SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA

VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi’nin idari yapısı ve işleyişi ile bilimsel faaliyet ve uygulama esaslarını düzenler.

 

Amaç

Madde 2- Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, ilgili literatürü temin ederek bir dokümantasyon merkezi oluşturmak; bu alandaki birikimleri ilgili kuruluşlara aktarmaktır.

 

Çalışma Alanı

Madde 3- Merkez, 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 

a) Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır ve bu tür çalışmaları teşvik eder.

b) Türkiye’nin Avrupa kuruluşları ile ilişkilerini inceler.                                                           

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve eğitim programları düzenler.

d) Avrupa Birliği’nin “Avrupa Dokümantasyon Merkezleri”ne tanıdığı olanaklardan ve Sakarya Üniversitesi’nce kendisine sağlanan imkanlardan yararlanarak, Avrupa Birliği’nin resmi yayınları ve ilgili diğer yayınları temin eder, bunları ilgililerin istifadesine sunar.                          

e) Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  ve diğer birimlere her türlü eğitim, araştırma, koordinasyon ve bilgi sağlama faaliyetlerinde yardımcı olur, Üniversitenin çeşitli birimlerinde Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili lisans ve lisansüstü derslerin koordinasyonunu sağlar.

f) Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilgili konularda kamu ve özel sektör kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetinde bulunur, bu konularda diğer araştırma kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlar.

 

Merkezin Organları

Madde 4- Merkezin organları şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

 

Yönetim Kurulu

Madde 5- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Bu yönetmelik doğrultusunda merkezin çalışma programını ve esaslarını tesbit eder.

b) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

c) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak tesbit eder.

d) Merkez bünyesinde, konuların özelliklerine göre çeşitli çalışma grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarına nezaret eder.

e) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlar.

 

Merkez Müdürü

Madde 7-  (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

 

Madde 8- (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

 

Müdürün Görevleri

Madde 9- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 

a) Merkezi temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık eder.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygular ve Merkezi yönetir.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini; araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenler ve denetler.

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.

e) Merkezin çalışması ve faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

f) Yıllık bütçe tasarısını hazırlar ve onay için Yönetim Kuruluna sunar.

g) Araştırma ve uygulama projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirler ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunar.

h) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin  esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

Destek Hizmetleri

Madde 10- Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

 

Mali Konular

Madde 11- Merkezin gelirleri şunlardır:

 

a) Sakarya Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenekler.

b) Benzer araştırma kurumlarından sağlanan fonlar.

c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

d) Kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile hazırlanan proje, rapor ve benzeri hizmet ve yayınlardan sağlanan gelirler.

e) Yayın gelirleri ve telif ücretleri.

f) Merkezin faaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

 

Madde 12- Merkezin giderleri şunlardır:

 

a) Bilimsel toplantı, araştırma, inceleme ve yayın için yapılan harcamalar.

b) Yönetim giderleri.

c) Ulaştırma ve haberleşme giderleri.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda başarılı çalışma yapan öğretim elemanı, öğrenci, kişi ve kuruluşlara verilen ödüller.

e) Sosyal faaliyetlerle ilgili giderler.

f) Telif ve danışmanlık giderleri. 

g) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer giderler.

 

İta Amiri

Madde 13- Merkezin İta amiri Rektör’dür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

 

Uygulanacak Hükümler

Madde 14- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.