ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 - Bu Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin çalışma alanları şunlardır:

a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak. Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetlerin yapılması, laboratuvar ve atölyelerde yapılan iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bunlarla ilgili raporların düzenlenmesi,

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayını alarak pazarlamak ve satmak, satış yerleri açmak ve işletmek,

e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.

Döner Sermaye İşletmesi çalışmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanına aktarmayı ve katkıda bulunmayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

Madde 3 - Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektör'dür. Rektör bu- yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye Limiti

Madde 4 - Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 3.789.500.000.-liradır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen yönetmeliğin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 - 6/5/1984 tarih ve 18393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan. "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 9/9/1985 tarih ve 18863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 10/9/1985 tarih ve 18864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 28/7/1986 tarih ve 19178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 6/10/1988 tarih ve 19951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 11/5/1989 tarih ve 20162 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 29/7/1992 tarih ve 21299 sayı!ı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği". 7/8/1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 20/10/1992 tarih ve 21381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 29/6/1994 tarih ve 21975 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 10/8/1994 tarih ve 22017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde mevcut Döner Sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan sözleşmeler ve diğer işlemler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.