UFUK ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluş

Madde 1- Ufuk Üniversitesi, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 15 Aralık 1999 tarih ve 4488 sayılı Kanunla kurulmuş bir Yükseköğretim Kurumudur.

 

Amaç

Madde 2- Bu Ana yönetmeliğin amacı, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca 15 Aralık 1999 ve 4488 sayılı Kanunla kurulan Ufuk Üniversitesinde  akademik, idari organ ve birimlerin oluşturulmasını, işleyişini, Üniversite Mütevelli Heyetiyle akademik ve idari personelin seçilme ve atama usullerini; görev, yetki, sorumluluk ve haklarını, çalışma ve denetimlerini, anılan personel ve öğrencilerin disiplin ve sicil işlerini, mali konuları ayrıca üniversiteye ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 3- Bu ana yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, İş Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-      Bu ana yönetmelikte yer alan;

Vakıf/Kurucu Vakıf                                 : Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nı

                Üniversite                                                : Ufuk Üniversitesi’ni

Mütevelli Heyeti                                     : Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni

Senato                                                      : Ufuk Üniversitesi Senatosu’nu

Yönetim Kurulu                                      : Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu

Başkan                                                     : Mütevelli Heyet Başkanı’nı

Rektör                                                       : Ufuk Üniversitesi Rektörü’nü

tanımlar.

 

Mütevelli Heyet

Madde 5- Ufuk Üniversitesi’nin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet vakıf tarafından dört yıl için seçilir ve üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Seçilen Mütevelli Heyet Üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen onbeş gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Mütevelli Heyet Üyelerine görevleri ile ilgili zaruri harcamaları dışında bir ücret ödenmez. 

Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konuların konuşulduğu toplantıya katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına ve Başkan Vekilliğine seçilemez.

 

Mütevelli Heyetin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6-  Mütevelli Heyetin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üniversite Rektörü’nü seçmek ve Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki usule göre atamasını yapmak.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yönetmelikleri ve Kararları hükümlerine aykırı olmamak şartıyla üniversitenin organ ve birimlerinin kuruluş ve işleyişini  düzenleyen yönetmelikleri kabul ve yürürlüğe koymak.

c) Üniversite uygulama ve araştırma merkezlerinin, Konservatuar, Teknopark ve hazırlık okullarının, Meslek Yüksekokullarının, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları oluşturan Akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine doğrudan karar vermek. Bunların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki önerisini Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

d) Üniversitede görevlendirilecek Öğretim Elemanları ile Akademik ve İdari birim yöneticilerinin ve diğer personelin ücretlerini belirleyip sözleşmelerini yapmak, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini incelemek, gerekli değişiklikleri Rektörlüğe gönderdikten ve son öneri geldikten sonra inceleyerek onaylamak, bütçe uygulamalarını izlemek ve denetlemek, gerektiğinde bütçe yılı içerisinde ödenekler arası aktarma yapılması ve ek ödenek verilmesi konularını karara bağlamak. Bütçe döneminde harcanmayan ödeneklerin yıl sonunda iptaline karar vermek ve dönem sonu hesaplarını onaylayarak mevzuat gereğince ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak.

f) Öğretim yılı içerisinde Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna teklif edilecek öğrenci sayılarını tespit etmek, öğrencilerden alınacak ücretleri, alınma zamanlarını, burslu alınacak öğrenci sayısını ve verilecek burs miktarını ve türünü belirlemek.

g) Üniversitenin taşınır veya taşınmaz mallarını yönetmek, varlıklarını teminat göstererek kredi almak, taşınmaz malları üniversite adına tapuya tescil ettirmek, yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek ve öğrenci burslarını düzenlemek.

h) Senato’nun görüşünü alarak Yurt içinde ve dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ilkelerini tespit etmek, bunların işleyişlerini gözetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak.

ı) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato kararlarını onaylamak.

i) Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve bu yönetmelikle verilen diğer görevlerin yapılması hususunda yetkilerini kullanmak.

 

Yetki Devri

Madde 7- Mütevelli Heyet yetkilerinden uygun gördüğünü Başkana, Rektöre ve üniversitenin diğer organlarına devredebilir.

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 8- Başkan’ın başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

 b) Üniversitenin ita amirliğini yapmak.

c) Mütevelli Heyet toplantılarının gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantılara Başkanlık etmek.

d) Üniversitede görevlendirilecek Öğretim Elemanları ile Akademik ve İdari birim yöneticilerinin ve diğer personelin ücretlerini belirleyip sözleşmelerini yapmak, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, burs alacak öğrencileri belirlemek.

e) Bankalarda Üniversite adına her çeşit gelirlerin yatırılacağı hesapları açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, gerektiğinde hazine bonosu, tahvil ve repo işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

f) Bu ana yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

g) Başkan, Üniversite adına her türlü tasarrufi ve iltizami işleri yapmaya, sözleşme ve taahhütleri imzalamaya, ahzu kabza, her türlü kambiyo senedi düzelemeye, bankalardan çek karnesi almaya ve kullanmaya, her türlü taşınır ve taşınmaz mal almaya rehin ve ipotek tesis ve fekkine yetkilidir.

 

Senato

Madde 9- Senato, Rektörün Başkanlığında Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca 3 yıl için seçilecek birer Öğretim Üyesinden oluşur.

Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senato’yu toplantıya çağırır. Senato’nun Raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

 

Senato’nun Görevleri

Madde 10- Senato, Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili bir organ olup, başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar almak ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren Kanun ve Yönetmelik taslaklarını hazırlamak, Mütevelli Heyetin onayına sunmak ve yürürlüğe girmesini sağlamak.

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususundaki fakülte kurullarının önerilerini karara bağlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak:

e) Fakülte kurulları ile Enstitü, Yüksekokul Kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.

g) Gerektiğinde çift anadal programları ihdas etmek ve bu programlarda uyulacak esasları bir yönerge ile düzenlemek.

h)Kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11- Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün Başkanlığında Dekanlar, üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl için seçilen üç Profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulunun Raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarıyla Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanmasında Rektör’e yardım etmek.

b) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak Rektör’ün getireceği konularda karar almak.

c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Yönetim Kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

d) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Rektör

Madde 13- Rektör, Mütevelli Heyetçe Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü alındıktan sonra dört yıl için atanır. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevinden alınabilir.

                Rektör, Üniversitenin işlerinin yoğunluğunu dikkate alarak en çok üç kişiyi Rektör Yardımcısı olarak atama teklifini Başkan’ın onayına sunar. Mütevelli Heyetin onayı ile Rektör’ün görev süresi ile sınırlı Rektör Yardımcılarının atanmaları gerçekleşir.

                Rektör, görev başında bulunmadığı hallerde bir Rektör Yardımcısını vekil olarak bırakır. Rektörlük makamının boşalması halinde ise Mütevelli Heyetçe uygun görülecek bir Rektör Yardımcısı görevi vekaleten yürütebilir.

                Rektör ve Senato’nun dört yıl için seçeceği bir Profesör, Üniversitelerarası Kurulun üyeleridir.

 

Rektör’ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek.

b) Her öğretim yılı sonunda Bölüm Başkanlarınca Dekanlara ve Yüksekokul Müdürlerine, Dekanlar ve Yüksekokul Müdürleri tarafından da Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle gelecek yılın çalışma plan ve programlarına ilişkin raporları değerlendirerek gereğini yapmak. Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında her öğretim yılı sonunda bir ay içerisinde Mütevelli Heyete bilgi vermek.

c) Üniversite ile ilgili yapılan denetimlere ait raporları, bu raporlarla ilgili alınacak önlemleri ve yapılan çalışmaları Mütevelli Heyete bildirmek.

d) Üniversitenin cari bütçesini, yatırım ihtiyaç ve programlarını, kadro  ihtiyaçlarını ilgili birimlerin ve gerekli olduğu hallerde Yönetim Kurulu ile Senato’nun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlayarak Mütevelli Heyete sunmak.

e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve  denetim görevini sürdürmek. Gerekli görülen hallerde Başkanın da onayıyla öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni ve ek görevler vermek.

f) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak.

g) Her eğitim – öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek.

 

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları

Madde 15- Fakülte Kurulu – Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimlerini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Fakülte Yönetim Kurulu ; Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

d) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Enstitü Kurulu – Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu ; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu, bu Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

Enstitü Yönetim Kurulu ; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü yönetim kurulu, bu Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

            

Yüksekokul Kurulu – Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Kurulu ; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokul kurulu, bu Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul yönetim kurulu, bu Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

 

Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri

Madde 16- Rektör, Üniversitenin tam zamanlı Profesörleri arasından Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdür adaylarını tespit eder ve tercih sırasına göre Başkan’a sunar. Dekan’ın, Enstitü ve Yüksekokul Müdürünün atanmaları Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir. Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürü’nün görev süresi en çok iki yıldır. Görev süresi sona eren Dekan veya Müdürün her seferinde en çok iki yıl için atanması mümkündür. Gerekli hallerde Dekan veya Müdür görev süreleri dolmadan Mütevelli Heyetçe görevden alınabilir. Boşalan Dekanlık veya Müdürlük için de aynı esaslara göre atamalar yapılır. Atamalar yapılıncaya kadar Mütevelli Heyet bir öğretim elemanını bu görev için vekil olarak görevlendirir.

 

Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri’nin Görevleri

Madde 17- Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri’nin görevleri şunlardır:

a) Kendi kurullarına Başkanlık etmek, bu kurulların almış olduğu kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Yönettiği Fakülte, Enstitü veya Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c)       Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Bölüm Başkanlığı ve Görevleri

Madde 18- Birden fazla ana bilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentler, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından bölümü oluşturan ana bilim veya ana sanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüş dikkate alınarak bir hafta içinde fakültelerde dekan, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip Rektöre sunulur.

Rektör de usulüne göre atamayı Başkanın onayına sunar.

Tek ana bilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörü bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekan, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip Rektöre sunulur. Rektör de atamayı usulüne göre başkanın onayına sunar.

Bölüm başkanlığı görev süresi en çok iki yıldır. Görev süresi biten bölüm başkanı tekrar  seçilebilir.

Bölüm Başkanı, Fakülte ve Yüksekokul Kuruluna katılır ve bölümünü temsil eder. Her eğitim-öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planı ile ilgili raporunu bağlı bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne verir.

Bölüm Başkanı lüzumu halinde bölümdeki öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi kendi süresi kadar süre ile başkan yardımcısı olarak seçip Rektöre bildirir. Rektör de atamayı usulüne göre Başkanın onayına sunar. Yardımcılar bölüm başkanının gerekli gördüğü durumda aynı usulle değiştirilebilir.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı (Okulu) Müdürünün Görevleri

Madde 19- İngilizce hazırlık sınıfı (Okulu) Müdürü, Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile en çok iki yıl için atanır. Süresi biten Müdür  aynı süre ile yeniden atanabilir.

Müdür, ihtiyaç halinde hazırlık sınıfında görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre bildirir. Rektör de atamayı usulüne göre Başkanın onayına sunar.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince önlisans ve lisans programlarına ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, kavrayabilecek, metinleri Türkçe’ye çevirebilecek, yazı ve söz ile kendini ifade edebilecek düzeylerde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak için gerekli önlemleri alır. gerektiğinde üniversitenin yabancı dillerle ilgili hizmetlerinde danışmanlık görevini de yapar.

 

Öğretim Elemanları ve Görevleri

Madde 20- Öğretim Elemanlarının atanmalarında, Devlet Yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan koşullara ek olarak Mütevelli Heyetin gerekli gördüğü koşullar da aranır.

Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin yükseltilmeleri 2547 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Tam zamanlı profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin atama süresi bir yıldır. Görev süresi dolmadan en az bir ay önceden haber verilmezse görev aynı süre ile uzatılmış sayılır.

Okutmanlar ile yarı zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri iki sömestre ile sınırlıdır. Görevin sona ermesi halinde yeniden atanmaları mümkündür. Dersin özelliği göz önüne alınarak uzmanlık isteyen konuların eğitim-öğretim uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler gerektiğinde daha uzun süreli olarak meslek yüksekokullarına veya enstitülere, öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Atamalar ilgili Yönetim kurullarının görüşü alınarak Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile yapılır.

 

Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlileri, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacıları)

Madde 21- a) Araştırma görevlileri, Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile iki yıl için atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Hizmet süresinin uzatılması istenenlerle ilgili gerekçeli rapor Fakültelerince Rektörlüğe bildirilir. Rektör uygun bulduklarını Mütevelli Heyetin onayına sunar. Lisansüstü eğitime kabul koşullarını taşıyan araştırma görevlileri, ilgili öğretim üyesinin önerisi ve bölüm başkanının izni eğitimin devam edeceği Fakülte ve Enstitü yönetim kurulunun kabulü koşulu ile yüksek lisans (master-doktora) eğitim programlarına devam edebilirler.

b) Özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren kütüphane, laboratuar, bilgisayar ve buna benzer uygulama alanlarında görevlendirilecek uzmanlarla, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görevlendirilecek çeviricilerin, eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Aynı süre ile yeniden atanabilirler.

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Madde 22- Üniversitede sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili yönetim kurulunun önerisi, üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanırlar. Bu atama veya görevlendirme için İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır.

 

Öğretim Elemanı Yetiştirme

Madde 23- Üniversitenin gelecek yıllardaki ihtiyacı için, Yükseköğretim Kurulunca  belirlenen esaslara göre, yurtiçinde veya dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla üniversitenin araştırma görevlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka üniversiteye gönderilebilirler. Bu şekilde gönderilenlere burs verilebilir. Yurtiçinde veya dışında yetiştirilecek öğretim elemanları yapılacak sözleşmeye ve genel hükümlere uygun olarak Ufuk Üniversitesinde zorunlu hizmetlerini yerine getirirler. Bu zorunluluklara uymayanlara 2547 sayılı yasa ve diğer ilgili yasa hükümleri uygulanır.

 

Üniversitenin İdari Teşkilatı

Madde 24- Üniversitenin idari teşkilatı, Üniversitenin iş hacmi dikkate alınarak Mütevelli Heyetçe düzenlenir.

 

Genel Sekreter ve Görevleri

Madde 25- Üniversite idari teşkilatının başı genel sekreterdir. Genel sekreter, Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. Genel sekreter, idari teşkilatın çalışmasında Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin idari teşkilatındaki birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak.

b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve üniversite organlarınca alınan kararları yürütmek.

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak. Bu kurullarda alınan kararların Mütevelli Heyete ve üniversitenin bağlı birimlerine  iletilmesini sağlamak. Ayrıca bu kararların yazılması, korunması ve saklanmasını temin etmek.

d) Rektör ve Mütevelli Heyetçe verilecek üniversite ile ilgili diğer görevleri yapmak.

 

Çalışma Esasları ve Denetim

Madde 26- Üniversitede çalışma ilkeleri ve denetimler:

a) Üniversitede tam zamanlı öğretim üyeleri ile diğer öğretim elemanları bütün çalışmalarını üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. Bunlar özel kanunlarla belirlenen görev ve telif hakları hariç olmak üzere Ufuk Üniversitesinden başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, serbest meslek icra edemezler. Ancak, üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kuruluşlarla bunların işletmelerindeki çalışmaları üniversitede yapılmış sayılır.

b) Üniversitedeki görevleri yarı zamanlı olan öğretim elemanları Rektör, dekan, enstitü, yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar.

c) Tam zamanlı öğretim elemanlarıyla yardımcıları, İş Kanuna göre kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle, Üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

d) Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir.

e) Tam zamanlı öğretim görevlilerinin haftalık ders yükü en az oniki saat, okutmanların ki en az yirmi saattir.

f) Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Dekan ve Müdür Yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü öğretim üyeleri için belirlenen ders yükünün yarısı kadardır.

g) Öğretim elemanlarının görev etkinlikleri bölüm başkanları, enstitü, yüksekokul, İngilizce Hazırlık Müdürü, Dekanlar ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

h) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri ile idari personelin günlük çalışma süreleri iş kanunun ilgili maddelerine uygun olarak Rektörlükçe düzenlenip Mütevelli Heyete sunulur.

 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

Madde 27- Öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında görevlendirilmelerinde, Yükseköğretim Kurumlarında “Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Mütevelli Heyetince belirlenen esaslara göre hareket edilir.

 

Bilimsel Denetim

Madde 28- Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur. Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitede özel arşiv tutulur. Her eğitim-öğretim yılı sonunda bir ay içerisinde Rektörlük Mütevelli Heyete bu çalışmalarla ilgili bir rapor sunar.

Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin ikişer kopyasını, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak zorundadır.

 

Eğitim – Öğretim

Madde 29- Ufuk Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim yapılır. Yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar üniversite Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilir. Yükseklisans ve doktora öğrenimi için Üniversitelerarası Kurulca Belirlenen Esaslara ve Üniversitece açılacak sınav sonuçlarına göre işlem yapılır.

 

Eğitim-Öğretim Dili,

İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Madde 30- Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve programlar dışında üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. İlgili birim yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulu kararı ile bir kısım dersler İngilizce yapılabilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde İngilizce kitaplar izlenerek, ödev, proje ve raporlar İngilizce istenebilir.

Üniversiteye kabul edilen öğrenciler “İngilizce Yeterlilik Sınavı”na tabi tutulurlar. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenen öğrenciler, “İngilizce Hazırlık sınıfı (Okulu) Programı” na devam ederler. Öğrenciler önlisans ve lisans eğitimleri süresince de ders programlarında belirtilen mesleki amaçlı İngilizce derslerini alırlar.

İngilizce Hazırlık sınıfı (Okulu) Programına devam etmek zorunda olan öğrenciler, “Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfı (Okulu) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini sürdürürler.

 

Öğrenci Kabulü

Madde 31- Önlisans ve lisans öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

 

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 32-  a) Öğretim elemanları ile idari personelin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı Kanun hükümleri ile, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Öğrencilerin disiplin ve ceza işlerinde ise, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Özlük Hakları ve Siciller

Madde 33- Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları, idari personel ve diğer görevlilerin özlük hakları ile ilgili olarak bu yönetmelik hükümleri, yönetmelikte yer almayan hususlar için İş Kanunu hükümleri, anılan kanunda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.

Üniversitede görev yapan öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci sicilleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğine göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.

 

İzinler

Madde 34- İzinler İş Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Ancak İş Kanunun yıllık izinle ilgili hükümlerine bakılmaksızın akademik personele öğrenime ara verilen zamanlarda kullanmak üzere yılda toplam olarak en çok bir ay ücretli izin verilebilir.

Rektör iznini Başkandan, diğer yöneticiler ise bağlı bulunduğu bir üst makamdan alırlar. Bunlar dışındaki personel bağlı bulunduğu ilk disiplin amirinden izin alırlar.

 

İta Amiri ve Mali Yükümler

Madde 35- Üniversitenin İta Amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan uygun bulduğu takdirde yetkisinin tamamını veya bir kısmını Mütevelli Heyet kararı ile Rektör’e, Dekanlara veya diğer yöneticilere devredebilir.

Üniversitenin gelir kaynakları:

a) Kurucu vakıfça veya vakıf tarafından kurulmuş şirketlerce yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri

e) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

e) Yayın ve satış gelirleri

f) Bağışlar, vasiyetler, diğer işletme ve sosyal etkinliklerle ilgili gelirler.

Üniversite, bağış ve yardım amacı ile ayrı bir vakıf veya dernek kuramaz.

Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve gider cetvelleri belgeleri ile birlikte her ayın son gününde Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulur.

Üniversitenin Mütevelli Heyetçe onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği her bütçe yılının ilk ayında Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Mali yıl sonu, kesinleşen bütçe ile yıl sonu bilançosu ilgililerce onaylandıktan sonra en geç Mart ayı içerisinde Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

 

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 36- Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yükseköğretimle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerle, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

 

Ana Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler

Madde 37- Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler Kurucu Vakfın Yönetim Kurulu Kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile olur.

 

Yürürlük

Madde 38- Bu yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 39- Bu yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.