ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Tanım:

Madde 1. 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun' la değişik 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Bu yönetmelikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi "AİBÜ", anadili (Türkçe) ve yabancı dil eğitimi "Dil Eğitimi"; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi " Dilmer " olarak anılacaktır

Madde 2. Merkezin amacı:

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileriyle çalışanlarına dil eğitimi sağlamak ve onların anadili ve yabancı dil düzeylerini yükseltmek.

b) Dil eğitimi alanında yöresel, ulusal veya uluslararası nitelikte her türlü araştırma, eğitim, öğretim ve uygulama çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

c) A.İ.B.Ü. Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi (Süryem) ile amaca uygun konularda işbirliği yapmaktır.

Çalışma Alanı:

Madde 3. Merkez (Dilmer) amaçlan doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar.

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, eğitim, öğretim ve uygulama yapmak ve yaptırmak, bu tür çalışmalara katılıp yürütmek ve destek olmak ,

b) Dil eğitiminin bilimsel veri ve bilgilere dayalı olarak hızlı ve rasyonel bir biçimde planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla proje, araştırma, inceleme, eğitim, öğretim, seminer faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek,

c) Yükseköğretim Kurumlan dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek dil eğitimi taleplerini, kapasitenin uygunluğu derecesinde gerçekleştirmek,

d) Dil eğitimi ve öğretimi alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Çalışma alanı ile ilgili seminer, eğitim programı, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

f)  Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Örgütlenme ve Yönetim:

Madde 4. A.İ.B.Ü. Dil Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin organları, Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

Madde 5- (Değişik:RG-08/0/6/1996-22660)

Merkez Müdürü, Üniversite Rektörü tarafından A.İ.B.Ü. öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır.

Üniversite Rektörü, Merkez Müdürünün A.İ.B.Ü. öğretim elemanları arasından önereceği iki veya üç adaydan ikisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak atar. Süresi dolan müdür veya müdür yardımcısı yeniden atanabilir.

Müdürün Görevleri:

Madde 6. Merkez Müdürünün görevleri:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini ve yıllık çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Rektör tarafından onaylanan Merkez çalışma programını ve bütçesini uygulamak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişki kurarak amaca uygun her tür proje, çalışma ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu:

Madde 7. Yönetim Kurulu Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı dahil üç kişiden oluşur. Diğer üye üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için atanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy birliği ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 8. Yönetim Kurulunun görevleri:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma programını ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin plan, proje, program ve uygulamaları belirleyip düzenlemek ve gerektiğinde üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.

Madde 9. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Madde 10. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 11. Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12. Bu yönetmeliği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.