EGE ÜNİVERSİTESİ AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

Kuruluş:

Madde 1- Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık (İnfertilite) Araştırma ve Uygulama Merkezine Ege Üniversitesi Senatosunun 28.5.1991 tarih ve 6/8 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun 15/7/1991 tarihli onayı ile “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin ek 1 nci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı :

Madde 2- a) Arzu ettikleri halde çocuk sahibi olamayan evli çiftlerde sebebi ortaya çıkarmak için araştırma yapmak ve mümkün olan tedaviyi gerçekleştirmek,

b)Genlerden geçen hastalıkları tespit edip mümkün olan çiftlerde sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini sağlayacak uygulamaları yapmak. Bu konuda  yurtiçi ve yurtdışında araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Evli çiftlerin arzu ettikleri ve bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarını sağlamakla ilgili araştırma ve uygulamaları yapmak Bu konuşlarda yapılan bilimsel ve teknik çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

d) Üniversitede bu konuda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik etmek.

e) Araştırma ve Uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

f) Araştırma ve Uygulama için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

g) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

Organlar :

Madde 3 – Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Organları şunlardır :

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

Müdür :

Madde 4 – Merkez Müdürü Aile Planlaması ve Kısırlık konusu ile ilgili tercihen Öğretim Üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Ayrıca Müdür’ün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan bir Müdür Yardımcısı  bulunur.

Madde 5 – Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcısı vekil olarak göreve devam eder. 6 aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür’ün yerine yenisi atanır.

Müdürün görevleri :

Madde 6 – a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu Kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

Yönetim Kurulu :

Madde 7 – (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte yedi üyeden oluşur. Diğer beş üye: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalından birer üye olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri :

Madde 8 – a) Bu yönetmeliğin kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile  ilgili kararları almak,

c) Mevcut imkanları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkanlara göre karara bağlamak,

f) Müdür’ün getireceği diğer konuları karara bağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda çalışma grupları kurmak, kurulacak çalışma gruplarının başkanını seçmek,

Madde 9 - Yönetim Kurulu müdür’ün daveti ile ayda en az bir defa toplanır. Müdür veya en az  iki Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile 2 gün içinde olağanüstü toplantı yapabilir.

Madde 10 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük :

Madde 11 -  Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_____________

(1) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nin adı “Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.