AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞA KORUMA BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DOKOBUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin doğal zenginliklerini, canlı türlerini, endemik türleri, gen kaynaklarını ve ender özellikli doğal alanları belirlemek, abiyotik ve biyotik nedenlerle tehdit altında olan türleri korumak, rehabilite etmek, populasyon dinamiklerini belirlemek, biyoizlem yapmak ve alana yönelik iyileştirme amacıyla biyoteknolojik modeller geliştirmektir.

Merkezin faaliyet  alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetler yürütür:

a) Biyolojik çeşitliliği oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve bunlar arasındaki doğal olaylar dizisinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması ve geliştirilmesi için biyoizlem konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Türkiye’de ortaya çıkan ölümcül ve patojen hayvan ve bitki hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili saha çalışmalarında bulunmak, kökenlerini araştırmak ve projeler yapmak,

c) Afyonkarahisar ili biyolojik zenginliklerinin korunması, özelliklerinin araştırılması ve bölgenin eko turizminin gelişmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarihi ve kültürel özelliğe sahip alanların açık doğa laboratuarına dönüştürülmesi yönünde, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kenar zonlarında ve saha ile bütünlük arz edecek şekilde bir bölgesel botanik bahçesi, bir zooloji bahçesi, bir doğa tarihi müzesi (Natural History Museum) ve bir gen bankası kurulması ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

ç) Afyonkarahisar ilinde yapılan tarım, hayvancılık, endüstri ve turizm yatırımlarının karasal ve sucul ekosistemlere yapabileceği etkileşimleri araştırmak; bu etkilerin iyileştirilmesi yönünde bilimsel veriler ve öneriler ortaya koymak. Canlı doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği sağlanacak şekilde, bunlardan en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yardımcı olmak,

d) Biyoçeşitliliği tehdit eden kirleticilerin ve patojen mikroorganizmaları belirlemek, bulaş yollarını saptamak ve epidemiyolojik çalışmalar yapılarak elde edilen verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak ortak çalışmalar yapmak,

e) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenlemek; sergiler açmak. Gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. Üniversite elemanlarının ve öğrencilerinin bu ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik etmek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içinde ilgili bakanlık yetkilileri, yerel yönetimler, diğer üniversiteler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak. Yurt dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak. Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

g)  Canlı doğal kaynaklarımızın idaresi, işletmesi ve halkın bunlardan bilinçli bir şekilde yararlanması yönünde yöntemler ve öneriler geliştirmek. Nadir özellik taşıyan doğal ekosistemlerin, sulak alanların, habitatların ve bu ortamlardaki biyolojik zenginliklerini belirlemek, bunların yapı, işleyiş ve özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve tanıtılması yönünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Doğal alanlarda yaşayan canlı türlerinin, biyoteknolojik gelişmelerde genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,

h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili modeller geliştirmek, bilimsel yayın yapmak,

i) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu sağlamak. Bunlardan üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını gerçekleştirmek,

j) Biyolojik çeşitlilik ve doğal çevre konusunda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen akademisyen ve öğrencilere, maddi ve manevi destekler sağlamak, bu konuda gerekli ortam ve olanaklar hazırlama yönünde katkıda bulunmak. Üniversitede mezuniyet öncesi ve sonrasında, araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek,

k) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış, bakıma muhtaç,  memeli, kuş, sürüngen, çift yaşamlı, yaban hayvanlarını koruma kurtarma, tedavi, bakım besleme ve türe özgü rehabilitasyonu sağlamak, doğaya tekrar kazandırmak,

l) Üniversite tarafından ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olan diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından devamlı statüde çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi bir nedenle süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Rektörün verdiği yetki çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinde görevli bulunan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından belirlenerek önerilen ve Rektör tarafından seçilerek üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek,

d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde toplanmak,

e) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp karara bağlamak,

f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,

g) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konusuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on bir kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek, işbirliği sağlamak,

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlanması için çalışmalarda bulunmak, yardımcı olmak.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları ve alt disiplinler; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.