EGE ÜNİVERSİTESİ TOHUM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- “Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” (Kısa adı: TOTEM); 2547 sayılı Yükseköğretim kanununn 3 (J) maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1inci maddesi uyarınca, E.Ü. Senatosunun 3 / 6 /1997 tarih 13/6  sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun 17/7/1998 tarihli onayı ile (98.27.1968 sayılı karar) Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2- “Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” (bundan sonra sadece TOTEM veya MERKEZ olarak anılacaktır) ‘nin amacı: Ülkemiz tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve dünya tohumculuğu ile entegre olabilmesi için gerekli uygulamaları, araştırmaları ve eğitimleri yapmaktır.

 

Görevleri ve Çalışma Alanları

Madde 3- TOTEM yukarıdaki amaç yönünde, aşağıdaki temel görevleri yerine getirir.

a)Ülkemiz tohumculuk sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak.

b) Tohumculuk konusunda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapacak personle bu olanakları sağlamak.

c) Tohumculuk konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sektörün sorunlarının çzöümüne yardımcı olmak.

d) Ülkemiz tohumculuğunun gelişmesi için, tohumculukla uğraşan uluslarası ve ulusal kuruluşlarla işbrliğine gitmek.

e) Araştırma sonuçlarını, tohumculukla uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

f) Tohumculukla uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diğer ülkelerden katılacak personele zaman zaman kurs ve seminerler düzenlemek.

g) Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslar arası tohum kontrolünde önemli rol oynayan ISTA(International Seed Association) kurallarına göre ve ISO 25 standartlarına uygun bir tohum teknoloji laboratuarının kurulması için ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişki kurmak ve ISTA belgesi verme yetkisini almak.

h) Tohum teknoloji laboratuarına, yurtiçinden ve yurt dışından gönderilecek tohum örneklerinin istenen analizlerinin ücret karşılığı yapılması.

i) Kurulacak TOTEM laboratuarının sağlıklı çalışması için gerekli maddi desteği sağlamak üzere Üniversite Vakfı, İTAŞ(İzmir Teknopak A.Ş.), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği ve diğer kuruluşlarla işbirliğine gitmek.   

j) Tohumculuk sektörünün gelişmesini sağlamak ve sorunlarını çözmek üzere,özel sektör ve kamu kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak,projeler üretmek.

k) TOTEM’in ihtiyacı olan nitelikli elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini sağlamak.

l) Tohumculuk konusunda bilgisini arttırmak,uluslar arası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırmacılara destek vermek,yurt dışından bu amaçla geleceklere olanak hazırlamak.

m) Tohumculuk konusunda yapılan araştırmaları ve gelişmeleri,konu ile ilgilenenlere ulaştırmak üzere,kitap,dergi yayınlamak ve bu konuda kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak.

n) TOTEM’de,tohumculuk konusunda bir bilgi bankası oluşturmak,bu konuda çalışan tüm kamu ve özel sektör temsilcileri il,ilgili kişilere sunmak.

o) Kuruluşun amacına,Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

Yönetim

Madde 4  -  Yönetim organları şunlardır;

 

Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Danışma Kurulu

 

Müdür

Madde 5  -Merkez Müdürü tercihan tohumculuk sektörünün sorunlarına vakıf ve bu konuda araştırma

ve yayınları ile kendini kanıtlamış bir öğretim üyesi olmak üzere,Rektör tarafından üç yıl için atanır.Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir.Müdür,merkezin tüm faaliyetlerinden Rektör’e karşı sorumludur.

Müdür,görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır.Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlerde Müdür’ün yerine yenisi atanır.

 

Müdür’ün Görev ve Yetkileri

Madde 6 –a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu kişidir.Bu yönde gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Merkez tarafından, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarınca desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişlerini izler ve denetler.

d) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç-gerecin maksimum verimle kullanımı ile                                        

sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve yönetim kurulunun görünüşü de alarak Rektör’e sunar.

f) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlar ve yönetim kurulunun görüşünü alarak zamanında Rektörlüğe sunar.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacı ile girişimlerde bulunur.

h) Danışma kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda sonraki danışma kuruluna rapor sunar.

I) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapar.       

 

Müdür Yardımcıları

Madde 7 –Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı atanır.Bunlardan biri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere,tercihan tohumculuk konusunda araştırma ve yayınları ile kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından,diğeri de idari işlerde Müdüre yardımcı olacak ve tercihan Üniversite mevzuatını iyi bilen ve Türk tohumculuğunu iyi tanıyan öğretim elemanları arasından belirlenir.

 

Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 8-a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre karşı sorumlu olup,bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular.

b) Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere,Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

Gerekli hallerde Müdüre vekalet ederler.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9- Yönetim Kurulu,doğal üye olan Müdür Yardımcılarıyla birlikte 5 kişiden oluşur.Yönetim

Kurulunun 2 üyesi,tohumculuk konusunda uluslar arası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan akademik kuruluşların Yönetim Kurulunda dengeli temsiline özen gösterilerek Rektör tarafından 3 yıl için atanır.Süresi biten üyeler tekrar atanabilirler.Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya üniversite dışında 6 aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni atama yapılır.

Yönetim Kurulu,Müdürün daveti üzerine en az ayda 1 kez çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.Oy eşitliği halinde,Müdürün oyu esas alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10-a) Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak Merkezin bilimsel,teknik ve idari faaliyetlerini planlar,çalışma düzenini,Merkezde çalışacak teknik elemanlarının niteliklerini belirler.Yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar alır.

b) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak senatonun onayına sunar.

c) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptar,bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek projeleri belirler ve bunların yürüyüşünü izler.

d) Merkeze bağlı Ar-Ge birimlerini ve bunların sorumlularını belirler.

e) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini inceler,karara bağlar.

f) Mali ve idari işlerde Müdür’e yardımcı olmak üzere karar alır.

g) Müdürün getireceği her konuyu karar bağlamak.

 

Danışma Kurulu

Madde 11- Danışma Kurulu;Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu,birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek üniversite içi ve üniversite dışı kişilerden oluşmak üzere,Rektör tarafından 3 yıl için onaylanan en az 10,en çok 15 kişiden oluşur.Bu Kurula Müdür,Müdür Yardımcıları ve Yönetim kurulu üyeleri de katılırlar.Ayrıca,gerek görülmesi halinde Müdürün önerisi ve Rektör’ün onayı ile,görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

Danışma Kurulu,Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının Başkanlığında yılda en az 2 kez toplanır.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 12- a) Türk tohumculuğunun gelişmesi için,Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirir ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar  hakkında görüş bildirir.

b) Ulusal ve uluslar arsı tohum kuruluşlarıyla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunur.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildiri ve bu yönde girişimlerde bulunur.

d) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlar.

e) Danışma Kurulu üyeleri,Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Merkez Müdürüne bildirmekte serbesttirler.

 

TOTEM’in Fiziksel Yapısı

Madde 13 – TOTEM,tohumculuk konusunda tüm araştırmaların yapıldığı Ar-Ge birimleri (Laboratuar,sera,tarla vb),alet  bakım –onarım ve yapım atelyelerinden oluşur.Ar-Ge biriminin,birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve TOTEM Müdürü ile ilişkileri sağlayan bir başkanı bulunur.Kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Mali Kaynaklar

Madde 14 – TOTEM’in parasal kaynakları şunlardır;

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler.

b) Üniversite Araştırma Fonu’ndan tahsis edilen ödenekler.

c) Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından yapılacak yardımlar

TOTEM’in  ulusal veya uluslar arası projelerden sağlanan gelirler.

e) Döner sermaye hükümleri çerçevesinde,üniversite dışı kamu kuruluşları,sanayi kuruluşları ve kişilere verilen hizmet karşılığı sağlanan gelirler.

f)  Araştırma ve uygulama faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin satışından sağlanan gelirler.

g) Yapılan kurs,seminer gibi eğitim-öğretim faaliyetleri ile yayınlardan elde edilen gelirler.

h) Islahçı hakları gelirleri

ı) Bağışlar

j) Diğer gelirler

 

Diğer Hükümler

Madde 15–Merkezin idari ve teknik hizmetleri,Müdürün önereceği adaylar arasından Rektörün görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

 

Madde 16 – TOTEM tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü ekipman ve demirbaşlar TOTEM’in malıdır.

 

Madde 17 – TOTEM’in döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde,TOTEM Döner Sermaye Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 18 – Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Geçici Madde 1 – TOTEM Yönetim Kurulu oluşup,göreve başladığı tarihten itibaren;

 

a)Araştırma projesi destekleme esaslarına ilişkin yönerge taslağını en geç 1 ay içerisinde hazırlayarak Senatoya sunar.

b) Döner sermaye esaslarına ilişkin yönetmelik ve yönerge taslaklarını en geç 3 aya içinde hazırlayarak Senatoya sunar.

 

Yürürlük

Madde 19 –Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege  Üniversitesi Rektörü yürütür.