulunur.

Yürütme Kurulu tarafından iletilen konuları değerlendirir.

Danışma Kurulu merkez sanayicilere tanıtıcı faaliyetler yapar.

Yürütme Kurulu  :

Madde 4 – a) Kuruluş ve işleyişi;  Yürütme Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilmiş bir Rektör Yardımcısı  başkanlığında Mühendislik,  Fen,  Ziraat ve Eczacılık Fakülteleri ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinin sanayi ile işbirliği yapabilecek nitelikte birimlerinin Öğretim Üyeleri arasından ilgili yönetim kurullarınca seçilmiş  birer üye ile EBSO Yönetim kurulunun belirleyeceği iki üyeden oluşur. Bir başkan yardımcısı bu üyeler arasından yürütme kurulu tarafından salt çoğunlukla seçilir.

Kurulun sekreterlik işleri Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılır.

Yürütme kurulu üyeleri iki yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

b) Görevleri  :

(1) Yürütme Kurulu merkezin amacına uygun olarak

- Yeni ürün teknoloji transferi ve geliştirme,

- Teknik sorunların çözümü,

- Fizibilite raporlarının hazırlanması,

- Verimliliğin arttırılması,

- Kurs, seminer, konferans gibi eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi,

- Danışmanlık

gibi konularda  koordinatörlük görevini yerine getirir.

2- Bu maksatla;  öğretim üyeleri, sanayiciler ve sanayinin bilimsel ve teknik sorunları ile ilgili gerekli bilgileri Ege Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulacak bilgi bankasında toplar.

3 – Sanayi odaları  ve sanayi kuruluşları tarafından yürütme kurulu görevleri kapsamına giren konularda yapılmış işbirliği tekliflerini değerlendirir. Bu işbirliğinin gerçekleştirileceği Ege Üniversitesinin kuruluş veya kuruluşlarını tespit eder.

4 – Sanayi kuruluşunun doğrudan öğretim üye veya üyeleri ile ilişki kurarak yapacağı işbirliği teklifleri de yürütme kurulu kanlı ile Üniversitenin ilgili kuruluşu veya kuruluşlarına iletilir. Taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının bir sözleşme ile düzenlenmesini sağlar.

Bu sözleşme Yükseköğretim Kanununun Döner Sermaye ile ilgili hükümleri ve yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

5 – İşbirliği sözleşmesi ile öngörülen faaliyetler hakkında ilgili Üniversite kuruluşlarının hazırlayacağı faaliyet raporu üzerindeki görüşünü Rektörlük Makamına ve danışma kuruluna sunar.

Yürürlük :

Madde 5- Bu yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme  :

Madde 6 – Bu yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.