EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA GEÇİCİ OLARAK ATANAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV  YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 2547 sayıl Yüksek Öğrenim Kurumları Yasası’nın 50 nci ve 65 inci maddeleri doğrultusunda çerçeve yönetmelik niteliğinde hazırlanmış olan 13/10/1984 gün 18544 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanmış Lisans Üstü Öğrenim Yönetmeliği ile 3/2/1987 gün ve 19361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Tıpta Uzmanlık Sınavı Yönetmeliği’nde ele alınmamış ve ayrıca tıpta uzmanlık öğrencilerinin görev, sorumluluk, hak ve yeterliliklerinin değerlendirilmesine ilişkin konulara açıklık kazandırma amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmeliğin kapsamına;

a) Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış bulunan, anabilim  dallarında uzmanlaşacak uzmanlık öğrencileri,

b)  Bilim dallarında yandal uzmanlık eğitimi alan, uzmanlık öğrencisi statüsündeki uzmanlar dahildir.

Kadro Ayırımı

Madde 3 – Akademik kadroların ayırımı, kullanımı, açılması, tahsisi ile ilgili tüm işlemler anabilim – bilim dalı akademik kurulunda gündemli olarak görüşülüp, karar altına alınır.

Akademik kurulun gerekçeli  kadro ilanı kararını anabilim dalı başkanı bölüm başkanlığına ileterek, atanmanın usule göre yapılması işlemini başlatır.

Atanma Koşulları

Madde 4 – Atanmalar, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılır.

Madde 5 –

a)                  Yandal uzmanlığı için  yapılan kadro ilanlarına nitelikleri uygun adaylar için kurulan yabancı dil ve                    bilim jürilerinin  yaptıkları sınavlarda elde edilen dereceler başarı sırasını belirler. Kadro ilanında belli bir uygulama becerisi istenmiş ise bunun da  dikkate  alınması esastır. Girilen her sınav ayrı ayrı  bir yarışma niteliğinde olduğundan bir sonraki için kazanılmış hak oluşturmaz.

b)                  Muvazzaf askerlik hizmetlerini sınav gününden en fazla üç ay içinde bitirecek olanlar yandal uzmanlık sınavına girebilirler.

c)       Yabancı Dil Sınavı : İlgili bilim dallarından Fakülte Yönetim Kurulu’nca seçilen profesör, yoksa doçentlerden oluşan üçer kişilik yabancı dil sınav jürileri oluşturulur. Belirli bir dilde her 20 aday için bir jüri kurulur. Bir dalda açılmış  olan sınavın yabancı dilini bilen öğretim üyeleri bulunmuyorsa yakın dallardan, oralarda da yoksa diğer tıp fakültelerinden üye alınır. Jüriler her sınav için yenilenir. Yabancı dil sınavı adayın çalışacağı bilim dalında gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri sürdürecek derecede adayın belirteceği ve doçentlik yönetmeliğinde kabul edilmiş bulunan yabancı dillerden birini bildiğini tespit etmek üzere yaklaşık 200 kelimelik yabancı dilde yazılmış tıbbi bir metinden Türkçe’ye yazılı çeviri olarak yapılır.

Sınavda  yabancı dilden Türkçe’ye sözlük kullanılabilir. Sınav kağıdı ayrı ayrı her bir jüri üyesi  tarafından 100 puan üzerinden  değerlendirilir. Sınavın yabancı dil aşamasında başarılı sayılmak için en az 70 puan alması şarttır. Sınavın bu bölümünü başaramayanlar diğer aşamalara giremezler. Doçentlik yabancı dil sınavını başaranlardan aynı dilden yandal uzmanlık  öğrencisi yabancı dil sınavına  başvuranlar sınava girmeksizin başarılı kabul edilirler

Atanma Süresi

Madde 6 –  Atanma koşullarını taşıyanlar, atanmalarındaki ana amaç dikkate alınarak geçici kaydı ile araştırma görevlisi kadrolarına atanmışlardır.

a)       Anabilim ve bilim dallarına, uzmanlık öğrencisi olarak atananlar uzmanlık eğitimini tababet uzmanlık  tüzüğünde öngörülen süre içinde (rotasyonlar dahil)  tamamlamak  durumundadırlar.

b)       Bu kişilerin kadrolarını koruyabilmeleri, her eğitim yılı başında kendilerine, ilgili anabilim – bilim dalı akademik kurul kararı ile saptanmış, yazılı olarak tebliğ edilmiş eğitim programlarının o yıl ki  dilimini başarmaları ile mümkündür.

c)       Uzmanlık öğrencilerine verilen programın başarılı/başarısız olduğu belgelenmelidir. Akademik kurulun saptadığı programın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belgelenmesinde, yönetime karşı sorumluluğu anabilim/bilim dalı başkanı üstlenir.

d)       Başarısı belgelenenlerin, bir yıllık yeniden atanması için yönetim kuruluna usulüne uygun olarak öneri getirilir

e)       Anabilim/bilim dalı akademik kurulunun o uzmanlık öğrencisinin eğitimini yeterli görmemesi halinde bu süre üç kez 6 aylık bölümlerle uzatılır.

f)        Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin anlaşma protokolünde  uygun olarak uzmanlık eğitimi için anabilim dallarına başvuran uzmanlık öğrencilerine  de 2547 sayılı yasaya  tabi olan uzmanlık öğrencilerine uygulanan yasa ve yükümlülükler aynen uygulanır. Süre uzatması gerekirse üç kez  6 aylık uzatma bu statüdeki uzmanlık öğrencilerine de uygulanır.

 

Madde 7 – Süre uzatma kararı aşağıdaki koşullarda, anabilim/bilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ile başlar, bölüm başkanı ve yönetim kurulunun görüşleri ışığında rektörlük onayı ile alınır.

a)       Kişinin eğitimini sürdürmesine engel olan bir sağlık sorununun çıkması (heyet raporu ile belgelenmesi koşulu aranır).

b)       Fakülte ve Üniversite’nin onayladığı herhangi  bir görevlendirme nedeniyle eğitim programına ara vermiş olması.

c)       Burs, ödül vb. gibi bir destek sağlayarak yurt dışına çalışma olanağına sahip olması ve anabilim dalının öngörmüş olduğu eğitim programını gerçekleştirememesi(dönüşünde programını bıraktığı yerden tamamlaması koşulu aranır).

d)       Kişinin iradesi dışında yönetim kurulunun kabul edeceği bir mazerete dayalı olarak eğitimini tamamlayamaması ya da ara vermek zorunda kalması (geçerli yasa ve yönetmeliklerde istenen memuriyete  devam edebilme koşullarının varlığı aranır).

Çeşitli Tanımlamalar

Madde 8 –  Bu Yönetmelikte kullanılacak olan deyimler ve tanımları şunlardır:

a)       Temel Eğitim Programları

Anabilim/bilim dalı akademik kurulunun kendi alanına özgü olarak hazırladığı, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ndeki eğitim sürecinde, bir uzmanın asgari  düzeyde bilmesi ve yapabilir olması istenen bilgi ve beceri düzeyini saptayan bir çerçeve programıdır. Bu programın, eğitimin süresi dikkate alınarak her bir eğitim yılı için bölümler şeklinde planlanması öngörülmüştür. Rotasyonların, eğitim programlarının hangi yılında ya da hangi bölümünde (uzmanlık öğrencisinin ulaştığı formasyon dikkate alınarak)  yer alacağı da belirtilir.

b)       Kişisel Eğitim Programı

Uzmanlık  öğrencisi olan her hekime; eğitim alacağı uzmanlık alanı için düzenlenmiş olan, Temel Eğitim Programı’nın 1 yıllık dilimini ifade eder.  Uzmanlık öğrencilerinin adına düzenlenmiş ve 1 yıllık eğitim sürecinde kişinin hangi akademik sorumlulukları üstleneceğini, ne tür sağlık hizmeti yükleneceğini ve bunların sonucunda hangi bilgi ve beceri düzeyini ulaşmasını hedeflendiğini belirten bir programdır.

c)       Eğitim İzleme Formatları

Bu Yönetmelikte uzmanlık eğitiminin denetimi için bilgisayar programlarına uyarlanabilecek şekilde düzenlenmiş, kişisel eğitim programının  özetini (gereken bilgileri kapsayacak şekilde) taşıyacak çizelgeler Eğitim İzlem Formatları olarak adlandırılmıştır. Yönetmelikte bu çizelgeler kısaca FORMAT deyimi ile tanımlanacaktır.

Temel Eğitim Programlarının Hazırlanması

Madde 9 –

a)       Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, uzmanlık vermeye yetkili her anabilim/bilim dalı akademik     kurulu madde 8’de tanımı verilen, kendi uzmanlık alanına ait temel eğitim programını hazırlar; varsa yeniden gözden geçirerek, bu Yönetmelik hükümlerine  uyumunu sağlar.

b)       Temel Eğitim Programı bir çerçeve programı olup, tıbbın ilerlemeleri, ülkenin değişen  gereksinimleri doğrultusunda her eğitim yılı sonunda  akademik kurulda yeniden gözden geçirilerek, gerekiyorsa değişiklikler yapılarak belirtilen usule uygun olarak fakülte kuruluna sunulur.

c)       Temel Eğitim Programı birer yıllık dilimlere ayrılacak şekilde düzenlenir. Her uzmanlık alanı için rotasyonlar dahil edilerek, yıllık dilimlerden oluşan bir program hazırlanır.

d)       Yıllık her bir dilimde uzmanlık öğrencisinin hangi bilgi ve beceri düzeyine erişmesinin amaçlandığı (bilmeli,yapabilir olmalı) saptanır.

e)       Yıllık programlarda uzmanlık  öğrencisinin yapması istenen bilimsel aktivasyon türleri ve sayısına yer verilir (seminer, dergi saati, olgu sunumu, araştırma ekibinde yer almak, bildiri sunmak vb. gibi)

f)        Özellikle uygulamalı alanda çalışan öğrencilerin beceri kazanmasını gerektiren uygulama türü, niteliği ve asgari sayısı belirlenir.

Uzmanlık Öğrencisinin  Temel Eğitim Programlarının  Yürütülmesi

Madde 10 –

a)       Anabilim ve bilim dallarınca hazırlanan eğitim programları dekanlığa sunulur.

b)      Her eğitim  yılı başında, anabilim ve bilim dalları, eğitim programlarını gözden geçirerek, varsa yapmak istedikleri değişiklikleri dekanlığa sunarlar. Değişiklik gereği duyulmuyorsa, aynı programın sürdüğü bildirilir.

c)       Fakülte kurulu başka bir tarih belirlememişse, Haziran ayının ilk haftası içinde  eğitim programları  ile ilgili işlemler tamamlanmalıdır.

Kişisel Eğitim Programı

Madde 11 –

a)       Uzmanlık eğitimine başlayan her hekime,  o eğitim yılı içinde uyacağı I. Dilim temel eğitim programının gerekleri göz önünde tutularak, bir kişisel program düzenlenir. Bu program, kişinin asistanlığa başlangıç tarihi nedeniyle bir sonraki eğitim yılına taşabilir. Bu durumda olanlar için Temmuz ayı başında ayrı bir format doldurulmaz. Eğitim programının sürdüğü doğrultusunda ilgili komisyona bilgi iletilir.

b)      Anabilim/bilim  dalı başkanınca uzmanlık öğrencisine o yılın kişisel eğitim programı yazı ile tebliğ edilir.

c)       Formatların doldurulması: Anabilim/bilim dalı başkanları uzmanlık öğrencisine yazılı olarak tebliğ ettiği o yılın kişisel eğitim programının özetini uzmanlık eğitimi komisyonu tarafından  gönderilen formata işler. Uzmanlık eğitim komisyonuna ulaştırılan formatlar usulüne uygun işlem görürler.

Uzmanlık Öğrencisinin Rotasyon Programları

Madde 12 –  Tababet uzmanlık tüzüğünde her bir uzmanlık alanı için öngörülmüş rotasyon süreleri için             hekimi eğitime alan anabilim/bilim dalı;

a)       Öncelikle rotasyon süresini kapsayan bir temel eğitim programı hazırlar, bu programı uzmanlık öğrencisinin ait olduğu anabilim dalı ve dekanlığa sunarlar.

b)      Rotasyona kabul ettiği her bir uzmanlık öğrencisine format doldurarak kişisel eğitim programı düzenler. Sürenin sonunda verdiği eğitimin sonucunu, rotasyonun başarılı/başarısız şeklinde yorumunu ekleyerek, hekimi gönderen anabilim dalı başkanına bildirir.

Uzmanlık Öğrencilerinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Madde 13 – Anabilim ve bilim dalı kendi özelliklerine göre, akademik kurulunun uygun göreceği  şekilde uzmanlık  öğrencilerinin mesleki bilgileri, mesleki bilgilerini uygulama yeteneği ve mesleki bilgi ve uygulamaları geliştirme gayretini, eğitim programının her yılı için ayrı ayrı değerlendirir. Bu değerlendirmede  bilimsel toplantılara katılım (kongre, panel, kurs vs.), seminer hazırlama ve literatür tarama ve sunumları göz önünde tutulur ve değerlendirme formuna işlenir.

 

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME FORMU

                                                                            PEKİYİ               İYİ                  ORTA       YETERSİZ

A.      Mesleki Bilgisi                                         

 


B.      Mesleki Uygulamalar                                   

 


C.      Mesleki Bilgi ve Uygulamaları       

Geliştirme Gayreti

                                                                                                             YETERLİ                  YETERSİZ

 

I.                                             Bilimsel Toplantılara Katılım

 

II.                                           Seminer Hazırlama

 

 

III.                                         Literatür Çalışması

 

Eğitim Programlarının Denetimi

Madde 14 –

a)       Karara bağlanan programların (temel eğitim programları ve kişiye yönelik eğitim programları) yürütülmesinin denetimi uzmanlık eğitim komisyonu başkanı aracılığıyla Dekanlık sorumluluğundadır.

b)      Dekanlık, uzmanlık öğrencilerinin geçici nitelikli atamalarında, her yıl için yapılan yenileme işleminde, eğitim komisyonundan gelen kişisel programların gerçekleşmesi kriterlerini göz önünde tutar.

c)       Programlarda aksama varsa, uzmanlık eğitim komisyonu başkanlığınca aksamasının nedenleri, gerekçeleriyle yönetim kuruluna duyurulur. Konu, yönetim kurulunca karara bağlanır.

d)      Uygulanamayacak duruma gelmiş programlar varsa (eğitim programlarının başkanının bilgilendirilmesiyle) Dekan tarafından ilgili kurullarda görüşülmesi sağlanarak gereği hususunda karar alınır.

Uzmanlık Eğitim Komisyonları

Madde 15 – Kuruluş amacı tüm anabilim/bilim dallarında düzenlenecek eğitim programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi, yoğun bir akademik işlem oluşturacaktır. Karar organı durumunda çalışan kurullara (fakülte kurulu, yönetim kurulu), ön çalışmayı yapacak komisyonların kurulması gereği vardır. Fakültenin her bir bölümü için en az bir komisyon kurulur. Komisyonlar başkanın koordinatörlüğünde çalışırlar.

Uzmanlık Eğitim Programları Başkanı

Madde 16 –

a) Tanımı : Eğitim programlarının  düzenlenmesinin incelenmesi ve yürütülmesinin izlenmesi için fakülte bölümleri düzeyinde oluşturulacak bölüm eğitim, komisyonlarına başkanlık edecek, bu komisyonların koordine çalışmasını sağlayacak anabilim dalı başkanları, bölüm başkanları ile fakülte üst  yönetimi arasında  lisans üstü eğitim programının düzenli bir şekilde  yürütülmesi için aracılık eden bir koordinatördür.

b) Seçimi: Görev süresi, dekanın görev süresiyle sınırlıdır. Eğitim Programları Başkanını, Dekan görevlendirir. Dekan, görev verdiği şekilde, geri de alabilir. Görev süresi dolan başkana, yeniden görev verilebilir

c) Görevleri:

1-       Bölüm komisyonlarına başkanlık eder.

2-       Komisyonları ortak olarak toplantıya çağırarak koordinasyon içinde çalışmalarını sağlar.

3-       Programların amaçlanan hedeflere ulaşılmasında ilgili kurullara ve üst yönetime usulüne uygun olarak bilgi akışını sağlar.

4-       Eğitim programlarının komisyonlara zamanında ve istenilen düzeyde ulaştırılmasında yetkili ve sorumludur. Bu görevini bölüm başkanları aracılığıyla anabilim/bilim dalı başkanlarından istekte bulunarak yürütür.

5-       Programların planlandığı şekilde yürütülmesinde, gerçekleşemeyecek olanların en kısa zamanda saptanarak gereğinin yapılmasında, dekana karşı sorumludur.

6-       Dekan, bölüm komisyonlarından beklenen verimi alamadığında, komisyonun tamamının ya da üyelerin bazılarının değiştirilmesi için bölüm kurulunu toplar.

Bölüm Eğitim Komisyonlarının Oluşturulması

Madde 17 –

a)       Fakültenin her bir bölümü (temel tıp, dahili, cerrahi) için en az birer komisyon seçilir. Dekan komisyonlara görev bölümü yaptırılabilir.

b)      Komisyonlar ilgili bölüm öğretim üyeleri arasından, bölüm akademik kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

c)       Komisyonların görev süresi, Dekan’ın görev süresi ile sınırlıdır.

d)      Bölüm eğitim komisyon üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve raportörü seçer, uzmanlık eğitim komisyonu başkanına bildirirler.

Bölüm Eğitim Komisyonlarının Çalışması ve Görevleri

Madde 18 –

a)       Temel uzmanlık  öğrencisi programlarını inceler, uluslararası benzer programlarla karşılaştırarak fakülte kuruluna bilgi sunar.

b)      Uzmanlık eğitimi için planlanmış eğitim programlarını inceler, amaçlanan formasyona yönelik yurtiçi / yurtdışı eğitim merkezlerini araştırır,  gerektiğinde yazışma yoluyla bu merkezlerle ilişkiye geçer. Öğretim üyesi olarak yetişmesi arzulanan kişilerin yurt dışı eğitimlerine olanak sağlayacak girişimleri yaparak fakülte, üniversite üst yönetimlerine bilgi akışını gerçekleştirir.

c)       Uzmanlık öğrencilerinin  kişisel yıllık programlarını izler. Takvime uygun gitmeyenler konusunda anabilim dalı başkanlığı ile birlikte çözüm arar.

Madde 19 –

a)       Hazırlanan programları inceler, değerlendirir. geliştirilmesini istedikleri varsa, geri göndererek beklenen düzeye kavuşmalarını sağlar, gerektiğinde  komisyona bilgi vermek üzere anabilim dalı başkanını davet eder.

b)      Kişisel raporların doldurulacağı bölüme özgü FORMAT geliştirilmesini üstlenirler. Bu görevi anabilim/bilim dallarının görüşlerini alarak yaparlar. Formatların sürekli bir evrim içinde olacakları daima göz önünde olmalıdır.

c)       Hazırlanmış programların hedeflenen amaçlar doğrultusunda yürütüldüğünü izler. Gerçekleşmeleri için anabilim dalı başkanıyla işbirliği yaparlar. Gerektiğinde bu yolda fakülte ve üniversite üst yönetimlerine bilgi akışını başlatılırlar.

d)      Programların aksaması olasılığında  anabilim/bilim dalı başkalarından bilgi alır, başkanlıkları aracılığıyla üst yönetime usulüne uygun olarak duyururlar.

e)       Kişisel yıllık programları başarısızlık nedenlerini araştırarak gerekli düzenlemelerin yapılması için uzmanlık eğitim komisyonları başkanlığına sunarlar.

f)        Bölüm komisyonları, görevlerinde birinci derecede eğitim programları başkanına karşı sorumludurlar

Uzmanlık Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 20 – Anabilim dalı uzmanlık öğrencileri yürürlükte olan sınavları başararak ilgili fakültelere 2547 sayılı yasanın araştırma görevlisi kadrolarına 50 nci madde uyarınca geçici olarak atanan kişilerdir.

Bilim dalı uzmanlık öğrencileri ise bir anabilim dalında uzmanlığını almış, yasanın maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna geçici olarak atanan kişilerdir.

2547 sayılı yasaya göre statüleri belirlenmiş olan uzmanlık öğrencilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıya çıkarılmıştır.

Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kadrolarında bulunan uzmanlık öğrencileri de aynı görev yetki ve sorumluluk kapsamındadırlar.

 

Madde 21– Uzmanlık Öğrencilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

I.   Eğitim Alanında :

a)       Anabilim/bilim dalının düzenlediği bilimsel aktivasyon programlarında görev almak veya katılmak (araştırma  ekiplerinde yer almak, seminer, sempozyumlar, kongreler, olgu sunumu, dergi özeti, programlı dersler çeşitli kurslar vb.).

b)      Anabilim/bilim dallarının uygulamalı programlarını yapmak, yaptırmak, nezaret etmek, yönlendirmek.

c)       Tıp Fakültesi eğitim programları dışında kalan sağlık kuruluşlarının (hemşirelik yüksekokulu, laborant yüksek okulu gibi) akademik ve uygulamalı programlarında verilen görevleri üstlenmek.

d)      Tıp Fakültesi yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda üniversitenin üstlendiği her türlü eğitim programında yöneticilerce verilecek görevleri yapmak.

II. Sağlık Hizmeti Alanında :

Ege Üniversitesi Hastanesi çalışma ilkeleri doğrultusunda sağlık hizmeti üretir. Ege Üniversitesi  dışında görev aldıklarında ilgili kurumun  ilkelerine uygun olarak yöneticilerinin isteği doğrultusunda çalışır.

Hastaya Yönelik sağlık hizmetinde yetki ve sorumlulukları

a)       Uzmanlık eğitimi görenler yatırılan hastalarla ilgili gerekli işlemleri yapar ve dosyasını hazırlarlar. Acil tedavi ve girişimleri gerektiren olgular ilgili uzmanlara bildirir ve acil olmayan olguların muayene ve laboratuar sonuçlarını tamamlayarak vizite hazırlar. Vizite uzmanlarla beraber bulunarak serviste geçen olaylar ve hastalar hakkında bilgi verir.

b)      Laboratuar ve uygulama ağırlıklı anabilim/bilim dallarından uzmanlık eğitimi görenler yetişmeleri için çok önemli olan rutin laboratuar  incelemelerini ve uygulamaları eğitim süreleri içerisinde öncelikli olarak yapmakla yükümlüdürler.

c)       Poliklinikte görevlendirilen uzmanlık öğrencileri buralardaki hizmetleri bittikten sonra kendilerine verilmiş diğer işleri tamamlar.

d)      Servis ve laboratuarda oluşan tıbbi yönetimle ilgili acil iş veya hizmetler için gereken tedbirleri almaya, uzmanın/öğretim üyesinin görüşünü gerektirecek durumlarda çalışma saatleri içinde servis uzmanına, bunun dışında nöbetçi uzmana, gerekirse, hastane nöbetçisi uzmanına bilgi vermek ve ayrıca servisten ayrılmak durumunda bulunduğu yeri bildirmek zorundadır.

e)       Hastalara ilişkin her türlü bilginin bilgisayarlara girilmesini sağlamak,  kontrol etmek, (hasta yatış/çıkışıyla  ilgili yazışmalar, epikriz düzenlemesi, hastayla  ilgili sağlık raporlarını düzenleyerek sorumlu olduğu uzman ya da öğretim  üyesine sunmak, geçici rapor ve ölüm bildirgelerini  düzenlemek…)

f)        Hizmet yerlerindeki hemşire, diyetisyen, ebe, hemşire yardımcısı tıbbi teknisyen ve yardımcı hizmetlerinin görevlerini gözetler ve işlerini yerinde ve yolunda görmelerini sağlar. Servisin temizliğini, düzenini, hastaların bakımını, ilaçların ve yemeklerin tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol eder. Görevini iyi yapmayanlara uyarıda bulunur, kusurları sürdüren ve yineleyenleri, uyarıları dinlemeyenleri ilgili amirlerine haber verir.

g)      Nöbet: Çalıştıkları uzmanlık alanının gerektirdiği sürekli sağlık hizmeti göz önüne alınarak, ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenmiş sayı ve nitelikleri taşıyan nöbet görevini üstlenir.  Bu görevi anabilim/bilim dalı başkanlarının saptadığı  kurallar içinde, çalıştığı hastanenin çalışma ilkeleri doğrultusunda yerine getirir.

h)      Uzmanlık öğrencileri, birlikte çalıştıkları uzmanların veya öğretim üyelerinin onayını almadan başka dallardan konsültasyon isteyemezler. Acil durumlarda ve nöbetlerde çalıştığı ekipte uzman olmayan (varsa, kıdemlilerine danışarak) uzmanlık öğrencileri böyle bir istekte bulunabilir.

i)        Uzmanlık öğrencileri, öğretim üyelerinin veya uzmanlarının onayını almadan hastalarına, maddi yük oluşturacak ya da yapılacak uygulama ile girişimsel risk  getirecek inceleme isteklerinde bulunamazlar (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans incelemesi, anjiografi, biyopsi vb. gibi).

j)        Uzmanlık öğrencileri çalıştıkları uzmanlık alanı ile ilgili olarak günlük çalışma saatleri veya nöbet koşullarında hastane basılı evrakını kullanarak istirahat raporu düzenleyemezler.

k)       Anabilim/bilim dalı başkanları ile diğer öğretim görevlilerinin verecekleri görev ve hizmetlerle ilgili bütün emir, direktif ve önerileri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Uzmanlık Öğrencilerine Verilecek Yabancı Dil Eğitimi

Madde 22 – Tıp alanında çok hızla gelişen, değişen bilgilerin izlenmesi, bir yada daha fazla yabancı dil bilmeyi gerektirmektedir. Bu amaçla fakülte/üniversite yönetimlerinin organizasyonuyla üniversitemiz yabancı  diller okulu, yabancı ülke kültür derneklerinden (Amerikan, Fransız vb gibi) yararlanarak KURS’lar düzenlenir.

Madde 23 – Uzmanların yabancı dil bilgileri (belgelenmiş olma koşuluyla) akademik kariyerde kalmaları söz konusu olduğunda, lehte karar verdirecek ağırlıklı bir kriter olarak kabul edilir.

Uzmanlık Sınavı

Madde 24 – Sınav Hakkı Kazanma Sağlık Bakanlığı’nın  tababet uzmanlık tüzüğünde belirlediği uzmanlık süresi içinde ve gerekli gördüğü  rotasyonlarla, anabilim/bilim  dalının saptadığı eğitim programını da başarı ile tamamlayan uzmanlık öğrencileri uzmanlık sınavına katılma hakkı kazanır. Anabilim/bilim dalı uzmanlık süresini uzatan bir onayı almış ise ve T.U.S da kadro bu süre ile ilan edilmiş ise, ilanda belirtilen süreye uyulur.

Sınav Jürileri

Madde 25 – Uzmanlık sınavı iki aşamalı olarak yapılır. Birincisi uzmanlık tezinin değerlendirilmesidir. İkincisi  adayın bilgi ve becerisinin saptandığı bilim sınavıdır.

Fakülte kurulunda her aday için bilim jürileri usule ve fakülte geleneklerine uygun olarak saptanır.

Yedekleri hariç, sınav jürisi beş öğretim üyesinden oluşur. İlgili anabilim veya bilim dalı başkanı jürinin doğal başkanıdır. Jürilere seçilecek yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı hallerde uzmanlık jürisine o dal ile yakın ilgili anabilim/bilim dallarından öğretim üyeleri seçilebilir. Diğer fakültelerin öğretim üyelerinden de üye alınabilir. Bu konuda takdir hakkı fakülte kurulunundur.

Uzmanlık Tezi

Madde 26 –

a)       Uzmanlık süresinin yarısını başarı ile (kendisi için düzenlenmiş eğitim programlarını başardığı belgelenmiş olanlar) tamamlayanlara, anabilim/bilim dalının akademik kurulunca bir tez yöneticisi saptanır.

b)       Uzmanlık öğrencisinin önerisi ve yönetici öğretim üyesinin onayı ile tez konusu belirlenerek anabilim/bilim dalı başkanına bildirilir. Tez konusu anabilim/bilim dalı başkanı tarafından, eğitim süresinin ilk yarı süresi sonunda uzmanlık öğrencisine bildirilmiş olur.

c)       Uzmanlık öğrencisi tez ile ilgili çalışmaları hakkında tez yöneticisi aracılığı ile altı ayda bir akademik kurula rapor verir. Tez sınav tarihinden dört ay önce son şeklini alarak daktilo/bilgisayar ile yazılmış olarak jüriye teslim edilir.

d)       Tez yöneticisi, tez çalışmasının sürdürülmesini izleyerek zamanında teslim edilmesinden sorumludur. Gecikme durumu anlaşıldığında tez yöneticisi ivedilikle akademik kurula yazılı olarak tezin gecikebileceğini rapor eder.

e)       Uzman adayı, tezini sınav tarihinden dört ay önce jüri üyelerine teslim eder. Jüri tezi iki hafta süre ile inceler, izleyen iki hafta içinde bir gün saptayarak adayın tez savunmasına gireceği gün belirlenir. Anabilim/bilim dalı akademik kurulu tez savunmasında uygulayacağı kuralları belirler.

Bilim Sınavı

Madde 27 –

a)       Jüri tarafından tezi kabul edilerek sınav hakkı kazanmış uzmanlık adayları bilim sınavına alınırlar.

b)      Bilim jürisi sınavı kendi içinde saptadığı yöntem (sözlü ve yazılı) ve uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

c)       Sınavın başarısız olması halinde yönetmeliklerce belirlenen süreler aşılmamış ise adaya bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık ek süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aday ikinci kez sınava alınır. İkinci sınavında da başarısız olan adayın uzmanlık öğrenciliği ile ilişkisi kesilir, sınava altı ay sonra son bir kez dışarıdan girebilir.

Mali Hükümler

Madde 28 – 2547 sayılı Yasanın araştırma görevlisi kadrolarına öğretim yardımcısı sıfatıyla geçici olarak atanan tıpta uzmanlık öğrencileri ile uzmanlara yüksek öğretim personel yasasının öngördüğü tüm ödemelerle bu statüdeki kişilere sağlanan sosyal hak ve yardımlardan; görevlendirmelerinde ise harcırah kanunu hükümlerinden yararlandırılırlar.

Uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara hastane döner sermayesinden yapılacak aylık ödemelerle görevlendirilmelerindeki ek ödemeler, döner sermaye yürütme kurulunun saptadığı ilkeler doğrultusunda usulüne uygun olarak yapılır.

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 29 – Öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanan tıpta uzmanlık öğrencilerinin ve uzmanların bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine verilen  görevlere ilişkin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı Yasanın 53 üncü maddesi ile “Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri, Öğrencilik sıfatı ile ilgili konularda ise aynı yasanın 54 üncü madde hükümleri uygulanır. Her iki Yönetmeliğin disiplin suçu saydığı eylemleri hakkında öncelikle “Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 30 – Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 – Bu yönetmelik hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.