ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve diğer çalışanlarını,

b) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini,

c) Merkez (AİBÜ-TTMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Ulusal Projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

f) Uluslararası Projeler: Avrupa Birliği fonlarından desteklenenler dâhil tüm dış kaynaklı projeleri,

g) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ; Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni işbirliği modelleri geliştirmek, Üniversite birimleri ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği konusunda koordinasyonu sağlamak, Ar-Ge faaliyetlerini Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek şekilde teşvik ederek nitelik ve nicelik yönünden artırmak, Üniversitede üretilen bilgileri sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak, Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesindeki proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürüterek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, belirtilen amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak.

b) Araştırmacı ve sanayici havuzu veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek.

c) Sanayi kuruluşları bünyesinde uygulama, staj gibi olanakları araştırarak taraflar arasında köprü kurmak.

ç) Araştırmacıların, Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği sorunların çözülmesinde yardımcı olmak.

d) Araştırma sonuçlarının inovasyona dönüştürülmesine yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını iş dünyasına duyurmak.

e) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, kurs, sertifika programı gibi eğitimler düzenlemek.

f) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda seminer, sempozyum, çalıştay, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

g) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar ve şirketler dâhil, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak.

ğ) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi sunmak, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak.

h) Araştırmacılar ile sanayi kuruluşlarını ortak Ar-Ge projeleri yürütmeye teşvik etmek, eşleştirmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

ı) Araştırmacılar tarafından yapılan tüm proje başvuruları ile kabul edilen projelerin ve yine araştırmacılar veya Üniversite tarafından tescil başvurusu yapılan ve tanınan fikri mülkiyet haklarının kaydını tutmak ve izlemek, buna ilişkin Üniversitenin ve diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak.

i) Üniversitenin fikri mülkiyet hakları politikasını oluşturmak ve yürütmek.

j) Ticarileşme potansiyeli bulunan projeleri ve fikri mülkiyet varlıklarını seçmek, bunlara dair iş modellerini ve planlarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak, bu süreçlerle ilgili danışmanlık sunmak, araştırma sonuçlarını ve fikri mülkiyet haklarını tanıtmak.

k) Patent, marka, ıslahçı hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının Üniversite adına tescili işlemlerinin takibi, bunlar üzerinde üçüncü kişilere lisans dâhil çeşitli sözleşme hakları tanımak.

l) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun nitelikte, konusunda uzman ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür faaliyetlerinde Rektör ve Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile oluşturur.

(4) Müdür; Merkez birimlerine, faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek üzere sorumlu personel görevlendirmek için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; bir rektör yardımcısı, Müdür ve beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Rektör tarafından belirlenen rektör yardımcısıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler, tercihen Mühendislik, fen, sağlık, ziraat ve doğa bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden olmak üzere Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararların alınması sırasında eşitlik olursa Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin eğitim, işbirliği, yayın, etkinlik ve danışmanlık taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

Alt birimler

MADDE 11 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uzmanlaşmaya ve işbölümüne yönelik alt birimler kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.