GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 — Galatasaray Üniversitesi bünyesi içinde bir Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Merkezin Amacı

Madde 2 — Merkezin amacı, ülkemizde işletme bilimi alanında çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülmesini sağlamak için:

a) Bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,

b) Bu alanda çalışan yerli, yabancı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Merkezin Görevleri

Madde 3 — Merkez, 2’nci maddede belirtilen amacına ulaşmak için;

a) İşletme biliminin uluslararası alandaki gelişmelerini izleyerek ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmaları yapar,

b) İşletme biliminin kapsamında yer alan bilimsel alanların geliştirilmesi için; yerli ve yabancı, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla araştırma, uygulama programlarına katılır, işbirliği ve yayın yapar,

c) İşletme biliminde ihtiyaç duyulan gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde uygulama programları, konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunur ve bu tür faaliyetlere katılır,

d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen araştırma, inceleme, uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetini yapar,

e) Araştırma projeleri, konferans, seminer, sempozyum, kurs ve uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan kişi ve kuruluşlara Katılım Belgesi, Başarı Sertifikası, Teşekkür Belgesi ve benzeri belgeleri verir.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkez’in organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

Madde 5 — Müdür, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle atanır. Müdür, gerekli görürse, kendisine öğretim üyeleri arasından bir yardımcı atayabilir. Yardımcı, Müdürün yokluğunda ona vekalet eder ve süresi Merkez Müdürünün görev süresi ile birlikte sona erer.

Müdür, mevzuat çerçevesinde 2 nci maddede belirtilen amaçlar ve 3 üncü maddede belirtilen görevler doğrultusunda Merkezi temsil eder.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 6 — Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Merkez’in amacı ve görevleri çerçevesinde faaliyetleri yürütmek,

b) Merkez’i gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil etmek,

c) Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

d) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek,

e) Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü alarak bütçeyi hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

f) Her yıl sonunda Merkez’in yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektör’ün onayına sunmaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, işletme bilimi alanında öğrenim veren öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından seçilecek 3 üyeden oluşur. Üyeler 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Görevleri

Madde 8 — Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunun görevleri;

a) Merkez’in faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Yıllık faaliyet ve bütçe raporlarını görüşerek son şeklini vermek,

c) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmak,

d) Merkez işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almaktır.

Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere olmak üzere toplanır.

Danışma Kurulu

Madde 9 — Danışma Kurulu, Merkez’in çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Danışma Kurulu; işletme bilimi alanında temayüz etmiş yabancı veya Türk bilim adamları ve iş hayatında başarılı uzman yöneticiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen 10 kişi ile işletme bölümü öğretim üyeleri ve Merkez Yönetim Kurul’undan oluşur.

Danışma Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile görev yapar.

Madde 10 — Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tesbit edilecek bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

İta Amiri

Madde 11 — Merkez’in ita amiri Rektör’dür. Rektör ita amirliğini Merkez Müdürüne devredebilir.

Mali Yönetim

Madde 12 — Merkez faaliyetlerine ilişkin mali konular Döner Sermaye esaslarına göre düzenlenir. Mali işlemlerin Üniversite Döner Sermaye işletmesi içinde yürütülmesi durumunda Merkezin faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderler Merkeze özgün hesaplarda izlenir.

Merkez’in Yönetim kurulu gerektiğinde bağımsız bir Döner Sermaye işletmesi kurulması hususunu Rektörlük’e önerebilir.

Merkezin Gelirleri

Madde 13 — Merkez’in gelirleri şunlardır:

a) Bütçe ile verilen ödenekler,

b) Benzeri araştırma ve uygulama merkezlerinden ve diğer kuruluşlardan sağlanacak yardımlar ve her türlü bağışlar,

c) Her türlü araştırma projesi, danışmanlık ve kurs faaliyetleri ile ilgili hizmetlerden alınan ücretler,

d) Yurtiçi ve yurtdışında katılınan veya yapılan uygulamalı çalışmalar, projeler, sempozyum, konferans, seminer, kurs, işletilen tesisler ve yapılan işlerden elde edilen gelirler,

e) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

f) Ulusal ve uluslararası fonlardan elde edilebilecek gelirler,

g) Döner sermaye gelirleri.

Merkezin Giderleri

Madde 14 — Merkez’in giderleri şunlardır:

a) Yönetim ve personel giderleri,

b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri genel giderleri,

c) Araştırma, uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerinin telif, danışmanlık, yayın ödül, çeviri, tanıtma giderleri,

d) Yurtiçi ve yurtdışında katılınan veya yapılan projelere, araştırma, uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerine sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri programlarla işletilen tesislere ilişkin giderler,

e) Yönetim Kurulu kararları gereğince yapılacak giderler,

f) Döner sermaye giderleri.

Geçici Madde: 1 — Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren bir ay içinde Rektör tarafından Merkez Müdürünün atanması yapılır ve Yönetim Kurulu seçilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.