ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ODİSMER): Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına yürütecekleri uygulamalı araştırma ve denemelerin planlanması, yürütülmesi ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak.

b) İstatistik ve biyoistatistik ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve sertifika programları açmak.

c) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik ve biyoistatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek, istatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel faaliyetlere destek olmak.

ç) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik ve biyoistatistik konularında üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları analiz ve değerlendirmeleri yapmak.

b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenlemek.

ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt ve proje çalışmaları yapmak ve yapanlara destek olmak.

d) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından uygulamalı istatistik, biyometri-biyoistatistik alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak ve Rektöre bilgi vermek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, altı kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi uygulamalı istatistik, biyometri-biyoistatistik alanında çalışmalar yapmış, deneyimli ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu beş öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, atanmalarındaki usule uygun olarak Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda ve Merkez Müdürünün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belirlemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) İlgili mevzuata uygun olarak telif ve patent hakları ile elde edilen gelirlerin dağıtım şeklini belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elamanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

e) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Merkez Müdürüne yetki vermek.

f) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği artırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Bütün araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü bilgisayar, yazılım, program, alet, ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin demirbaşına kaydedilir ve kullanım yerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.