KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (EKAM )YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 – Ege Üniversitesi Kadın Sorunları araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), Ege Üniversitesi Senatosunun 12/11/1996 ve 13-9 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun 27/08/1996 tarihli onayı ile Üniversitede Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

                Çalışma Alanı

                Madde 2 – a) Kadınla ilgili çeşitli alanlarda (hukuksal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, sağlık v.b.) temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Türk Kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

                b) Ege Üniversitesinin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisans üstü ve doktora öğrencilerini “Kadın Sorunları ve Çözümleri” üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek,

                c) Atatürk İlke ve Devrimleri ile kazanılmış olan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak,

                d) Yurt içinde kadın konusunu ele alarak çalışmalar yapan çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

                e) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek,

                f)  Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacı ile ve eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak,

                g) Toplumun kadın konularındaki eğitimini sağlamak ve sorunlarını duyurmak amacıyla, eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, beceri kursları açmak,

                h)  Kadın sorunları ile ilgili eğitici, film, poster ile basılı eserlere kadın ve aile ile ilgili araştırmaları da içine alan kadın konusunda yayınlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak,

                i) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili yasalarda kadının yeri konularında kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek,

                j) Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapmak,

                k) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

                l) Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak,

                m) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve konuları düzeltmeye çalışmak,

                n) Bütün bu çalışmaları yapmak ve desteklemek üzere gerekli organ ve kurullar ile gönüllü gruplar oluşturmak.

Organlar

Madde 3: - Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organları şunlardır:

a)                  Merkez Müdürü,

b)                  Merkez Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 4: Merkez Müdürü, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından 3 yıl için atanır. Süresi dolan müdür tekrar atanabilir.

Madde 5 – Müdürün Görevleri:

a)                  Merkezi temsil etmek

b)                  Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c)                  Çalışma programlarını yürütmek, denetlemek,

d)                  Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporu ve gelecek yılın bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile hazırlamak,

e)                  Faaliyet Raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına sunmak,

f)                   Araştırma projelerinin yönlendirilmesini, denetimini sağlamak.

Madde 6 – Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından kendisine 1 veya 2 Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcıları, Müdürün görevlerini yönetmesinde yardımcı olur ve bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet ederler.

Yönetim Kurulu

Madde 7 – Yönetim Kurulu Başkanı Merkez Müdürüdür.

Madde 8 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür tarafından önerilip Rektörce onaylanan 4 üyeden oluşur. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Madde 9 – Yönetim kurulun Görevleri:

a)                  Merkez çalışmalarını düzenlemek,

b)                  Alınacak karaların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmaktır.

Madde 10 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az 1 kere toplanır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.