EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) ile  herhangi bir alanda doktora yaptırma kapasitesine sahip olan Üniversitenin, öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlarda diğer üniversitelerle birlikte seçtikleri araştırma görevlilerine doktora eğitimi yaptırmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; işbirliği protokolü ve bu protokole sonradan katılmak isteyen üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) alanındaki işbirliğine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 14 üncü ve 35 inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirme programını,

Üniversite: Ege Üniversitesini,

ÖYP Üniversitesi: Öğrencinin kadrosunun bulunduğu ve adına doktora yaptığı üniversiteyi,

Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

Yürütme Kurulu: Ege Üniversitesi öğretim üyesi yetiştirme programı yürütme kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖYP Yürütme Kurulu, Öncelikli Alanları, Kontenjanları,

Başvuru ve Değerlendirilmesi

Yürütme ve koordinasyon kurulu

MADDE 5 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-07/05/2006—26161)

Yürütme Kurulu; Ege Üniversitesi rektör yardımcısı başkanlığında, işbirliği protokolüne katılan üniversitelerin temsilcilerinden (tercihen rektör yardımcılarından) oluşur. Bu Kurul, ÖYP’nın düzenli yürütülmesinden sorumludur. Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere Ege Üniversitesindeki öğretim üyeleri arasından Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; rektör yardımcısı başkanlığında, ÖYP Koordinatörü, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürleri ve Genel Sekreterden oluşur.

ÖYP öncelikli alanları

Madde 6 — Öncelikli alanlar ülkenin ve yörenin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından saptanan ihtiyaçlarına göre yürütme kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Bu alanlar zaman içindeki gelişmelere göre güncelleştirilir. ÖYP araştırma görevlileri, ÖYP için belirlenmiş olan alanlarda çalışmalar yaparak, lisansüstü tez hazırlarlar.

ÖYP kontenjanları

Madde 7 — Ege Üniversitesi, Devlet Planlama Teşkilatının bu projeye sağladığı ödeneği göz önünde bulundurarak her yıl ÖYP kontenjanlarını belirler. Belirlenen kontenjanların  ÖYP Üniversitelerine dağıtımı öncelikli alanlara bağlı kalınarak yürütme kurulu aracılığı ile yapılır. Yürütme kurulu öncelikli alanların hangilerinde lisansüstü öğretim yapılacağını belirler ve ilan eder.

ÖYP’ na başvuru 

Madde 8 — ÖYP’na, yürütme kurulunca ilan edilen koşullara ve öncelikli alanlar ile belirtilen programlara  uyan adaylar başvururlar. Başvuru koşulları ve başvuru için gereken belgeler ilanda belirtilir. Başvurular, Ege Üniversitesinin ilgili enstitüsüne yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

Madde 9 — (Değişik: R.G.18/5/2009-27232)

Başvuruda bulunan ve koşulları uyan adayların; Üniversitelerarası Kurulun, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) için doktorada geçerli saydığı notu veya Uluslararası İngilizce Yabancı Dil Sınavı (TOEFL) ve Uluslararası İngilizce Dil Sınavı (IELTS) gibi uluslararası düzeyde yapılan sınavlardan eşdeğer not almış olmaları ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda (ALES) araştırma görevlisi kadrosuna atanmak için yeterli puanı sağlamaları gerekir.

Başvuruda bulunan adaylar için enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak o anabilim dalından en az üç ve talep edilmesi halinde kontenjan açılmış olan ÖYP üniversitelerinden iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca Ege Üniversitesinin ilgili anabilim dalından iki yedek üye tespit eder. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini belirlemek için; mezuniyet not ortalaması, merkezi sınav ve mülakat kriterlerini göz önünde tutarak 17/11/2008 tarihli ve 27057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şekilde değerlendirme yapar ve sonucu ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Görevlisi, Danışman Atanması ve Mecburi Hizmet Sözleşmesi

Araştırma görevlisi kadrolarına atanma

Madde 10 — (Değişik: RG-07/05/2006—26161)

Öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanması, bu kadrolara verilecek atama iznine bağlıdır. İzin verilen kadrolara kendi üniversitesi tarafından öğrencilerin ataması yapılır ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Ege Üniversitesinde görevlendirilir.

Herhangi bir üniversitenin kadrolu araştırma görevlilerinin bu programa başvurabilmeleri için;  ilan  edilen  başvuru  koşullarını  yerine  getirmeleri,  bu  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen jüri değerlendirmesinde başarılı olmaları ve ilgili üniversitenin iznini almaları şarttır.

(Ek fıkra: RG-09/08/2007-26608) ÖYP Üniversiteleri adına Ege Üniversitesinde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine göre görevlendirilmiş olan araştırma görevlileri ise, ilgili üniversitenin talebi üzerine yapılacak bilim sınavını başarması halinde ÖYP kapsamına alınabilir.

Danışman atanması

Madde 11 — (Değişik:RG-07/05/2006—26161)

Ege Üniversitesinin ilgili enstitüsü; başvurulan enstitü anabilim dalının isteği ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenciye  bir danışman atar. ÖYP üniversitesi talep ettiği takdirde, ders aşamasından itibaren o üniversitenin önerdiği ikinci bir danışman atanabilir."

Mecburi hizmet sözleşmesi

Madde 12 — ÖYP’na dahil olan araştırma görevlileri ile ÖYP Üniversiteleri arasında bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez İzleme Komitesi, Yurt Dışı Eğitimi, Doktora Sonrası Araştırma  Projesi, Göreve Dönüş ve Harcırah

Tez izleme komitesi

Madde 13 — (Değişik:RG-07/05/2006—26161)

Öğrencilerin tezlerinin incelenmesi amacıyla enstitü tarafından; her öğrenci için ve talep edilmesi durumunda aralarında ÖYP üniversitesinden  bir öğretim üyesinin de bulunduğu üç kişilik tez izleme komitesi oluşturulur. Bu komite her yarıyıl sonunda toplanarak öğrencinin durumunu değerlendirir.

Yurt dışı eğitim

Madde 14 — Öğrenciler, projeden destek alarak gerektiğinde danışmanları ile birlikte yurt dışı toplantılara katılabilirler. Ayrıca, öğrenimleri süresince üç ay ile bir yıl arasında değişen sürede yurt dışında danışmanının bağlantı yapacağı bir üniversitede araştırmalarını sürdürebilirler.

Doktora sonrası araştırma projesi

Madde 15 — Öğrenciler doktora süresinin son yılında danışmanları ile birlikte ÖYP üniversitesinde gerçekleştirilecek olan bir proje hazırlayarak Devlet Planlama Teşkilatına sunar. Bu proje, Ege Üniversitesi ile ÖYP Üniversitesinde öğrencinin doktorası bittikten sonra ortaklaşa yürütülür.

Göreve dönüş

Madde 16 — Doktora programından mezun olan öğrenciler; ÖYP üniversitesi ile aralarındaki mecburi hizmet protokolü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi gereğince, doktoranın tamamlanmasını takiben ÖYP üniversitesindeki görevlerine dönerler.

Harcırah

Madde 17 — Programın her aşamasında ilgili kurullarca yapılan görevlendirmelerde harcırah ve yolluk öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) bütçesinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 18 —  (Değişik:R.G.18/5/2009-27232)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/11/2008 tarihli ve 27057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yürütme Kurulu kararları uygulanır..            

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.