METİL BROMÜR’ÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye’nin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerden metil bromürün tarımda kullanımının ve ithalatının bir takvim çerçevesinde azaltılarak uygulamadan kaldırılması ve ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

            Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik; bitki koruma ilacı olarak kullanılan metil bromürün karantina ve taşıma öncesi kullanımını dışında tarımda kullanımı için ruhsatlandırılması,dış ticareti,piyasaya arzı,alternatifleri ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili hususları kapsar.

            Dayanak

            Madde 3- Bu Yönetmelik, Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümlerine ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38,39 ve 40ıncı maddelerine dayanılarak hazırlamıştır.

            Tanımlar

            Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

            a)Bakanlık                                : Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır

            b)Genel Müdürlük                      : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür.

            c)Müdürlük                               : Bakanlığın İl ve İlçedeki Tarım Müdürlükleridir.

            d)Metil Bromür Operatörü           :Metil Bromür kullanmak üzere Bakanlıktan izin almış fumigasyon operatörleridir.

            e) Metil Bromür Bayii                 :Metil Bromürü perakende satacak olan Genel Müdürlükten izin almış ilaç bayileridir.

            f)Montreal Protokolü                  :Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüdür.

            g)Viyana Sözleşmesi                 :6 Haziran 1990 tarihli ve 3655-3656 sayılı “”Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme”dir.

            h)MeBr                                     :Metil Bromür(CH3Br) dir.

            ı)Etiket                                     .Metil Bromür ambalajları üzerine pestisit olarak kullanımı ile ilgili bilgileri içeren Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliğine  göre düzenlenmiş etikettir.

            i)IPM=Entegre Mücadele            :Kültür bitkilerinde zararlı türlerin populasyon dinamikleri ve çevre ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların populasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir yönetim sistemidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Yapılar

            Ulusal Metil Bromür Strateji Üst Kurulu

            Madde 5- (Mülga: RG-08/04/2004-25427)

            Ulusal Metil Bromür Strateji Üst Kurulunun Görevleri

            Madde 6- (Mülga: RG-08/04/2004-25427)

             Metil Bromür Strateji Yürütme Kurulu

             Madde 7- (Mülga: RG-08/04/2004-25427)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel İlkeler

            Azaltma Takvimi

Madde 8 – (Değişik: RG-08/04/2004-25427)

Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan MeBr’ün 01/01/2007 tarihine kadar zirai karantina ve taşıma öncesi kullanımlar dışındaki tüketimi sıfırlanmış olacaktır.

Azaltma takvimi aşağıda verilmiştir.

 

Max. Ulusal tüketim (ODP ton ) olarak

Max. Ulusal tüketim ( Ton )

Yıllar

( ODP ton = Ton X 0,6 )

Ton olarak değerler

2000

342.6

571 ton

2001

332.6

554,3 ton

2002

293.4

489 ton

2003

225.4

375,7 ton

2004

167.4

279 ton

2005

78.4

130,6 ton

2006

20.4

34 ton

2007

-

Taşıma öncesi ve karantina amaçlı uygulamalar devam edecektir.

             Metil Bromür Kullanımına İlişkin Esaslar

            Madde 9- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde MeBr ruhsatına sahip firmalar, toptancılar, ilaç bayileri ve fumigasyon operatörleri ve Tarım Satış kooperatifleri ellerinde ne kadar MeBr bulunduğunu Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

            Yeniden Kullanma ve Satış İzni

Madde 10- (Değişik: RG-08/04/2004-25427)

Halen yürürlükte bulunan "Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre; Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlar ve "Zirai Karantina Yönetmeliği" gereğince Fümigasyon Operatörü Belgesi alanlar, Bakanlıkça belirlenen Müdürlüklerin organize edeceği bir günlük eğitimden geçirilir. Eğitime katılanlarla ilgili bilgi ve belgeler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Genel Müdürlükçe Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlara bu Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde gösterilen "MeBr Satış Belgesi", Fümigasyon Operatörü Belgesi olanlara da bu Yönetmeliğin 2 No’lu ekinde gösterilen "MeBr Uygulama Belgesi" düzenlenir.

Bu belgeleri alamayanlar, Metil Bromür satamazlar ve uygulayamazlar. Metil Bromürü satmak ve uygulamak amacıyla belge almak isteyenler için Müdürlüklerin teklifi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde Müdürlüklerde bir gün süreli eğitim yapılır, başarılı olanlara belge verilir.

            Firmaların Metil Bromür Satışı

            Madde 11 – Ruhsat sahibi firmalar, MeBr içeren ruhsatlı ilaçlarını, Bakanlıktan Metil Bromür Satış Belgesi olan bayiler, toptancılar ile Müdürlüklerin döner sermaye işletmelerine satmak zorundadırlar. Metil Bromür bayileri;MeBr’li ilaçları sadece MeBr uygulama belgesine sahip fumigasyon operatörlerine satabilirler.

            Bildirimde Bulunma Zorunluluğu

            Madde 12 – MeBr ruhsatına sahip firmalar, MeBr satan ilaç bayileri, toptancılar ve MeBr kullanan fumigasyon operatörleri aşağıda yazılı olan bilgileri 3 ayda bir Genel Müdürlüğe bildirir.

a) Ruhsat sahibi firmaların bildirimde bulunması gerekli hususlar;

-Satılan MeBr’in ticari adı,

-Satış yapılan toptancı veya bayiinin adı ve adresi,

-Satılan MeBr’in miktarı, tutarı ve satış tarihi,

b) Metil Bromür Toptancı ve Bayilerin bildirimde bulunması gerekli hususlar;

-MeBr’i satın aldığı firmanın adı,

-MeBr’i satın aldığı tarih, miktarı ve tutarı,

-MeBr’i sattığı bayiinin adı, adresi ve satış tarihi,

-MeBr’i sattığı MeBr fumigasyon operatörünün adı, adresi ve satış tarihi,

c)Metil Bromür Uygulama Belgesi almak için bildirimde bulunması gerekli hususlar;

-MeBr’i satın aldığı bayiinin adı ve adresi,

-Satın aldığı MeBr’in miktarı, tutarı ve tarihi,

MeBr’in kullanıldığı sera, toprak ve deponun adresi,

-MeBr, kullanılan ürünün çeşidi, ürünün miktarı, uygulama tarihi ve bu ürüne kullanılan MeBr miktarı.

            Metil Bromür İthalatı

            Madde 13 – Ruhsat sahibi firmalar, ithal edecekleri MeBr’i bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen programa uygun olarak Bakanlığın belirleyeceği miktarlarda ithal edeceklerdir.

            Ruhsat Verilmesi

             Madde 14 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bakanlık, MeBr içeren yeni bitki koruma ilacına ruhsat veremez. Önceden müracaat edenlerin müracaatları ise işlemden kaldırılır. Ancak, mevcut ruhsatlı MeBr’li ilaçlarda etkili madde miktarlarının düşürülmesi ve uygulama dozunun azaltılması ile ilgili ruhsat müracaatları Bakanlıkça işleme alınır.

             Alternatif Uygulamaların Desteklenmesi

             Madde 15 – MeBr alternatiflerinin kullanımı teşvik etmek amacıyla, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren alternatif ilaç ve malzemelerin destekleme oranlarının artırılması için Bakanlık gerekli girişimlerde bulunur.

            Eğitimi

            Madde 16 – (Değişik: RG-08/04/2004-25427)

MeBr kullanılan sahalarda fümigasyon operatörleri, teknik elemanlar, çiftçiler ve çalışan tüm personel ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça hazırlanacak bir program çerçevesinde Müdürlüklerde eğitime tabi tutulur. Eğitim sonuçları bir rapor halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

            Demonstrasyon Projeleri

Madde 17 – (Değişik: RG-08/04/2004-25427)

MeBr’e alternatif olabilecek ilaçlarla ilgili demonstrasyon projelerinin teklifleri ve ana raporları ve sonuç raporları ilgililerince Genel Müdürlüğe bildirilecek, bu raporlar ve teklifler Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir. Eğitimlerde bu sonuçlar esas alınacaktır. IPM demonstrasyon programlarında yer alan alternatif uygulamalar, ürün bazında bu Yönetmeliğin 3 No’lu ekinde verilmiştir.

             Sorumluluk

            Madde 18 – MeBr alternatiflerinin uygulanması ile ilgili olarak mali sorumluluk Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına; projelerin hazırlanması, sunulması, kabulü, uygulanması ve teknik olarak izlenmesi ve sonuçlarının üreticiye intikalinin izlenmesi Bakanlık adına Genel Müdürlüğe aittir. MeBr kullanan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen azaltma takvimine uygun olarak, MeBr alternatiflerinin uygulanması konusunda gerekli tedbirleri alırlar.

            Alternatif İlaç ve Uygulama Araştırmaları

            Madde 19 – (Değişik: RG-08/04/2004-25427)

MeBr’e alternatifler konusunda Bakanlık öncelikli olarak bunların uygulanmasına yönelik araştırmalara ağırlık verecektir. Araştırması sonuçlanan konularla ilgili demonstrasyon projelerinin öncelikli uygulaması Bakanlık tarafından kararlaştırılır. MeBr uygulandığı alanlarda IPM’e öncelik verilecek ve gerekli programlar bölgelerdeki Araştırma Enstitüleri tarafından hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe uygulamaya konulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müeyyideler

            Belge İptali

            Madde 20 – Bu Yönetmeliğin 10 , 11 ve 12 nci maddesinde belirtilen hükümlere uymayanlar;

            a) İlaç toptancı ve bayileri Müdürlükler tarafından valilik makamının onayıyla 1 yıl süre ile kapatılır ve zirai mücadele ilaç satış yetkileri elinden alınır,

            b)Fumigasyon operatörlerinin belgeleri iptal edilir ve 2 yıl süre ile fumigasyon operatörü belgeleri verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

            Genelge

            Madde 21 – Bu Yönetmelikte geçen konularla ilgili açıklanması gerekli hususlar genelgelerle belirtilir.

            Yürürlük

            Madde 22 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

METİL BROMÜR SATIŞ BELGESİ

 
 
Fotoğraf

 

 

     BELGENİN

     Tarihi        :

      No.su       :

 

     BELGE SAHİBİ’NİN

Adı Soyadı               :

Doğum Yeri ve Tarihi:

Mezun Olduğu Okul          :

 

      İŞYERİNİN

Adı                                         : 

Adresi                                   :

Telefon Numarası  :

 

 

 

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı                                                         MeBr satış yetkisi verilmiştir.

 

 

 

 

                                                                                                                                 GENEL MÜDÜR

 

 

 

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

METİL BROMÜR UYGULAMA BELGESİ

 

 

     BELGENİN

 

     Tarih         :

     Nosu        :

 

         BELGE SAHİBİNİN 

         Adı Soyadı                             :

         Doğum Yeri ve Tarihi          :

         Mezun Olduğu Okul :  

         Bölümü                                   :

 

         İŞYERİNİN

         Adı                                            :

         Adresi                          :

         Telefon Numarası     :

 

 

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı                                                           MeBr uygulama yetkisi verilmiştir.

 

                                                                                                             GENEL MÜDÜR

 

Ürünler bazında IPM demonstrasyon programlarında yer alan alternatifler:

 

 

 

Ürün                       IPM içindeki alternatifler

 

Domates                -Toprak sterillizasyonu

                              -Düşük oranda alternatif kimyasallar(basamid, metam sodyum, 1-3

                               dichloropen+chloropicrine+toprak sterilizasyonu

                              -Biyolojik ajanlar+toprak sterilizasyonu

                              -Biyo-fumigant

                              -Dayanıklı çeşit

                              -Topraksız kültür

 

Hıyar                      -Toprak sterillizasyonu

                              -Düşük oranda alternatif kimyasallar(basamid, metam sodyum, 1-3

                               dichloropen+chloropicrine+toprak sterilizasyonu

                              -Biyolojik ajanlar+toprak sterilizasyonu

                              -Biyo-fumigant

                              -Dayanıklı çeşit

                              -Topraksız kültür

                              -Buhar uygulaması

 

Diğer                     -Solarizasyon

Sebzeler               -Düşük oranda alternatif kimyasallar

                             -Biyolojik ajanlar+toprak

                             -Topraksız kültür

 

Kesme                  -Düşük oranda alternatif kimyasallar, solarizasyon

Çiçek                    -Topraksız kültür

                             -Buhar uygulaması

 

Tütün                    -Buhar uygulaması

Fidelikleri              -Topraksız kültür

                             -Solarizasyon

                             -Düşük oranda alternatif kimyasallar

                             -Herbisitler

 

Depolanmış          -Düşük oranlı MeBr+CO 2

Ürünler                 -Hermetik depolar

                            -Soğuk ve sıcak uygulamaları

                            -Atmosferin değiştirilmesi