CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (CÜTHAM): Cumhuriyet Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer fakültelere araştırma, öğrencilere uygulama imkânı, hizmete yönelik üretim ile merkezî ve çevre üreticilerinin eğitimi işlevlerini yerine getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan alanlar ve tesislerde Üniversitedeki mevcut veya kurulacak birimlerle hayvansal ve bitkisel üretimi gerçekleştirmek.

b) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile araştırma yapmak.

c) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ç) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

d) Başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak.

e) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

f) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşlara iletmek.

g) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine öncülük etmek.

ğ) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversite Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki müdür yardımcısını görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli durumlarda, Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından üçüncü müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, en az dördü Veteriner Fakültesi öğretim elemanlarından olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu üye sayısının iki katı ismi Rektöre önerir. Rektör bu isimler arasından sekiz üyeyi üç yıllığına görevlendirir. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir, olağanüstü olarak da, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak.

b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak.

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

ç) Veteriner Fakültesi veya Üniversitenin ilgili diğer birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak.

d) Müdüre Merkez işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.

e) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.

f) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama yerleri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 10 – (1) Uygulama yerleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmaya elverişli nitelikte alt yapıya sahip mevcut çiftlik ve diğer alanlardır.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.