KOZMOLOJİ  TÜRK  MİLLİ  KOMİTESİ  YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- a) 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin m bendine dayanarak kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarında faaliyet göstermek ve bu alanlarda ülkemizi yurt dışında temsil etmek üzere amaçları 2 nci maddede belirtilen ve merkezi ve çalışma yeri Ege Üniversitesinde olan bir Milli Komite kurulmuştur.

b) Bu Milli Komitenin Unvanı “ Kozmoloji Türk Milli Komitesi”dir.

Amaçlar

Madde 2- a) Kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarında çalışanları bir araya getirerek bilimsel bir güç oluşturmak, bu bilim alanlarındaki eğitim ve öğretimi desteklemek, Üniversiteleri, bilim adamları ve teknoloji uzmanları ile temas kurmak, haberleşme yapmak, hizmet ve bilim adamı mübadelesinde bulunmak, bu alanlardaki çalışmaları teşvik etmek için bu alanlarda yurt içinde çalışan başarılı kişi ve kuruluşlara sertifika ve benzeri belgeler vermek, ulusal ve bölgesel kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri başka toplantılar düzenlemek, diğer ulusal kuruluşlarca düzenlenecek toplantılara katılmak ve böylece ulusal düzeyde kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer alanlarında bilgi, tecrübe ve hizmet alış verişi imkanları yaratmak.

b) Ülkemizi kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarında yurt dışında temsil etmek, bu bilim alanlarında çalışan yabancı bilim adamı, teknoloji uzmanı, üniversite ve diğer kuruluşlarla temas kurmak, haberleşme yapmak, hizmet ve bilim adamı mübadelesinde bulunmak, bu alanlardaki çalışmaları teşvik etmek için bu alanlarda yurt dışında çalışan başarılı kişi ve kuruluşlara sertifika ve benzeri belgeler vermek, uluslar arası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri başka toplantılar düzenlemek, yabancı kuruluşlarca düzenlenecek uluslararası nitelikteki toplantılara katılmak ve böylece uluslar arası düzeyde kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarında bilgi,tecrübe ve hizmet alışverişi imkanları yaratmak,ülkemizin yurt dışında tanıtımına ve dışa açılma çabalarına katkıda bulunmak ve ülkemize çeşitli uluslararası kuruluşların maddi ve manevi her türlü imkanlarından girdiler temin etmek,

c) Kozmoloji ve kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapmak ve yapılan ulusal ve uluslararası nitelikte araştırma ve yayınları toplamak.

Tanıtım ve Kapsam

Madde 3- Milli Komitenin, madde 2 de belirtilen amaçları çerçevesinde faaliyet alanı, Kozmoloji ve Genel Relativite Teorisi, Matematiksel Fizik ve Teorik Fizik gibi kozmolojiyle ilgili diğer bilim alanlarını da kapsar. Bu tanım açıklayıcı olup sınırlayıcı değildir.

Üyelik Koşulları

Madde 4 – a) Madde 2 deki amaçlar doğrultusunda ve madde 3 de belirtilen faaliyet alanlarında eğitim,öğretim ve araştırma yapan, bilfiil çalışan ve katkıda bulunan T.C.vatandaşı gerçek kişiler ile bu alanlarda faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar, Milli Komiteye üye edilebilirler. Bir kişi veya kuruluşun üye seçilebilmesi için iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulunca onaylaması gerekir. Kuruluşlar Milli Komitede birer üye il temsil edilirler.

b) Üyelikten ayrılma isteğini bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildiren kişi ve kuruluşların üyeliği Yönetim Kurulunca düşürülür ve kaydı silinir.Milli Komitenin amaçları ile bağdaşmayan davranışlar bulunulması halinde, ilgili üyenin bu konuda yazılı savunmasının alınması kaydıyla, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile bu üyenin üyeliği düşürülür ve kaydı silinir.

Organlar

Madde 5- Milli Komitenin organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 6- Genel Kurul üyelerinin tamamından oluşur.Genel Kurul Başkanın çağrısı üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen yer ve tarihte çoğunluk koşulu aranmaksızın yıllık olağan toplantısını yapar. Ancak Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu aynı usulle olağanüstü toplantıya çağırabilir.Toplantı çağrıları, en az bir ay önceden yapılır. Karar nisabi toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer.

Yönetim Kurulu

Madde 7 – a) Milli Komite’nin tüm işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

b) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanını seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin ve başkanının görev süreleri yedi yıldır. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri ve başkan yeniden seçilebilirler..Karar nisabı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

c) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma gurupları oluşturabilir.Bu görevlilerin Milli Komite üyeleri olmaları gerekmez.

d) Milli Komite gerek yurt içinde ve yurt dışında her türlü tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanınca temsil olunur.Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde başka temsilciler de atayabilir.

e) Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurulu çalışma raporu sunar.

Mali Hükümler.

Madde 8- Mili Komitenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yapacağı faaliyetlerle ilgili gelir ve giderler Ege Üniversitesi Bütçesi içinde yer alır.Bu amaçla “ Kozmoloji Türk Milli Komitesi” için her yıl Ege Üniversitesi Bütçesine ödenek konur.

Süre

Madde 9- Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.

Yürürlük :

Madde 10- Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.