BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜOÜUAM): Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla mevcut orman ürünleri sektöründeki klasik uygulamalarına yeni boyutlar kazandırmak,

b) Daha dayanıklı, hafif, sağlam ve ekonomik alternatif yeni malzemeler geliştirerek, sadece orman ürünleri sektörüne değil, ilâç biliminden, gıda sektörüne, savunma sanayinden otomotive ve benzeri sektörlere katkı sağlamak,

c) Düzenlenecek kongre, konferans, seminer ve çalıştaylar ile gerek akademik camiaya gerekse toplumun diğer kesimlerinde orman ürünleri konusunda farkındalık oluşturma açısından fayda sağlamak,

ç) Merkez ile ülkedeki işletmelerle aktif çalışmalar sürdürerek üniversite–sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak,

d) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programına doğrudan katkıda bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararası nitelikli yayın ve patent sayılarının artması sağlamak,

f) Merkezinin görevleri arasında sayılan araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri dışında teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri ve üretilen mal ve hizmetlerin kalite kontrol denetimi, mesleki eğitim gibi faaliyetleri yerine getirmek,

g) Merkezin bölgede bulunan diğer üniversiteler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Üniversiteye ve Bartın iline canlılık kazandırmak.

Merkezin çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır;

a) Odun ve odun esaslı malzemeler,

b) Mobilya endüstrisi ve performans testleri,

c) Kompozit levha üretimi ve kalite kontrol,

ç) Biopolimer teknolojisi,

d) Biorefinör teknolojisi,

e) Orman ürünlerinde nanoteknoloji,

f) Üst yüzey işlemleri,

g) Orman ürünlerinde tahribatsız test teknikleri,

ğ) Odun koruma ve dayanıklılık,

h) Kâğıt ve karton üretimi,

ı) Lif ve odun kimyası,

i) Orman yan ürünleri endüstrisi,

j) Tıbbi ve endemik bitkiler,

k) Kültür mantarcılığı,

l) Odun anatomisi,

m) Ekonomi ve pazarlama,

n) İş Güvenliği,

o) Girişimcilik,

ö) İş Etüdü ve ergonomi.

(2) Merkezin görevleri şunlardır;

a) Orman kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak; yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Özel sektör ile birlikte yeni ürünler geliştirmek, bu ürünlere performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler yaparak raporlar hazırlamak,

d) Orman ürünleri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

e) Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, bülten, kitap ve dergi çıkarmak,

f) İlgili konularda görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, orman ürünleri konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna orman ürünleri ile ilgili olarak bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.