GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT-SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

               

Kuruluş ve Kapsamı

Madde 1­ — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47’inci maddelerine göre çıkarılmış olan ve 3.2.1984 tarih, 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ve 17’nci maddeleri uyarınca Gaziosmanpaşa Üniversitesinde kurulacak Öğrenci Kültür, Sanat, ve Spor Birlikleri’nin kuruluş, örgütlenme, yönetim ve çalışmaları ile görevlilerin yetki ve sorumluklarına ilişkin esasları kapsar.

Madde 2 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)

Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısının başkanlığında Üniversite Senatosu tarafından seçimle iki yıl için belirlenen altı öğretim elemanı, Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Üniversite Öğrenci Konseyi başkanı ve her eğitim-öğretim yılı için kuruluş sırasına göre bir Kulüp Başkanından oluşur. Süresi dolan öğretim elemanı, komisyon üyeliğine yeniden seçilir. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinden birini kendisine yardımcı olarak seçer.

Amaç

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları Sağlık, Kültür ve Spor İşleri  Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nde öngörüldüğü üzere, öğrencilerin beden, ruh sağlığı ve kişilik yönünden gelişmelerini desteklemek, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki öğrenci etkinlikleri ile bunlara ilişkin çalışmaları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde  4— Bu Yönetmelikte:

a)   Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, ”Daire”

b)  Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu, “Komisyon”

c)  Öğrenci Kültür, Sanat ve Spor Kulüpleri “Kulüp”

d)  (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071) Kulüplere danışmanlık yapan öğretim elemanları, Kulüp Danışmanı.

 sözcükleri ile ifade edilir.

Organlar ve Örgütlenme

Madde 5 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)

Öğrenci kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile ilgili organlar;

a) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu; başkan ve dokuz üyeden,

b) Kulüp danışmanları; kulüp danışmanlıkları için uygun görülen öğretim elemanlarından,

c) Kulüp başkanları; kültür, sanat ve spor kulüplerinin başkanlığına seçilen öğrencilerden oluşur.

Komisyonun İş Bölümü ve Çalışması

Madde 6 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071) 

Komisyon Başkanı, çalışmaların gerektirdiği kurulların oluşturulmasını ve iş bölümünün yapılmasını kulüp danışmanları ile kulüp başkanlarından isteyebilir.

Madde 7 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu; Komisyon Başkanı ya da üyelerin isteği üzerine gündem konularını görüşmek üzere toplanır.

Madde 8 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Kulüp danışmanları ile kulüp başkanları, gerekli durumlarda birlikte ya da tek olarak toplanabilecekleri gibi, her kulübün yetkili organları da kendi aralarında toplanabilirler. Toplantıdan çıkan öneriler kulüp danışmanları tarafından Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna iletilir.

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

Madde 9 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen yükseköğretimin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

b) Öğrenci etkinliklerini yönlendirmek amacıyla öğrenci kulüplerinin kurulmasını teşvik etmek, Denetleme Kurulunun rapor ve önerileri doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden kulüplerin kapatılmasını Rektörlük onayına sunmak,

c) Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılmasını ve bu etkinliklerden her öğrencinin yararlanmasını teşvik etmek,

d) Öğrenci kültür, sanat ve spor etkinliklerinde kulüplere gerekli olacak yardımların ayrılması için kulüplerin taleplerini ve bütçe önerilerini Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci etkinlikleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

                Gelir Kaynakları

                Madde 10 — (Başlığı ile değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

                Öğrenci kültür, sanat ve spor etkinliklerinin gelir kaynakları şunlardır:

                a) Kişi ve kuruluşlarca yapılacak olan her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

                b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden bütçe imkanları doğrultusunda ayrılacak ödenekler,

                c) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen diğer gelirler,

           

Giderler

Madde 11 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Öğrenci kültür, sanat ve spor etkinliklerine ilişkin giderler şunlardır:

a) Etkinliklerin gerektirdiği her türlü demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini giderleri,

b) Etkinliklerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri,

c) Etkinliklerin gerektirdiği diğer düzenleme ve organizasyon giderler.

Mali Kaynakların Kullanımı

Madde 12 — (Başlığı ile değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesinden sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için bütçe imkanları çerçevesinde ayrılacak ödenekler ve elde edilen diğer gelirlerin kullanılmasında, ilgili kulüp yönetimlerinin öneri ve görüşleri alınarak Rektörün onayı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından gerekli satın alma işlemleri gerçekleştirilir.

Madde 13 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Öğrenci etkinlikleri çerçevesinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan gelirlerden gelir gerçekleşmesi durumunda usulüne göre gelir ve gider kayıtlarının yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili banka hesabına yatırılır.

Madde 14 — Rektör, 12 ve 13 üncü maddelerdeki onay yetkisini bir  Rektör Yardımcısına devredebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 15 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Denetleme Kurulu; Üniversite Senatosu tarafından önerilecek ve Rektör onayı ile ikişer yıllığına görevlendirilecek üç öğretim elemanından oluşur.

Madde 16 — (Değişik:R.G.-1/12/2008-27071)  

Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden öğrenci etkinlikleri için ayrılan ödeneğin ya da araç, gereç ve malzeme yardımlarının gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

b) Kulüp aktivitelerini denetlemek ve gerekli hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uymayan kulüplerin kapatılması için Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna rapor sunmak.

Yürürlük

Madde 17 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.