ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 14, 36 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve diğer teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

c) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

e) Yönetici Şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

f) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri, Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, ikinci fıkrada belirtilen sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma izni verilebilir. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının yaptıkları hizmetler karşılığı elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen personelin emeklilik işlemlerinde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı görevlendirme: Üniversitede en az üç yıl fiili hizmet süresini dolduran kadrolu öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere, bölgede çalışmaları için aylıklı veya aylıksız izin verilebilir. Bu izin, bir yıl daha aylıksız olarak uzatılabilir. Bu şekilde izin alan öğretim elemanlarına, görevlerine dönüşlerinden itibaren üç yıl fiili hizmet yapmadan yeniden bölgede çalışma izni verilmez. Bölgede aylıklı veya aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve idari görev verilmez.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin uygun gördüğü sürelerde yarı zamanlı olarak bölgede görevlendirilebilirler. Öğretim elemanlarının bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerinde yapacakları çalışmaların niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, bağlı olduğu birime başvurur. Bu başvuru, Yönetici Şirketin görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun ve ÜYK’nın kararı ve Rektörün onayı ile öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verilebilir.

(2) Bu madde ile ilgili olarak ÜYK tarafından, öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere, Yönetici Şirketin de dâhil olduğu bir komisyon oluşturulur.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; ilgilinin veya hizmete ihtiyacı olan şirketin Yönetici Şirkete başvurusu üzerine, Yönetici Şirketin görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılması aynı usulle gerçekleştirilir. Görevlendirme ile ilgili gerekli bildirimler, ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye Rektörlük tarafından ivedilikle yapılır.

b) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmete ihtiyacı olan şirket, yarı zamanlı görevlendirmeler için Yönetici Şirkete başvurabilir. Başvuru, öğretim elemanı ismine göre olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesine göre de olabilir. Proje esaslı taleplerde, projede yer alacak ve bölgede görev yapacak öğretim elemanları Yönetici Şirket tarafından ilgili şirkete önerilir. Proje esaslı görevlendirmeler; bu maddenin (a) bendindeki usule göre yapılır.

c) Öğretim elemanlarının, Yönetici Şirketin koordinasyonu ve denetimi dâhilinde gerçekleştireceği danışmanlık hizmetleri ve Ar-Ge projeleri kapsamında, Üniversite envanterinde bulunan laboratuvar, donanım, makine ve teçhizat kullanımı esasları Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, Yönetici Şirket, öğretim elemanı ve şirket arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora Yönetici Şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.