UŞAK ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dinî, bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacıları desteklemek, yurt içi ve yurt dışındaki akademik kurumlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, İslâm Dini ve Tarihi, Türk Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak, telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek ve bunları yayımlamak, İslam eğitimi, kültürü ve sosyal alanlarında etkinlikler düzenlemek, bu yolla başta Uşak İli ve havzası olmak üzere Ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dinî, bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak.

b) İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek.

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının Merkezin amaçları doğrultusundaki yayınlarını desteklemek.

d) İlgi alanına giren konularda bireysel ve kurumsal başarıları ve katkıları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller ve yarışmalar düzenlemek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin sorumluluk alanına giren konularda araştırmalar yapmak.

f) Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusundaki ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

g) İlgi alanına giren konularda programlı seminer çalışmaları düzenlemek.

ğ) Gerekli görüldüğünde, Merkezin çalışmaları ve yapılan/yapılacak olan faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

h) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak Merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ı) Hazırlanacak projelere, yapılacak bilimsel faaliyetlere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

i) Araştırma kütüphanesi, dokümantasyon ve arşiv ünitesi kurup geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve toplantılar, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla on beş kişidir. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.