UŞAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında, gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,

b) Üniversitenin; diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla sınıfta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek,

c) Yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen kurum ve işletmelere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak, 

ç) Üniversitenin, kamu ve özel sektördeki uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve ulusal ekonominin küresel ekonomide rekabet edebilmesine katkıda bulunmak.

(2) Merkez bu amaçlar doğrultusunda, yeni bilimsel ve teknolojik bilgiyi ve gelişmeleri takip ederek bu yöndeki birikimini talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara aktarır. Kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplumun ve ekonominin yararına sunmayı amaçlar. Yeni bilgi ve teknoloji eksikliğinin olduğu ekonomik, yönetsel ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlar, düzenler ve yürütür.           

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Ülke ekonomisine hizmet amacıyla, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara mesleki ve teknik eğitim ve üstü yeni bilgi ve teknolojileri sürekli eğitim programları aracılığıyla sunmak,

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere meslek içi eğitim, yeni teknoloji-bilgi yoğun mesleki eğitim ve üstü gelişim kursları, konferanslar, seminer, kurs ve sertifika programları ve faaliyetleri planlamak ve düzenlemek, gerektiğinde bu kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak veya yaptırmak, Üniversitenin laboratuar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, net-dershane ve diğer eğitim imkanlarından yararlanmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak; Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.  Merkez Müdürü altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve merkez müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversitedeki fakültelerde, gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak; uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

Koordinasyon grupları

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü, sürekli eğitim ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversite birimlerinden ve Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden bir koordinasyon grubu oluşturur. Koordinasyon grubu, Merkez Müdürü ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Merkez Müdürüne önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13  – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.